Refugiați și azilanți politic

Refugiații și azilanții politic care au obținut o formă de protecție subsidiară în România vor fi școlarizați conform următoarelor principii şi reglementări:

  • Legea nr. 122/2006, privind azilul în România, unde se precizează la Articolul 20, al. (1) lit. h, că „Recunoașterea statutului de refugiat sau acordarea protecției subsidiare conferă beneficiarului următoarele drepturi: să aibă acces la toate formele de învățământ, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români”;
  • Ordonanța nr. 44/2004, versiune actualizată în data de 12/06/2007, privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, unde se precizează la Secțiunea 3, Art. 9 „Accesul străinilor care au dobândit o formă de protecție în România la toate formele de învățământ se realizează în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români”;
  • Refugiații și azilanții politici care au obținut o formă de protecție subsidiară în România se vor înscrie la studii în perioadele de admitere prevăzute pentru cetățenii români, cu condiția obținerii unui Certificat/Atestat de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în străinătate, din partea Centrului Naționale de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.). Echivalarea se realizează urmând procedurile C.N.R.E.D., aceleași prevăzute și pentru cetățenii care provin din state ale Uniunii Europene, a Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Aceste demersuri sunt făcute prin intermediul Departamentului de Relații Internaționale al U.V.T.

Candidații beneficiari ai unei forme de protecție subsidiară în România care optează pentru Anul Pregătitor de limba română, pot fi înscriși la studii fără obligația prezentării unui Certificat/Atestat de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în străinătate, în conformitate cu ordinul nr. 3165/04.02.2015 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat pentru anul universitar 2015/2016, precum și OMENCS nr. 3107/2016 – modificări prin OMENCS 3755/2016 – pentru aporbarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat pentru anul universitar 2016/2017, unde nu există menționată obligativitatea prezentării Atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României pentru înscrierea în An Pregatitor și nu se regăsește nicio precizare referitoare la aceasta. În acest sens, nu se regăsesc detalii suplimentare referitoare la acest aspect nici în Ordinul nr.6121/20.12.2016 privind aprobarea ”Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postunversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate” sau în Ordinul nr.434/22.05.2018 privind aprobarea “Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate”. În consecință, C.N.R.E.D. nu eliberează Atestat în vederea înscrierii în Anul Pregătitor de limba română.

Mai multe informații pot regăsite la următorul link: https://ri.uvt.ro/cetateni-din-state-ale-uniunii-europene/

 

  • Candidații din state terțe UE, posesori ai unui permis de ședere în România „membru de familie cetățean român” (dobândit în urma căsătorie cu un cetățean român, de exemplu) sau a unui permis de rezidență pe termen lung, în baza O.U. nr.194/12.12.2002 privind Regimul Străinilor în România, au aceleași drepturi de studii, inclusiv din punct de vedere financiar, cu cetățenii români și vor participa la procesul de admitere organizat pentru aceștia.
  • Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă se acordă conform “Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017”, Capitolul I, Art. 2: Cetățenilor care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România sau apatrizilor a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, pentru efectuarea anului pregătitor de limba română.

Documentele necesare pot fi regăsite la următorul link: (Vezi aici)

Mai multe detalii referitoare la acest aspect pot fi regăsite în Metodologia privind eliberarea scrisorilor de acceptare şi primirea la studii de licenţă şi masterat în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a cetăţenilor străini din state terţe UE.

Link-uri folositoare:

https://www.cnred.edu.ro/en/preuniversity-studies
https://www.cnred.edu.ro/en/higher-education

Contact:  Rebeca DRAGOMIR (Telefon: +40256592227, E-mail: rebeca.dragomir@e-uvt.ro)