Cetățeni din Ucraina / cu studii în Ucraina

Mobilități academice definitive (transferuri internaționale)

Calendar

În cazul studenților care solicită transferuri internaționale la UVT de la instituții de învățământ superior din Ucraina se aplică următoarele termene: pentru anul universitar 2021-2022, până la data de 15 aprilie 2022; pentru anul universitar 2022-2023, în perioada 1 iulie - 15 septembrie 2022.

 

Pasul 1. Eligibilitate:

Pentru a fi eligibili pentru mobilitate academică definitivă (transfer) la Universitatea de Vest din Timișoara, cetățenii din statele terțe ale Uniunii Europene, care provin din instituțiile de învățământ superior acreditate în Ucraina, trebuie să prezinte fie dovada înmatriculării într-una dintre instituțiile de învățământ superior acreditate în Ucraina (ex. permis de ședere care atestă calitatea de student, carnet de student - format fizic sau electronic, foaie matricolă, alte documente), fie o declarație pe propria răspundere că vor prezenta aceste documente în perioada următoare:
Lista instituțiilor de învățământ superior din Ucraina poate fi consultată la adresele:
https://www.whed.net/results_institutions.php;
http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system/higher-education.

 

Pasul 2. Documente necesare

a) În cazul în care solicitantul deține documente de studii, dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

  1. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare (vă rugăm să specificați dacă doriți să optați pentru Anul Pregătitor de limba română) ;
  2. Actul de studii – copie și traducere legalizată și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă – care permite accesul persoanei în cauză la forma respectivă de învățământ (Diplomă de Bacalaureat sau echivalentul acesteia și Diploma de Licență în cazul în care candidatul optează pentru Masterat); Pentru studii de Doctorat se va include și Diploma de Masterat;
   Copie și traducere legalizată și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă a adeverinței care atestă promovarea examenului de Bacalaureat/Licență/Masterat pentru absolvenții anului curent (după caz, dacă e necesar);
  3. Foile matricole – copii și traduceri legalizate și autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă – aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii;
  4. Certificat de naștere – copie și traducere legalizată și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
  5. Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de Acceptare la Studii ;
  6. Certificat medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
  7. Certificat de căsătorie – dacă este nevoie (pentru a se justifica schimbarea numelui de familie) ;
  8. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (după caz);
  9. Atestatul de absolvire a Anului Pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică (după caz);
  10. Fișa cu datele personale completă: adresă de e-mail și număr de telefon;
  11. Formular date personale ;
  12.  Cerere de mobilitatea academică definitivă (transfer);

 

b) În cazul în care solicitantul NU deține documente de studii, UVT va întocmi un dosar pentru fiecare candidat, ce va cuprinde: copii ale documentelor de identitate, rezultatul evaluării realizate de universitate cu prevederile OME 3325/02.03.2022, propunerea UVT de înmatriculare la programul de studii, anul de studiu și, respectiv, limba de predare, o declarație pe proprie răspundere a candidatului privind asumarea obligației precizate la art. 3, alin. (3) din Anexa OME 5140/2019, cu modificările și completările ulterioare. La aceste documente se va adăuga și Cererea de mobilitate.

 

Pasul 3. Procedura de transfer:

 • Candidatul depune documentele solicitate la Departamentul de Relații Internaționale UVT;
 • Departamentul de Relații Internaționale transmite dosarul de transfer al candidatului către facultatea pentru care s-a optat;
 • Dacă avizul facultății este unul pozitiv, dosarul va fi transmis către Ministerul Educației din România în vederea emiterii unei Scrisori de Acceptare la Studii;
 • Universitatea de Vest din Timișoara, evaluează, pe baza unor criterii proprii stabilite la nivelul fiecărei facultăți și cu respectarea bunelor practici internaționale, rezultatele învățării, competențele și abilitățile (inclusiv nivelul de cunoaștere a limbii în care se desfășoară programul de studii unde se va realiza transferul) și decide cu privire la recunoașterea și acordarea creditelor de studii transferabile.

 

În cazul unui aviz favorabil, Ministerul Educației din România va emite o Scrisoare de Acceptare pentru candidat pentru finalizarea procesului administrativ;

 

Observații:

 • În cazul cetățenilor UE înmatriculați la o instituție de învățământ superior din Ucraina care solicită transferul la UVT în anii universitari 2021-2022 și 2022-2023 se vor aplica procedurile privind transferul cu recunoașterea și echivalarea diplomelor anterioare, dar dosarele se vor putea depune în calendarul stabilit pentru această situație. Mai multe detalii la acest link.
 • Cetățenii din statele terțe ale Uniunii Europene care provin din instituțiile de învățământ superior acreditate în Ucraina pot fi transferați cel târziu în penultimul semestru al unui ciclu de studii. Studenții din an terminal se pot înscrie în vederea admiterii la UVT în anul 2022, la programe de studii oferite de UVT similare cu cele parcurse la o instituție de învățământ superior din Ucraina, cu mențiunea că UVT va oferi posibilitatea echivalării studiilor finalizate anterior și înmatricularea în ultimul an de studiu la UVT în anul universitar 2022-2023.

