Cetățeni din state terțe Uniunii Europene


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

GHID PENTRU CANDIDAȚII DIN STATE TERŢE UE

PROCEDURA PENTRU ADMITEREA CETĂȚENILOR DIN STATE TERŢE UE LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI DE MASTERAT
Admiterea la studii a candidaților provenind din state terțe UE se desfasoară conform Metodologiei privind eliberarea scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și master la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE, aprobată prin HS nr. 32/24.05.2017.

CALENDAR ADMITERE:

Înscrierile pentru sesiunea de admitere au loc în urmatoarele perioade:
- 01 Februarie – 15 Septembrie 2019 (nivel licență)
- 01 Februarie – 15 Septembrie 2019 (nivel masterat)
- 01 Februarie – 15 Septembrie, 2019 (nivel doctorat și pentru Anul Pregătitor de limba română)
Înmatriculările se vor face până la 1 februarie 2020!
Rambursarea taxelor de școlarizare se face până în ultima zi a lunii februarie și numai în condițiile enumerate la secțiunea 5 ("Taxele de școlarizare")

Candidaţii din state terţe UE trebuie să completeze o cere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii și să prezinte documentele legalizate, solicitate pe pagina a-2-a a cererii.


Documentele legalizate pentru procesul de admitere trebuie să fie trimise la următoarea adresă:
Universitatea de Vest din Timișoara
Departamentul de Relații Internaționale
Adresă: Bv.Vasile Parvan, No. 4, Timișoara, cod: 300 223
Telefon: 004 - 0256 – 592.227


  I. AUTENTIFICARE ACTE PENTRU CANDIDATURĂ
  E recomandat ca documentele pentru admitere să fie autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă, respectiv, în felul următor:
   1.pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente;

   2. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
    • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

    • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

  Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea: https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea.

  II. AUTENTIFICARE ACTE PENTRU ÎNMATRICULARE
  La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate din dosarul de admitere/candidatură, în original, împreună cu Scrisoarea de Acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop "studii".
   • Documentele de studii originale emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autoritățile competente din țările emitente cu Apostila de la Haga.
   • Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respective.
   • Asigurați-vă că documentele sunt traduse într-o limbă de circulație internațională.
 • Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare – completată la toate rubricile în 2 exemplare (vă rugăm să specificați dacă doriți să optați pentru Anul Pregătitor de limba română )
 • Actul de studii – copie și traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză la forma respectivă de învățământ (Diplomă de Bacalaureat sau echivalentul acesteia și Diploma de Licență în cazul în care candidatul optează pentru Masterat). Pentru studii de Doctorat se va include și Diploma de Masterat
 • Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de Bacalaureat/Licență/Masterat pentru absolvenții anului curent (după caz, dacă e necesar)
 • Foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii
 • Certificat de naștere – copie și traducere legalizată
 • Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de Acceptare la Studii
 • Certificat medical (în o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie
 • Certificat de căsătorie – dacă este nevoie (pentru a se justifica schimbarea numelui de familie)
 • Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (după caz)
 • Atestatul de absolvire a Anului Pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică (după caz)
 • Fișa cu datele personale completă: adresă, adresă de e-mail și număr de telefon
 • Dovada plății taxei de 75 EURO, taxa pentru procesarea dosarului de candidatură

Prin Hotărârea nr. 39, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 06.03.2014, s-a hotărât taxa de 75 EURO pentru procesarea dosarelor candidaților cetăţeni străini din state terţe UE. Taxa de aplicare trebuie plătită în următorul cont:
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (West University of Timisoara)
Adresa Universității: Bv. Vasile Pârvan, No.4
Numele Băncii: Banca Comercială Română (Romanian Commercial Bank)
Adresa Băncii: Sucursala Timișoara (Timisoara Branch), No.11, Calea Aradului St.
Cod IBAN: RO 56 RNCB 0249 0492 9471 0008
SWIFT: RNCB RO BU
Taxă: 75 EURO.

* Pe ordinul de plată / chitanţă se va menţiona la plătitor numele candidatului și drept referință de plată "taxă admitere", pentru ca plata să fie valabilă.

