Cetateni romani cu diplome obtinute in strainatate

Candidații cetăţeni români, care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente / licenţă / masterat în altă țară decât în România, trebuie să îşi recunoască şi echivaleze studiile la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), din cadrul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.N.C.S.), care va emite Adeverința/Atestatul de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România.

Demersurile pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor, pot fi făcute pe cont propriu, de către candidat, sau prin intermediul Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) al U.V.T., prin depunerea unui dosar pentru echivalare, care va fi transmite ulterior, de către D.R.I., către M.E.N.C.S.- C.N.R.E.D. Doar după primirea Adeverinței/Atestatului de Recunoaștere a Studiilor, candidaţii se vor putea înscrie la facultățile pentru care au optat, în sesiunile de admitere de vară, respectiv toamnă.

1. Cerere prin care se solicită echivalarea Diplomei de Bacalaureat: -
https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate
• în cerere trebuie să fie scris numele liceului la care vor fi susţinute eventualele examene de diferenţă din materia de bacalaureat: limba şi literatura română - din materia claselor IX-XII (scris şi oral) şi istoria României - din materia clasei a XII-a (scris). Media minimă de promovare a examenelor de diferenţă este 6 (şase).
• diplomele de bacalaureat obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferenţă);

2. Foaia matricolă din România pentru toţi anii de studii, anterioară plecării în străinătate (dacă este cazul) – în original sau copie legalizată sau în copie certificată "conform cu originalul", de către Inspectoratul Judeţean/Inspectoratul Şcolar Judeţean al Municipiului Bucureşti;

3. Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie legalizată (dacă este cazul);

4. Foile matricole pentru toţi anii de studii din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute – în copie simplă după original şi traducere legalizată în limba română, cu excepţia actelor de studii redactate într-o limbă de circulaţie internaţionlă (engleză, franceză, spaniolă, italiană)

5. Diploma de Bacalaureat - copie simplă după documentul original redactat în limba oficială a statului emitent şi traducere legalizată în limba română ;
diplomele originale emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente,
•pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru,
• următoarele documente trebuie vizate cu Apostila de la Haga şi se anexează în copie şi traducere legalizată: Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" din Spania, "Panellinies Exetaseis" – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia, media minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii).
diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către:
 • Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau
 • Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.


  • Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente:

   în original:
    S.U.A. - rezultate oficiale SAT sau ACT transmise prin College Board sau Department of Education
   în copie simplă şi traducere legalizată:
    Brazilia – Vestibular
    Chile - Prueba de selección universitaria
    Cipru - Öğrenci Seçme Sınavı - Lisans Yerleştirme Sınavı
    Columbia - Examen del estado
    Ecuador - Cursos pre-universitarios
    Grecia - Panellinies Exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii)
    Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma)
    Noua Guinee - one-year foundation course
    Peru - Curso preparatorio
    Portugalia - Provas de Ingreso
    Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto"
    Suedia - adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare
    Venezuela - Prueba de Aptitud Academica

   6. Documente personale de identificare, în copie simplă:
    actul de identitate aflat în termen de valabilitate – paşaport românesc, buletin de identitate sau carte de identitate,
    dovada de schimbare a numelui – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

   7. Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 20 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :

   o Beneficiar : Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Cod Fiscal: 13729380
   o Banca: Acivitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
   o Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
   o Cod SWIFT: TREZROBU
   o Cod BIC: TREZ


1. Cerere adresată Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice prin care se solicită echivalarea actului de studii - https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare

2. Actul de studii ce urmează a fi echivalat: copie simplă după original şi traducere legalizată în limba română pentru actele redactate în limbi străine, copie legalizată pentru actele redactate în limba română;
diplomele originale emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente; pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru;
diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România;
 diplomele din Republica Moldova emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

3. Suplimentul la diplomă sau Foaia Matricolă anexă la actul de studii: copie simplă după original şi traducere legalizată în limba română pentru actele redactate în limbi străine, copie legalizată pentru actele redactate în limba română;

4. Diplomă de licenţă/masterat sau echivalente: copie legalizată (dacă diploma este în limba română) sau traducere legalizată în limba română şi copie dimplă după original, în cazul actelor de studii redactate în alte limbi;

5. Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia: copie legalizată (dacă diploma este în limba română) sau traducere legalizată în limba română şi copie simplă, în cazul actelor de studii redactate în alte limbi:
diplomele originaleemise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente; pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru;
diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România;
 diplomele din Republica Moldova emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

6. Formularul "Authorization for verification" completat: http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf ;

7. Documente de identificare personală: actul de identitate aflat în termen de valabilitate – paşaport românesc sau carte de identitate şi certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în limba română – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

8. Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :

o Beneficiar : Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Cod Fiscal: 13729380
o Banca: Acivitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
o Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
o Cod SWIFT: TREZROBU
o Cod BIC: TREZ


Prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 100 RON pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. – M.E.N.C.S. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara)
Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara
Nume Banca: Banca Transilvania
IBAN: RO05BTRL03601202618849XX
SWIFT: ROBTRL22


Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, codul IBAN, precum si refernţa "taxa procesare dosar CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.

Documentele pentru echivalarea studiilor pot fi trimise şi prin poştă/curier, către Departamentul de Relaţii Intrnaţionale, la următoarea adresă:
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223 Tel: 004 – 0256 – 592.227; Fax: 004 – 0256 – 592.312.


ATENTIE!

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licenţă, se eliberează la sediul C.N.R.E.D. titularului sau delegatului universității, prin prezentarea, în mod obligatoriu, pentru verificare, a diplomei în original, cu Apostila de la Haga, dacă este cazul.

Răspunsurile cu privire la Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor în vederea înscrierii la studii universitare de masterat sau doctorat, se vor comunica Universităţii de Vest din Timişoara, de către C.N.R.E.D.


Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi următorul link: http://cnred.edu.ro/#Echivalare
 • Contact: Roxana Petronela Diaconecu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)