 

Pasul 4. Taxe de școlarizare:

a) În anii universitari 2021-2022 și 2022-2023, prin excepție de la prevederile de mai sus, studenții cetățeni ai Ucrainei pot beneficia de finanțare de la bugetul de stat sau din alte surse, prin Ministerul Educației, conform art. 224 al Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
b) În cazul studenților care se transferă la UVT de la instituții de învățământ superior din Ucraina și care studiază pe cont propriu în România în anul universitar 2021-2022, taxa de școlarizare plătită pentru anul universitar curent se va calcula ca număr de luni petrecute la UVT * cuantumul taxei lunare conform OG nr. 22/2009 pentru domeniul de studii respectiv. Pentru anul universitar 2022-2023 taxa de școlarizare va fi achitată integral.

 

Documente utile: Metodologia privind mobilitățile academice definitive ale studenților internaționali la programele de studii universitare de licență sau de masterat organizate de Universitatea de Vest din Timișoara, ediția a IV-a

Admitere

Calendar

Înscrierile pentru sesiunea de admitere au loc în urmatoarele perioade:

 • 21 Decembrie 2023– 01 Septembrie 2024 (nivel licență)
 • 21 Decembrie 2023– 01 Septembrie 2024 (nivel masterat)
 • 21 Decembrie 2023– 01 Septembrie 2024 (Anul Pregătitor de limba română)

!ATENȚIE: Candidații care aplică pe platforma de admitere între lunile decembrie și martie, vor avea dosarele transmise către Ministerul Educației doar  începând cu luna martie 2024

PLATFORMA ONLINE DE ADMITERE: admiterenonue.uvt.ro

Pentru mai multe detalii privind serviciile, facilitățile și programele de studii predate într-o limbă străină, vă invităm să accesați WUT-STUDY.

Dacă există nelămuriri legate de modul de aplicare la studii, vă invităm să participați la sesiunile de Q&A online propuse:

 • 16 februarie 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 15 martie 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 22 aprile 2024, 14:00-15:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 24 mai 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 14 iunie 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 28 iunie 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 12 iulie 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 26 iulie 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 9 august 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)
 • 16 august 2024, 12:00-13:00 (UTC/GMT + 2 ore)

Linkul de Zoom este: https://zoom.us/j/91547202542?pwd=SVl1U1RiSWlmWVc5a0dqSDVxc3cwQT09

Înmatricularea pentru anul academic 2023-2024 este posibilă până la:

 • 16.02.2024 (pentru candidații care au optat pentru Anul Pregătitor de limba română);
 • 23.02.2024 (pentru candidații care au optat pentru un program de studii fără Anul Pregătitor de limba română)

Cererile pentru rambursarea taxelor de școlarizare pentru candidații din anul academic 2023-2024 se fac până în 08.03.2024 și numai în condițiile enumerate la secțiunea ”Taxele de școlarizare”. 

 

Eligibilitate:

Pentru a fi eligibili pentru admitere la Universitatea de Vest din Timișoara, cetățenii din statele terțe ale Uniunii Europene, care provin din instituțiile de învățământ superior acreditate în Ucraina, trebuie să prezinte fie dovada înmatriculării într-una dintre instituțiile de învățământ superior acreditate în Ucraina (ex. permis de ședere care atestă calitatea de student, carnet de student - format fizic sau electronic, foaie matricolă, alte documente), fie o declarație pe propria răspundere că vor prezenta aceste documente în perioada următoare:
Lista instituțiilor de învățământ superior din Ucraina poate fi consultată la adresele:

 

Observații:

 • În cazul cetățenilor UE înmatriculați la o instituție de învățământ superior din Ucraina care solicită admiterea la UVT în anii universitari 2021-2022 și 2022-2023 se vor aplica procedurile privind admiterea cu recunoașterea și echivalarea diplomelor anterioare, dar dosarele se vor putea depune în calendarul stabilit pentru această situație. Mai multe detalii la acest link.
 • Studenții din an terminal se pot înscrie în vederea admiterii la UVT în anul 2022, la programe de studii oferite de UVT similare cu cele parcurse la o instituție de învățământ superior din Ucraina, cu mențiunea că UVT va oferi posibilitatea echivalării studiilor finalizate anterior și înmatricularea în ultimul an de studiu la UVT în anul universitar 2022-2023.
 • Contact: (e-mail: international-admissions@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)

Pașii de urmat în vederea aplicării:

