Erasmus+ Outgoing Mobilităţi de Predare şi Formare

DETALII PENTRU CADRE DIDACTICE

Această acţiune permite personalului academic al UVT să desfăşoare o mobilitate de predare într-o instituţie de învăţământ superior participantă la program, cu care UVT are un acord bilateral. Durata totală a perioadei de mobilitate de predare cuprinde un minim de 8 ore de predare pe săptămână (sau orice altă perioadă mai scurtă de şedere), de la minim 2 zile lucrătoare la un maxim de 2 luni, în cadrul unui singur an universitar, în limita locurilor disponibile în cadrul acordurilor inter-instituționale în vigoare în anul universitar respectiv. UVT recomandă cadrelor didactice să desfăşoare un stagiu de predare Erasmus+ de 5 zile pentru activitatea didactică (8 ore de predare).

Obiectivele acestui tip de mobilitate Erasmus+ sunt următoarele:

 • Să încurajeze instituţiile de învăţământ superior să îşi lărgească şi să îşi îmbogăţească oferta de cursuri, precum şi conţinutul acestora;
 • Să permită studenţilor care nu au posibilitatea să participe la programele de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza cadrelor didactice din instituţii de învăţământ superior şi a personalului invitat din întreprinderi din alte ţări participante la program;
 • Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă privind metodele pedagogice;
 • Să creeze legături între instituţiile de învăţământ superior participante la program;
 • Să motiveze studenţii şi personalul din universitate să participe la mobilităţi şi să-i ajute la pregătirea mobilităţii.

Mobilitățile de predare pot fi realizate de cadre didactice din instituţii de învăţământ superior. În toate cazurile, activităţile personalului care efectuează o mobilitate de predare trebuie să fie integrate în curriculum-ul instituţiei gazdă. Instituţiile de învăţământ superior trebuie să fi convenit în prelabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare profesorii participanţi (programul de predare). Atunci când persoana venită în mobilitate de predare provine dintr-o instituţie de învăţământ superior, mobilitatea trebuie să aibă la bază un acord interinstituţional între instituţia de origine şi cea gazdă.

Pentru a încuraja extinderea relaţiilor de cooperare interinstituţională prin Programul Erasmus+, se recomandă insistent ca participantul la o mobilitate Erasmus+ de predare să nu îşi desfăşoare stagiul în aceeaşi instituţie de învăţământ superior în ani academici consecutivi.

În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate.

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de subzistenţă diferă în funcţie de ţara în care se va desfăşura mobilitatea de predare, după cum urmează:

Ţara gazdăSuma pe zi în EURO
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia180
Austria , Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania160
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia140

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

DistanţaSuma per participant în euro
Între 10 şi 99 km:20
Între 100 şi 499 km:180
Între 500 şi 1999 km:275
Între 2000 şi 2999 km:360
Între 3000 şi 3999 km:530
Între 4000 şi 7999 km:820
8000 km sau mai mult:1500

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)
Plata grantului Erasmus+ se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la Banca Comercială Română) după cum urmează:

 • prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate
 • a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea chestionarului online UE

SELECȚIA

Fiecare cadru didactic interesat va întocmi un dosar de candidatură, care cuprinde:

 • cerere către decan care să conțină următoarele informații: facultatea şi departamentul de origine, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferințelor);
 • curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de predare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • o scrisoare de recomandare din partea decanului / directorului de departament, redactată în limba română;
 • programul de predare (Mobility Agreement for Teaching )propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile la universitatea gazdă, eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional);
 • fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional);
 • invitaţia de la instituţia gazdă (opțional).

Dosarul de candidatură se depune la secretariatul facultății în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate. Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit conform calendarului selecției determină eliminarea candidatului. Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate. Se acordă prioritate cadrelor didactice care pleacă pentru prima dată în cadrul Programului Erasmus+, precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între catedre şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de cooperare.
La finalul mobilității ERASMUS+, cadrul didactic se va prezenta la sediul UVT în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la DRI documentele aferente mobilităţii de predare de care a beneficiat. De asemenea, participantul va completa și va transmite online chestionarul UE după întoarcerea din mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea în e-mail a invitației de completare. Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul UE online li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.

