Cetateni din state terte Uniunii Europene


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

GHID PENTRU CANDIDAȚII DIN STATE TERŢE UE

PROCEDURA PENTRU ADMITEREA CETĂȚENILOR DIN STATE TERŢE UE LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI DE MASTERAT
Admiterea la studii a candidaților provenind din state terțe UE se desfasoară conform Metodologiei privind eliberarea scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și master la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE , aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 75/14.01.2016.

CALENDAR ADMITERE:

Înscrierile pentru sesiunea de admitere au loc in urmatoarele perioade: - 01 Februarie - 12 August, 2016 (nivel licență)
- 01 Februarie - 19 August, 2016 (nivel masterat)
- 01 Februarie – 30 Septembrie, 2016 (nivel doctorat și pentru Anul Pregătitor de limba română)

Candidaţii din state terţe UE trebuie să completeze o cere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii și să prezinte documentele legalizate, solicitate pe pagina a-2-a a cererii.


Documentele legalizate pentru procesul de admitere trebuie să fie trimise la următoarea adresă:
Universitatea de Vest din Timișoara
Departamentul de Relații Internaționale
Adresă: Bv.Vasile Parvan, No. 4, Timișoara, cod: 300 223
Telefon: 004 - 0256 – 592.227


Diplomele în original trebuie să fie ștampilate de către Ambasada României din țara emitentă. Asigurați-vă că documentele sunt traduse într-o limbă de circulație internațională.
 • Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare – completată la toate rubricile (vă rugăm să specificați dacă doriți să optați pentru Anul Pregătitor de limba română )
 • Actul de studii – copie și traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză la forma respectivă de învățământ (Diplomă de Bacalaureat sau echivalentul acesteia și Diploma de Licență în cazul în care candidatul optează pentru Masterat)
 • Foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii
 • Certificat de naștere – copie și traducere legalizată
 • Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de Acceptare la Studii
 • Certificat medical (în o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie
 • Certificat de căsătorie – dacă este nevoie (pentru a se justifica schimbarea numelui de familie)
 • Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (după caz)
 • Fișa cu datele personale completă: adresă, adresă de e-mail și număr de telefon
 • Dovada plății taxei de 75 EURO, taxa pentru procesarea dosarului de candidatură

Prin Hotărârea nr. 39, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 06.03.2014, s-a hotărât taxa de 75 EURO pentru procesarea dosarelor candidaților cetăţeni străini din state terţe UE. Taxa de aplicare trebuie plătită în următorul cont:
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (West University of Timisoara)
Adresa Universității: Bv. Vasile Pârvan, No.4
Numele Băncii: Banca Comercială Română (Romanian Commercial Bank)
Adresa Băncii: Sucursala Timișoara (Timisoara Branch), No.11, Calea Aradului St.
Cod IBAN: RO 56 RNCB 0249 0492 9471 0008
SWIFT: RNCB RO BU
Taxă: 75 EURO.

* Pe ordinul de plată / chitanţă se va menţiona la plătitor numele candidatului și drept referință de plată "taxă admitere", pentru ca plata să fie valabilă.

Candidații care aplică pentru domeniul artelor, sport sau arhitectură, trebuie să treacă testul de aptitudini, organizat de către facultățile în cauză, după primirea Scrisorii de Acceptare pentru Studii.

La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din țara emitentă sau cu Apostila Haga; dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistență juridică încheiate de România cu state terțe. Candidații admiși au obligația să intre în țară cu viza de studiu și să își legitimize șederea în România în scop de studii.
Studii în Limba Română

Pentru cei care doresc să studieze în limba română – în cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat de cunoaştere a limbii române, trebuie să-l obţină în urma unui examen. Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu. În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române.
În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.
La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

a. persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate școlară preuniversitară sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul național din România;
b. cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector.

Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

Studii în limbi străine - la programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituția de învățământ superior primitoare, organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care dețin un atestat lingvistic cu recunoaștere internațională. Pentru cei care doresc sa studieze într-o limbă străină de circulaţie internaţională, U.V.T. oferă programe de studii în limbi străine. Pentru mai multe informații puteți accesa secțiunea Programe de studii în limbi străine

Pentru STUDII DE DOCTORAT înscrierile se fac la:CSUD, Consiliul Pentru Studii Universitare de Doctorat.
Taxele pentru cetățenii străini din state terţe UE sunt:

Domeniu: Științe / Matematică / Sport / Tehnic / Agronomie
Licență / Masterat :270 € / lună
Doctorat : 290 € / lună


Domeniu: Uman / Psihologie /Științe Economice
Licență / Masterat : 220 € / lună
Doctorat : 240 € / lună


Domeniu:Muzică și Arte
Licență / Masterat: 420 € / lună
Doctorate : 440 € / lună


Domeniu: Interpretare muzicală, teatru
Licență / Masterat: 750 € / lună
Doctorat : 770 € / lună


Domeniu: Arhitectură
Licență / Masterat: 350 € / lună
Doctorat : 370 € / lună


Domeniu: Medicină
Licență / Masterat: 320 € / lună
Doctorat : 340 € / lună


Domeniu: Film
Licență / Masterat: 950 € / lună
Doctorat : 970 € / lună

* Pe ordinul de plată / chitanţă se va menţiona la plătitor numele candidatului și drept referință de plată "taxă admitere", pentru ca plata să fie valabilă.

IMPORTANT:

Taxele de procesare a dosarului nu se returnează candidaţilor/candidatelor

Taxele de școlarizare trebuie plătite la începutul anului universitar.

Returnarea taxelor de studii achitate de către candidaţi se va face doar în condiţii deosebite (enumerate mai jos), până în maxim luna ianuarie din anul universitar în curs, la cererea candidatului, cu dovada plăţii taxei prezentată în original şi având în vedere că orice taxă de returnare a sumei respective este suportată de către candidat:
- neobţinerea vizei de studiu (dacă solicitantului vizei i s-a solicitat să plătească taxa de studiu pentru un an universitar în vederea completării dosarului de viză);
- cazuri de forţă majoră (conflicte politice, urgenţe medicale) ce au împiedicat candidatul să se înmatriculeze deşi a plătit taxele de şcolarizare şi a obţinut viza de studiu.

Cererea candidatului privind returnarea taxelor de studii achitate însoţită de documentele care să ateste plata taxelor va fi aprobată de către Facultatea la care e înmatriculat studentul (dacă este cazul) şi Departamentul de Relaţii Internaţionale. După aprobare va fi remisă spre executare Departamentului Economico - Financiar.
 • Cerere tip de la Serviciul pentru Imigrări, Timiș
 • Declarație tip de la Serviciul pentru Imigrări, Timiș
 • Documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie
 • Adeverință student de la D.R.I. ( se aduce la D.R.I. adeverință de student de la secretariat pe baza căreia se eliberează adeverința tip pentru prelungirea dreptului de ședere în România pe baza prezenței la studii)
 • Adeverință medicală. Poate fi eliberată de orice instituție sanitară publică sau privată, sau de la Policlinica studențească, aflată lângă Căminul nr. 12. În plus, cei care au peste 26 de ani, trebuie să aducă dovada plății asigurărilor de sănătate, de la Casa de Asigurări Timiș, situată pe strada Corbului nr. 4, sau asigurare europeană de sănătate.
 • Dovada spațiului de locuit (contractul de închiriere sau comodat sau contractul de la cămin)
 • Dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin salariul minim net pe economie, pentru întreaga perioadă a valabilității permisului de ședere (Puteți face dovada mijloacelor de întreținere cu unul dintre următoarele documente: extras de cont bancar, declarație privind impozitul pe venitul global ori alte documente echivalente.)
 • Legitimație de ședere temporară în România – dacă există din anii anteriori.


Adresă Serviciul pentru Imigrări Timiş:
Str. Mocioni nr. 8-10,
Inspectoratul Judetean de Politie (în spatele clădirii de pe B-dul. Take Ionescu)
Telefon: 004 -0256 – 402.432, 004 -0256 – 402.434.


ATENȚIE:
Actele trebuie depuse la Serviciul pentru Imigrări cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere în România !

 • Contact: Roxana Petronela Diaconecu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)