Anul Pregătitor de limba română

Universitatea de Vest din Timișoara este una dintre instituțiile de învățământ superior din România acreditată să organizeze Anul Pregătitor de limba română. Acest curs de limba este obligatoriu pentru studenții străini care doresc să urmeze programe de studii cu predare în limba română. În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

a. persoanele care prezintă acte de studii românești (diploma și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutive urmați, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România;

b.persoanele, care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului European comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român;

c. cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Taxa de școlarizare pentru Anul Pregătitor de limba română pentru această categorie de studenți se percepe în valută și în funcție de domeniul de studii, pe care aplicantul dorește să-l urmeze după finalizarea cursului de limbă (de ex. : Anul Pregătitor pentru domeniul medical este în valoare de 320 EUR/lună, iar cel pentru domeniul economic este de 220 EUR/lună).

 

Taxele pentru cetățenii străini din state terţe UE sunt:

Domeniu: Științe / Matematică / Sport / Tehnic / Agronomie
Licență / Masterat :270 € / lună
Doctorat : 290 € / lună

Domeniu: Uman / Psihologie /Științe Economice
Licență / Masterat : 220 € / lună
Doctorat : 240 € / lună

Domeniu:Muzică și Arte
Licență / Masterat: 420 € / lună
Doctorate : 440 € / lună

Domeniu: Interpretare muzicală, teatru
Licență / Masterat: 750 € / lună
Doctorat : 770 € / lună

Domeniu: Arhitectură
Licență / Masterat: 350 € / lună
Doctorat : 370 € / lună

Domeniu: Medicină
Licență / Masterat: 320 € / lună
Doctorat : 340 € / lună

Domeniu: Film
Licență / Masterat: 950 € / lună
Doctorat : 970 € / lună

* Pe ordinul de plată / chitanţă se va menţiona la plătitor numele candidatului și drept referință de plată "taxă admitere", pentru ca plata să fie valabilă.

 

!Taxa de școlarizare va fi plătită integral fie în momentul aplicării pentru viza de studiu, fie la înmatricularea de la facultate, când se va prezenta dovada achitării taxei. Taxa de școlarizare se calculează înmulțind suma pe lună cu 9 luni de studiu. Exemplu: 220x9=1980 euro/per an academic.

 

!Este recomandat să aplicați cât mai repede cu putință, pentru că procesul durează de obicei cel puțin o lună până la soluționarea sa. Dosarele de studiu pot fi depuse doar până la data de 15.09.2022, însă înmatricularea se poate realiza până la data de 01.02.2023, cât timp dosarul de admitere a fost depus. Mai multe detalii cu privire la documentele necesare le regăsiți la următorul link.

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Taxa pentru Anul Pregătitor de limba romănă pentru această categorie de studenți este în valoare de aproximativ 3500RON/an.

Pentru un cetățean al Uniunii Europene care dorește să studieze Anul Pregătitor de limba română, actele necesare vor fi depuse la secretariatul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, la camera 240, începând cu data de 15 septembrie 2022 până la data de 01 noiembrie 2022..

Inainte de depunerea documentelor la Secretariatul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, candidatul va trece la Deprtamentul de Relații Internaționale din cadrul Universității de Vest din Timișoara, la camera 155B (de luni până vineri, de la 10 :00 la 14 :00) pentru verificarea dosarului. În urma verificării dosarului i se va emite o adeverință în acest sens pe care o va folosi la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.

 

Documentele necesare sunt:

 • Actul de studii – copie și traducere legalizată (în limba română, limba engleză, franceză sau germană – care permite accesul persoanei în cauză la forma respectivă de învățământ și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă (Diplomă de Bacalaureat sau echivalentul acesteia și Diploma de Licență în cazul în care candidatul optează pentru Masterat). Pentru studii de Doctorat se; va include și Diploma de Masterat ;
 • Copie și traducere legalizată a adeverinței și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă care atestă promovarea examenului de Bacalaureat/Licență/Masterat pentru absolvenții anului curent (după caz, dacă e necesar) ;
 • Foile matricole – copii și traduceri legalizate și autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă – aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii ;
 • Certificat de naștere – copie și traducere legalizată și autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
 • Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de Acceptare la Studii ;
 • Certificat medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie ;
 • Certificat de căsătorie – dacă este nevoie (pentru a se justifica schimbarea numelui de familie) ;
  • Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (după caz) ;
 • Fișa cu datele personale completă: adresă, adresă de e-mail și număr de telefon ;
 • Formular acord date personale;
 • 2 copii ale documentelor necesare;

 

I. AUTENTIFICARE ACTE PENTRU ÎNMATRICULARE

necesar ca documentele pentru înmatriculare la Anul Pregătitor de limba română să fie autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă, respectiv, în felul următor:

1. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

2. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
• supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
• scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

!Vă rugăm să vă asigurați de faptul că documentele de admitere sunt traduse într-o limbă de circulație internațională în cazul în care nu e posibilă traducerea directă în limba română, urmând ca la procesul de înmatriculare să încercați să traduceți în limba română și să legalizați documentele la un notar public în funcție de caz.

 

Candidatul va avea de plătit 3 taxe:

 1. Taxa de înscriere în valoare de 100 lei
 2. Taxa de înmatriculare de 150 lei
 3. Taxa de aproximativ 3000 lei pentru Anul Pregătitor

Contact: (e-mail: international-admissions@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)