STAGIUL DE PREDARE

 • Cu minim o lună înaintea plecării în mobilitatea Erasmus+, participantul depune la DRI o cerere pentru dispoziţia de deplasare. Cererea trebuie să fie însoţită de scrisoarea de acceptare / mail de acceptare de la instituţia gazdă, din care să rezulte perioada exactă a mobilităţii.
 • La depunerea cererii pentru dispoziţia de deplasare, participantului i se va întocmi contractul financiar aferent mobilităţii Erasmus+ de care va beneficia. În acest sens, participantul este rugat să prezinte copie după C.I. şi extras de cont IBAN deschis în euro la Banca Comercială Română.
 • La întoarcerea din mobilitatea Erasmus+, participantul trebuie sa prezinte următoarele documente la DRI (cam. 155B):
  • certificatul de prezenţă (semnat şi stampilat de instituţia parteneră)
  • Mobility Agreement for Teaching (semnat şi ştampilat de către UVT şi de către instituţia parteneră)
  • declaraţie de evitare a dublei finanţări
  • acte care dovedesc cheltuieli de transport şi / sau cazare din perioada mobilităţii (bilet avion/ tren/ autocar/ bon benzină din ţara gazdă/ chitanţă cazare)
  • raport de activitate

DOCUMENTE UTILE

Cerere dispozitie deplasare Erasmus+ STA 

Certificat de prezenta STA

Staff Mobility Agreement for Teaching 2023-2024

Declaratie dubla finantare STA

Raport de activitate

Această acţiune permite cadrelor didactice din UVT să desfăşoare un stagiu de formare într-o întreprindere sau o instituție de învăţământ superior participantă la program, cu care UVT are un acord bilateral. Durata totală a perioadei de mobilitate de formare este de la minim 2 zile lucrătoare la un maxim de 2 luni, în cadrul unui singur an universitar, în limita locurilor disponibile în cadrul acordurilor inter-instituționale în vigoare în anul universitar respectiv. UVT recomandă cadrelor didactice să desfăşoare un stagiu de formare Erasmus+ de 5 zile pentru activitatea de formare.

Obiectivele acestui tip de mobilitate Erasmus+ sunt următoarele: -Să ofere posibilitatea participanţilor de a învăţa prin schimbul de cunoştinţe şi priceperi pentru a capta îndemânare practică, în urma unor activităţi precum: seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, perioade de formare practică, perioade de detaşare scurte etc. -Să permită participanţilor să înveţe din experienţa şi bunele practici ale instituţiei partenere şi de a-şi îmbunătăţii îndemânarea necesară slujbei curente, în urma unei perioade de detaşare scurtă, vizite de studiu etc.

Se recomandă ca participantul la o mobilitate Erasmus+ de formare să îşi desfăşoare stagiul în cadrul unui eveniment de tipul „Erasmus Staff Training Week” / „International Week” organizat de instituţia gazdă cu acest scop. Informaţii cu privire la acest eveniment pot fi găsite pe site-urile universităţilor cu care UVT are încheiat un acord interinstituţional, precum şi verificând pe site-ul nostru lista de “Oferte Staff Training Week” sau accesând platforma IMOTION (link: staffmobility.eu), unde participantul poate afla detalii cu privire la organizarea acestor evenimente.

Pentru a încuraja extinderea relaţiilor de cooperare interinstituţională prin Programul Erasmus+, se va acorda prioritate mobilităţilor în cazul cărora participantul la o mobilitate Erasmus+ de formare să nu îşi desfăşoare stagiul în aceeaşi instituţie de învătământ superior în ani academici consecutivi.

În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate.

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de subzistenţă diferă în funcţie de ţara în care se va desfăşura mobilitatea de formare, după cum urmează:

Ţara gazdăSuma pe zi în EURO
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia180
Austria , Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania160
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia140

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

DistanţaSuma per participant în euro
Între 10 şi 99 km:20
Între 100 şi 499 km:180
Între 500 şi 1999 km:275
Între 2000 şi 2999 km:360
Între 3000 şi 3999 km:530
Între 4000 şi 7999 km:820
8000 km sau mai mult:1500

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) Plata grantului Erasmus+ se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la Banca Comercială Română) după cum urmează: -prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate -a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea chestionarului online UE

SELECȚIA

Selecţia cadrelor didactice pentru mobilităţi de formare se desfășoară în mod descentralizat la nivelul facultăţilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Fiecare dosar de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

 • cerere către decan care să conțină următoarele informații: facultatea şi departamentul de origine, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferințelor);
 • curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de formare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • o scrisoare de recomandare din partea decanului / directorului de departament, redactată în limba română;
 • programul de formare (Mobility Agreement for Training) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii în care se va desfăşura activitatea la universitatea gazdă, eliberat de instituţii autorizate (opţional);
 • invitaţia de la instituţia gazdă (opțional la momentul selecţiei, dar de adăugat în mod obligatoriu la momentul depunerii Cererii pentru dispoziţia de deplasare în străinătate, în cazul acordării grantului).