Candidații care aplică pentru domeniul artelor, sport sau arhitectură, trebuie să treacă testul de aptitudini, organizat de către facultățile în cauză, după primirea Scrisorii de Acceptare pentru Studii. Candidații admiși au obligația să intre în țară cu viza de studiu și să își legitimize șederea în România în scop de studii. Acești avor prezenta documentele în original conform celor menționate la punctul "AUTENTIFICARE ACTE PENTRU ÎNMATRICULARE "

Scrisoarea de Acceptare va fi ridicată de la Departamentul de Relații Internaționale în original de către titularul de drept. În cazul în care titularul de drept nu poate ridica personal Scrisoarea de Acceptare, persoana desemnată să facă acest lucru va prezenta o procură notarială în limba română sau într-o limbă de circulație internațională în care va fi menționat faptul că a fost împuternicită să ridice originalul în locul titularului de drept sau o chitanță în cazul ridicării Scrisorii de Acceptare în original prin intermediul unei firme de curierat.

Pentru mai multe detalii referitoare la procesul de admitere/înmatriculare, vă rugăm să consultați Metodologie privind eliberarea scrisorilor de acceptare şi primirea la studii de licenţă şi masterat în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a cetăţenilor străini din state terţe UE: Metodologie UVT admitere state terțe.
Studii în Limba Română

Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar şi postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor de limba română sau pe baza certificatului care atestă cunoașterea limbii române. În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

a. persoanele care prezintă acte de studii românești (diploma și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutive urmați, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România;

b. persoanele, care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului European comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român

c. cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

Studii în limbi străine:

La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituția de învățământ superior primitoare, organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care dețin un atestat lingvistic cu recunoaștere internațională.
Pentru cei care doresc sa studieze într-o limbă străină de circulaţie internaţională, U.V.T. oferă programe de studii în limbi străine. Pentru mai multe informații puteți accesa secțiunea: Programe de studii în limbi străine

Pentru STUDII DE DOCTORAT înscrierile se fac la: CSUD, Consiliul Pentru Studii Universitare de Doctorat.
Taxele pentru cetățenii străini din state terţe UE sunt:

Domeniu: Științe / Matematică / Sport / Tehnic / Agronomie
Licență / Masterat :270 € / lună
Doctorat : 290 € / lună


Domeniu: Uman / Psihologie /Științe Economice
Licență / Masterat : 220 € / lună
Doctorat : 240 € / lună


Domeniu:Muzică și Arte
Licență / Masterat: 420 € / lună
Doctorate : 440 € / lună


Domeniu: Interpretare muzicală, teatru
Licență / Masterat: 750 € / lună
Doctorat : 770 € / lună


Domeniu: Arhitectură
Licență / Masterat: 350 € / lună
Doctorat : 370 € / lună


Domeniu: Medicină
Licență / Masterat: 320 € / lună
Doctorat : 340 € / lună


Domeniu: Film
Licență / Masterat: 950 € / lună
Doctorat : 970 € / lună

* Pe ordinul de plată / chitanţă se va menţiona la plătitor numele candidatului și drept referință de plată "taxă admitere", pentru ca plata să fie valabilă.

IMPORTANT:

Taxele de procesare a dosarului nu se returnează candidaţilor/candidatelor

Taxele de școlarizare trebuie plătite la începutul anului universitar.

Returnarea taxelor de studii achitate de către candidaţi se va face doar în condiţii deosebite (enumerate mai jos), până la sfârșitul lunii februarie din anul universitar în curs, la cererea candidatului, cu dovada plăţii taxei prezentată în original şi având în vedere că orice taxă de returnare a sumei respective este suportată de către candidat:
- neobţinerea vizei de studiu (dacă solicitantului vizei i s-a solicitat să plătească taxa de studiu pentru un an universitar în vederea completării dosarului de viză);
- cazuri de forţă majoră (conflicte politice, urgenţe medicale) ce au împiedicat candidatul să se înmatriculeze deşi a plătit taxele de şcolarizare şi a obţinut viza de studiu.

Cererea candidatului privind returnarea taxelor de studii achitate însoţită de documentele care să ateste plata taxelor va fi aprobată de către Facultatea la care e înmatriculat studentul (dacă studentul/-a a fost înmatriculat) şi Departamentul de Relaţii Internaţionale sau doar de Departamentul de Relaţii Internaţionale (dacă studentul/-a nu a fost încă înmatriculat la facultate).

Documentele necesare unei rambursări a taxei de școlarizare sunt următoarele:

  -formularul de rambursare a sumei solicitate (de descărcat mai jos);
  -copie a Scrisorii de Acceptare;
  -copie după pașaport/ Actul de identitate;
  -copie după chitanța originală care atestă dovada plății efectuate;
  -copie după extrasul de cont (dacă doriți un virament bancar). În cazul în care vă prezentați personal la Casieria Unviersității, nu e nevoie de un extras de cont. Dacă nu vă puteți prezenta în persoană la Casieria Unviersității sau banii vor fi virați pe un alt cont bancar decât pe numele dumneavoastră, e nevoie și de o procură notarială tradusă și legalizată (de preferat în România) pentru persoana împuternicită (mai multe detalii regăsiți pe formularul de rambursare a taxei de pe site)
  -o copie după dovada care atestă neobținerea vizei de studiu (după caz); sau a cazului de forță majoră enunțat mai sus.

