Cetateni din state ale Uniunii Europene

Echivalare şi recunoaşterea studiilor pentru cetățenii din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European şi din Confederația Elvețiană, în vederea înscrierii la studii, la Universitatea de Vest din Timişoara


Candidații care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente / licenţă / masterat în altă țară europeană decât în România, trebuie să îşi recunoască şi echivaleze studiile la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), din cadrul Ministerului Educației Naționale (M.E.N.), care va emite Adeverința/Atestatul de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Demersurile pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor, pot fi făcute pe cont propriu, de către candidat, sau prin intermediul Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) al U.V.T., prin depunerea unui dosar pentru echivalare, care va fi transmite ulterior, de către D.R.I., către M.E.N.- C.N.R.E.D. Doar după primirea Adeverinței/Atestatului de Recunoaștere a Studiilor, candidaţii se vor putea înscrie la facultățile pentru care au optat, în sesiunile de admitere de vară, respective toamnă.

Perioada de depunere a dosarelor la UVT în vederea trimiterii către C.N.R.E.D pentru echivalarea documentelor de studiu (licență, masterat, doctorat) anul universitar 2019-2020:

-februarie 2019-20 august 2019 (pentru înscrierea la un program de licență+ masterat) (vor fi procesate cu prioritate)
-februarie 2019- cu 30 de zile înainte de începerea programului de studii ( pentru înscrierea la un program de doctorat sau postuniversitar de formare și dezvoltare profesională)
-termenul pentru eventuale completări la dosarul deja depus e de maximum un an de la momentul depunerii (indicat e să fie depus la D.R.I cu o lună înainte). În cazul în care completările nu au fost depuse în acest interval, dosarul va fi clasat și un nou dosar va trebui depus în acest sens.
A. Lista documentele necesare poate fi accesată la următorul link: https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

B. Adițional documentelor de la punctul A, prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 100 RON pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. – M.E.N. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont:
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara)
Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara
Nume Banca: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: ROBTRL22

Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, codul IBAN, precum si refernţa "taxa procesare dosar CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.

C. Pentru echivalarea diplomelor dumneavoastră, asigurați-vă că aveți una din diplomele menționate la următorul link: https://new.cnred.edu.ro/ro/diploma-de-bacalaureat

D. În funcție de țara unde v-a fost emis documentul de studii, verficați dacă aveți nevoie de Apostila Convenției de la Haga sau de supralegalizare: https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea

Documentele pentru echivalarea studiilor pot fi trimise şi prin poştă/curier, către Departamentul de Relaţii Internaţionale, la următoarea adresă:
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.)
Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223
Tel: 004 – 0256 – 592.227; Fax: 004 – 0256 – 592.312.


ATENTIE!

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licenţă, se eliberează la sediul C.N.R.E.D. titularului sau delegatului universității, prin prezentarea, în mod obligatoriu, pentru verificare, a diplomei în original, cu autentificarea de rigoare (Apostila de la Haga sau supralizare), dacă este cazul.

În cazul în care Atestatul/Adeverința de recunoaștere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licență nu va fi ridicat de titularul de drept, persoana intermediară va prezenta o procură notarială de împuternicire de către titular în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

!La înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariatul facultății pentru care au optat documentele de studiu în original și traducerile aferente (după caz).
A. Lista documentele necesare poate fi accesată la următorul link: https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania B. Adițional documentelor de la punctul A, prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 100 RON pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. – M.E.N. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara)
Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara
Nume Banca: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: ROBTRL22


Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, codul IBAN, precum si refernţa "taxa procesare dosar CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.

C. În funcție de țara unde v-a fost emis documentul de studii, verficați dacă aveți nevoie de Apostila Convenției de la Haga sau de supralegalizare: https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea

Documentele pentru echivalarea studiilor pot fi trimise şi prin poştă/curier, către Departamentul de Relaţii Internaţionale, la următoarea adresă:

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.)
Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223
Tel: 004 – 0256 – 592.227; Fax: 004 – 0256 – 592.312.


ATENTIE!

Răspunsurile cu privire la Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor în vederea înscrierii la studii universitare de masterat/doctorat/DPPD, se vor comunica Universităţii de Vest din Timişoara, de către C.N.R.E.D.

În cazul în care Atestatul/Adeverința de recunoaștere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licență nu va fi ridicat de titularul de drept, persoana intermediară va prezenta o procură notarială de împuternicire de către titular în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

!La înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariatul facultății pentru care au optat documentele de studiu în original și traducerile aferente (după caz).


Pentru informaţii referitoare la înscrierea la studii universitare de doctorat, vă rugăm să contactaţi Biroul pentru Studii Doctorale al U.V.T., aflat în Timişoara, pe strada Paris, nr. 1 sau să accesaţi următorul link: http://doctorat.uvt.ro/

Pentru cei care doresc să studieze în limba română – în cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat de cunoaştere a limbii române, trebuie să-l obţină în urma unui examen. Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu. În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române. În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.
La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

1) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România;
2) persoanele, care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului European comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român
3) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

Studii în limbi străine - la programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituția de învățământ superior primitoare, organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care dețin un atestat lingvistic cu recunoaștere internațională.

Pentru cei care doresc sa studieze într-o limbă străină de circulaţie internaţională, U.V.T. oferă programe de studii în limbi străine. Pentru mai multe informații puteți accesa secțiunea Programe de studii în limbi străine .
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, care stau mai mult de 3 luni în România, în scop de studii, au obligaţia de a se înregistra la Serviciul Român pentru Imigrări Timiş, pentru înregistrarea rezidenței, prezentând următoarele acte:

  • Cerere tip de la Serviciul pentru Imigrări, Timiș
  • Documente care atestă faptul că solicitantul este înscris la o instituţie de învăţământ acreditată din România (se obţine de la D.R.I.)
  • Documentul de trecere a frontierei (pașaportul, carte de identitate) - original și copie
  • Dovada asigurării de sănătate europeană
  • Dovada spațiului de locuit (contract de închiriere sau contractul de la cămin)
  • Dovada mijloacelor de întreținere (puteți face dovada mijlocelor de întreținere cu unul dintre următoarele documente: extras de cont bancar, declarație privind impozitul pe venitul global ori alte documente echivalente.)
  • Taxe

Serviciul pentru Imigrări al judeţului Timiş:

Adresă: str. Andrei Mocioni, nr. 8-10, Municipiul Timisoara
Telefon/Fax: 0256-402 430 / 0256-402 475
E-mail: tm.ori@mai.gov.ro
Mai multe informaţii la http://igi.mai.gov.ro/

Metodologia de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate: https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Cadru%20normativ/OM-6121-2016.pdf
Conform Regulamentului de cazare în căminele UVT, studenții din anul I bursieri ai statului român, români de pretutindeni și cetățeni români cu domiciliul în străinatate care optează pentru frecventarea cursurilor UVT și care sunt admiși la studii în regim bugetat cu bursă sau bugetat (fără bursă fără taxă) și solicită cazare în căminele UVT vor primi obligatoriu loc de cazare în căminele UVT.

Astfel, în vederea cunoașterii procedurii de acordare a acestor locuri, vă rugăm să verificați în zilele următoare site-urile facultăților la care ați fost înmatriculați.

Link-uri utile

  • Contact: Roxana Petronela Diaconescu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)