Dosarul de candidatură se depune la secretariatul facultăţii în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate. Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit conform calendarului selecției determină eliminarea candidatului. Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate. Se acordă prioritate cadrelor didactice care pleacă pentru prima dată în cadrul Programului Erasmus+, precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între UVT și instituția parteneră și vor pregăti noi proiecte de cooperare.

La finalul mobilității ERASMUS+, participantul se va prezenta la sediul UVT în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la DRI documentele aferente mobilităţii de formare de care a beneficiat. De asemenea, participantul va completa și va transmite online chestionarul UE după întoarcerea din mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea în e-mail a invitației de completare. Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul UE online li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.

STAGIUL DE FORMARE

 • Cu minim o lună înaintea plecării în mobilitatea Erasmus+, participantul depune la DRI o cerere pentru dispoziţia de deplasare. Cererea trebuie să fie însoţită de scrisoarea de acceptare / mail de acceptare de la instituţia gazdă, din care să rezulte perioada exactă a mobilităţii.
 • La depunerea cererii pentru dispoziţia de deplasare, participantului i se va întocmi contractul financiar aferent mobilităţii Erasmus+ de care va beneficia. În acest sens, participantul este rugat să prezinte copie după C.I. şi extras de cont IBAN deschis în euro la Banca Comercială Română.
 • La întoarcerea din mobilitatea Erasmus+, participantul trebuie sa prezinte următoarele documente la DRI (cam. 155B):
  • certificatul de prezenţă (semnat şi stampilat de instituţia parteneră)
  • Mobility Agreement for Training (semnat şi ştampilat de către UVT şi de către instituţia parteneră)
  • declaraţie de evitare a dublei finanţări
  • acte care dovedesc cheltuieli de transport şi / sau cazare din perioada mobilităţii (bilet avion/ tren/ autocar/ bon benzină din ţara gazdă/ chitanţă cazare)
  • raport de activitate

DOCUMENTE UTILE

Cerere dispozitie deplasare Erasmus STT

Staff Mobility Agreement for Training

Certificat de prezenta STT

Declaratie dubla finantare STT

Raport de activitate

DETALII PENTRU PERSONALUL ADMINISTRATIV

Această acţiune permite personalului administrativ, din UVT să desfăşoare un stagiu de formare într-o întreprindere sau o instituție de învăţământ superior participantă la program, cu care UVT are un acord bilateral. Durata totală a perioadei de mobilitate de formare este de la minim 2 zile lucrătoare la un maxim de 2 luni, în cadrul unui singur an universitar, în limita locurilor disponibile în cadrul acordurilor inter-instituționale în vigoare în anul universitar respectiv. UVT recomandă personalului administrativ, să desfăşoare un stagiu de formare Erasmus+ de 5 zile pentru activitatea de formare.

Obiectivele acestui tip de mobilitate Erasmus+ sunt următoarele:

 • Să ofere posibilitatea participanţilor de a învăţa prin schimbul de cunoştinţe şi priceperi pentru a capta îndemânare practică, în urma unor activităţi precum: seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, perioade de formare practică, perioade de detaşare scurte etc.
 • Să permită participanţilor să înveţe din experinţa şi bunele practici ale instituţiei partenere şi de a-şi îmbunătăţii îndemânarea necesară slujbei curente, în urma unei perioade de detaşare scurtă, vizite de studiu etc.

La Universitatea de Vest din Timişoara mobilităţile de formare ale personalului administrativ se realizează exclusiv dacă beneficiarul participă la evenimente de tip Erasmus Staff Training Week/International Week/ etc. sau alte tipuri de evenimente organizate pe o perioadă clar determinată de timp de minim 2 zile şi maxim 5 zile, cu un program disponibil anterior începerii mobilităţii, care implică participanţi de la instituţii de învăţământ superior multiple şi conform cu obiectivele de formare ale beneficiarului şi/sau obiectivele universităţii privind internaţionalizarea.

(1) Beneficiarii granturilor Erasmus+ pentru mobilităţi de formare au obligaţia să aplice la evenimentele mai sus menţionate, conform indicaţiilor oferite pe paginile de internet ale instituţiilor organizatoare.

(2) BE+ comunică şi actualizează constant lista evenimentelor de tip Erasmus+ Staff Training Week/International Week/etc., a instituţiilor partenere şi a mobilităţilor disponibile, criteriile de selecţie, conţinutul dosarelor de candidatură, perioada de selecție, probele specifice ale procesului de selecție către departamentele UVT şi le afişează la adresa de internet: http://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-mobilitati-de-predare-si-formare/.

Pentru a încuraja extinderea relaţiilor de cooperare interinstituţională prin Programul Erasmus+, se va acorda prioritate mobilităţilor în cazul cărora participantul la o mobilitate Erasmus+ de formare să nu îşi desfăşoare stagiul în aceeaşi instituţie de învătământ superior în ani academici consecutivi.