După aprobare va fi remisă spre executare Departamentului Economico - Financiar.
Candidații din state terțe U.E. pot beneficia de următoarele tipuri de burse conform Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, intrat în vigoare de la 28 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 28 februarie 2017.

a) pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de cooperare bilaterală în domeniul educaţiei. Aceste locuri pot fi alocate şi sub forma lunilor-bursă;
b) în baza unor oferte unilaterale ale statului român, reglementate prin acte normative specifice;
c) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în funcţie de interesele externe ale României; (Pentru mai multe detalii referitoare la acestea, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.mae.ro/en/node/10251)
d) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei, pentru promovarea unor acţiuni de colaborare economică sau comercială;
e) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), pentru cetăţenii străini cu rezultate bune la învăţătură. (pot candida studenții cetățeni străini (cu excepţia celor care se află în an terminal) care au absolvit cel puțin un an de studii (în afara Anului Pregătitor) într-o instituție de învățământ superior acreditată de stat din România și au obținut media minim 7,00 precum și absolvenții cetațeni străini ai universităților de stat care au obținut o medie generală de cel putin 7,00.)

ATENȚIE! Dosarele vor fi depuse la DRI până pe 9.11.2017

-Lista nominală şi dosarele candidaţilor (maximum 5) vor fi înaintate M.E.N.-D.G.R.I.A.E., până la data de 30 noiembrie a anului universitar.
-Dosarul de concurs va conţine:
  (1) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând Anul Pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;
  (2) copia după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau, adeverință din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu precum şi rezultatele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii anului în curs), pentru candidaţii care solicit continuarea studiilor universitare de masterat sau doctorat;
  (3) curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului – pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;
  (4) copie legalizată după actul de naştere;
  (5) copie după paşaport;
  (6) copie după permisul de şedere în România;

Mai multe informații în acest sens pot fi regăsite în Metodologia privind eliberarea scrisorilor de acceptare şi primirea la studii de licenţă şi masterat în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a cetăţenilor străini din state terţe UE.
 • Cerere tip de la Serviciul pentru Imigrări, Timiș
 • Declarație tip de la Serviciul pentru Imigrări, Timiș
 • Documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie
 • Adeverință student de la D.R.I. ( se aduce la D.R.I. adeverință de student de la secretariat pe baza căreia se eliberează adeverința tip pentru prelungirea dreptului de ședere în România pe baza prezenței la studii)
 • Adeverință medicală. Poate fi eliberată de orice instituție sanitară publică sau privată, sau de la Policlinica studențească, aflată lângă Căminul nr. 12. În plus, cei care au peste 26 de ani, trebuie să aducă dovada plății asigurărilor de sănătate, de la Casa de Asigurări Timiș, situată pe strada Corbului nr. 4, sau asigurare europeană de sănătate.
 • Dovada spațiului de locuit (contractul de închiriere sau comodat sau contractul de la cămin)
 • Dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin salariul minim net pe economie, pentru întreaga perioadă a valabilității permisului de ședere (Puteți face dovada mijloacelor de întreținere cu unul dintre următoarele documente: extras de cont bancar, declarație privind impozitul pe venitul global ori alte documente echivalente.)
 • Legitimație de ședere temporară în România – dacă există din anii anteriori.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link: http://igi.mai.gov.ro/ro/content/studii

Adresă Serviciul pentru Imigrări Timiş:
Str. Mocioni nr. 8-10,
Inspectoratul Judetean de Politie (în spatele clădirii de pe B-dul. Take Ionescu)
Telefon: 004 -0256 – 402.432, 004 -0256 – 402.434.


ATENȚIE:
Actele trebuie depuse la Serviciul pentru Imigrări cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere în România !

Conform Regulamentului de cazare în căminele UVT, studenții din anul I bursieri ai statului român, români de pretutindeni și cetățeni români cu domiciliul în străinatate care optează pentru frecventarea cursurilor UVT și care sunt admiși la studii în regim bugetat cu bursă sau bugetat (fără bursă fără taxă) și solicită cazare în căminele UVT vor primi obligatoriu loc de cazare în căminele UVT.

Astfel, în vederea cunoașterii procedurii de acordare a acestor locuri, vă rugăm să verificați în zilele următoare site-urile facultăților la care ați fost înmatriculați.
 • Contact: Roxana Petronela Diaconescu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)