 1. Înainte de a crea profilul pe platforma de admitere, vă rugăm să verificați dacă îndepliniți criteriile minime de eligibilitate. Toate criteriile trebuie să fie îndeplinite. Pentru verificare, accesați acest link.
 2. Alegeți programul de studii dorit; fiecare candidat își poate crea un singur profil pe platforma de admitere. Crearea mai multor profile pentru aceeași persoană este interzisă. Va fi luat în considerare doar primul profil creat.
 3. Pe platforma de admitere se încarcă online documentele, așa cum sunt cerute. Departamentul de Relații Internaționale verifică corectitudinea documentelor transmise. Comunicarea cu aplicantul se menține prin intermediul platformei, iar fiecare persoană va avea posibilitatea să aducă modificări profilului de maxim 3 ori. Dacă în urma acestor 3 șanse, solicitările Departamentului de Relații Internaționale nu sunt întrunite, profilul candidatului nu va mai fi luat în considerare. Aplicațiile complete vor fi transmise către facultatea selectată în vederea analizării.
 4. Facultatea aprobă/respinge dosarul de admitere. Candidatul va fi informat via e-mail de rezoluția Comisiei.
 5. Dosarele validate de către Comisia Facultății vor fi transmise de Departamentul de Relații Internaționale către Ministerul Educației din România în vederea emiterii Scrisorii de Acceptare la studii.
 6. Candidatul așteaptă rezoluția Ministerului Educației. Va fi transmisă via e-mail o copie scanată a Scrisorii de Acceptare la studii în eventualitatea unei rezoluții pozitive sau o notificare de informare a respingerii în cazul unei rezoluții negative.

!Este recomandat să aplicați cât mai repede cu putință, deoarece procesul durează aproximativ 2 luni din momentul în care dosarul este validat de către Comisia Facultății. Dosarele de studii pot fi încărcate pe platformă doar până la data de 01.09.2024, înmatricularea pentru posesorii Scrisorilor de Acceptare la studi putându-se realiza până în februarie 2025.

 În cazul în care solicitantul deține documente de studii, dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

  1. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare (vă rugăm să specificați dacă doriți să optați pentru Anul Pregătitor de limba română) ;
  2. Actul de studii – copie și traducere legalizată și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă – care permite accesul persoanei în cauză la forma respectivă de învățământ (Diplomă de Bacalaureat sau echivalentul acesteia și Diploma de Licență în cazul în care candidatul optează pentru Masterat); Pentru studii de Doctorat se va include și Diploma de Masterat;
   Copie și traducere legalizată și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă a adeverinței care atestă promovarea examenului de Bacalaureat/Licență/Masterat pentru absolvenții anului curent (după caz, dacă e necesar);
  3. Foile matricole – copii și traduceri legalizate și autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă – aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii;
  4. Certificat de naștere – copie și traducere legalizată și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
  5. Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de Acceptare la Studii ;
  6. Certificat medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
  7. Certificat de căsătorie – dacă este nevoie (pentru a se justifica schimbarea numelui de familie);
  8. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (după caz);
  9. Atestatul de absolvire a Anului Pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică (după caz);
  10. Fișa cu datele personale completă: adresă de e-mail și număr de telefon

b) În cazul în care solicitantul NU deține documente de studii, UVT va întocmi un dosar pentru fiecare candidat, ce va cuprinde: copii ale documentelor de identitate, rezultatul evaluării realizate de universitate cu prevederile OME 3325/02.03.2022, propunerea UVT de înmatriculare la programul de studii, anul de studiu și, respectiv, limba de predare, o declarație pe proprie răspundere a candidatului privind asumarea obligației precizate la art. 3, alin. (3) din Anexa OME 5140/2019, cu modificările și completările ulterioare. La aceste documente se va adăuga și Cererea de mobilitate.

! Cetățenii din statele terțe ale Uniunii Europene, care provin din instituțiile de învățământ superior acreditate în Ucraina, care nu dețin documente de studii la momentul admiterii, vor prezenta Universității de Vest din Timișoara, înainte de finalizarea studiilor, diplomele/actele de studii care i-au permis accesul în ciclul de studii la care a fost înmatriculat.

Regimul financiar al cetățenilor din Ucraina care aplică la studii în cadrul UVT în sesiunea de admitere din 2022 va fi CPL (cont propriu lei) cu posibilitatea scutirii de taxă. Universitatea de Vest din Timișoara evaluează dosarele conform reglementărilor în vigoare și transmite ME-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii, urmând ca înmatricularea să se realizeze conform Metodologie privind primirea la studii la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor din state terțe UE, cu modificările și completările ulterioare.

Regimul financiar al cetățenilor din state terțe UE, absolvenți ai unei forme de învățământ preuniversitar/universitar va fi acela de taxă (cont propriu valutar) conform Ordonanței Guvernului nr. 22/2009.

 • Contact: international-admissions@e-uvt.ro, Telefon: +40256592227
 • Luni-Joi 10:00 – 14:00 GMT+3