În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate.

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de subzistenţă diferă în funcţie de ţara în care se va desfăşura mobilitatea de formare, după cum urmează:

Ţara gazdăSuma pe zi în EURO
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia180
Austria , Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania160
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia140

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

DistanţaSuma per participant în euro
Între 10 şi 99 km:20
Între 100 şi 499 km:180
Între 500 şi 1999 km:275
Între 2000 şi 2999 km:360
Între 3000 şi 3999 km:530
Între 4000 şi 7999 km:820
8000 km sau mai mult:1500


Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (link:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)
Plata grantului Erasmus+ se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la Banca Comercială Română) după cum urmează:

 • prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate
 • a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea chestionarului online UE

SELECȚIA

Selecţia pentru mobilităţi Erasmus+ în scop de formare este centralizată şi organizată de Biroul Erasmus+ (BE+) al Departamentului de Relaţii Internaţionale din Universitatea de Vest din Timişoara.

Fiecare dosar de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

 • cerere către Coordonatorul Instituţional Erasmus+ care să conțină următoarele informații: departamentul de origine, universitatea pentru care se optează;
 • curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de formare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • o scrisoare de recomandare din partea directorului de departament / şefului serviciu, redactată în limba română;
 • programul de formare (Mobility Agreement for Training) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii în care se va desfășura activitatea la instituția gazdă, eliberat de instituţii specializate autorizat – nivel minim recomandat B2 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine;
 • invitaţia de la instituţia gazdă.

Dosarul de candidatură se depune la BE+ în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate, cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începutul perioadei de mobilitate planificată. Comisia de selecție se va întruni periodic, în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate a dosarelor de candidatură depuse în perioada anterioară.

Se acordă prioritate personalului care pleacă pentru prima dată în cadrul Programului Erasmus+, precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între UVT și instituția parteneră și vor pregăti noi proiecte de cooperare.
La finalul mobilității ERASMUS+, participantul se va prezenta la sediul UVT în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la DRI documentele aferente mobilităţii de formare de care a beneficiat. De asemenea, participantul va completa și va transmite online chestionarul UE după întoarcerea din mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea în e-mail a invitației de completare. Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul UE online li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.

STAGIUL DE FORMARE

 • Cu minim o lună înaintea plecării în mobilitatea Erasmus+, participantul depune la DRI o cerere pentru dispoziţia de deplasare. Cererea trebuie să fie însoţită de scrisoarea de acceptare / mail de acceptare de la instituţia gazdă, din care să rezulte perioada exactă a mobilităţii.
 • La depunerea cererii pentru dispoziţia de deplasare, participantului i se va întocmi contractul financiar aferent mobilităţii Erasmus+ de care va beneficia. În acest sens, participantul este rugat să prezinte copie după C.I. şi extras de cont IBAN deschis în euro la Banca Comercială Română.
 • La întoarcerea din mobilitatea Erasmus+, participantul trebuie sa prezinte următoarele documente la DRI (cam. 155B):
  • certificatul de prezenţă (semnat şi stampilat de instituţia parteneră)
  • Mobility Agreement for Training (semnat şi ştampilat de către UVT şi de către instituţia parteneră)
  • declaraţie de evitare a dublei finanţări
  • acte care dovedesc cheltuieli de transport şi / sau cazare din perioada mobilităţii (bilet avion/ tren/ autocar/ bon benzină din ţara gazdă/ chitanţă cazare)
  • raport de activitate

DOCUMENTE UTILE

Cerere dispozitie deplasare Erasmus STT

Mobility Agreement for Training

Certificat de prezenta STT

Declaratie dubla finantare STT

Raport de activitate

În cazul mobilităţilor Erasmus+ Outgoing de formare, se recomandă ca participantul să îşi desfăşoare stagiul de formare în cadrul unui eveniment de tipul „Erasmus Staff Training Week” / „International Week” organizat de instituţia gazdă cu acest scop. Evenimentul presupune parcurgerea unui program care cuprinde activităţi de lucru, schimb de experinţă şi bune practici şi activităţi de socializare, în vederea întăririi şi dezvoltării relaţiilor de colaborare dintre instituţiile participante la Programul de mobilităţi Erasmus+, precum şi a promovării instituţiei de origine în rândul celorlalte instituţii participante la eveniment.
Informaţii cu privire la astfel de evenimente pot fi găsite pe site-urile universităţilor cu care UVT are încheiat un acord inter-instituţional, precum şi accesând platforma IMOTION sau verificând listele de mai jos:

 • Oferte Erasmus+ Staff Training Week 2014-2015