Erasmus+ Outgoing Studenti

Fiecare facultate a UVT a nominalizat cadre didactice care coordonează desfăşurarea Programului Erasmus+ la facultatea respectivă. Îndatoririle Coordonatorului Departamental se referă cu precădere la dimensiunea academică a mobilităţilor şi cuprind:

 • organizarea procesului de selecţie a studenţilor pentru participarea la Programul de mobilităţi Erasmus+;
 • consilierea studenţilor cu privire la alegerea cursurilor la universitatea gazdă sau la orice alte aspecte academice ale deplasării în străinătate, înaintea plecării (întocmirea Contractului de Studiu ECTS) sau pe perioada deplasării (modificarea Contractului de Studiu ECTS);
 • consultanţă privitoare la recunoaşterea cursurilor urmate în străinătate, la întoarcerea în ţară;
  aprobarea programelor de predare ale cadrelor didactice ce desfăşoară mobilităţi Erasmus+.

Departmental Coordinators

Programul Erasmus+ încurajează în mod special studenții cu nevoi speciale să beneficieze de o mobilitate internațională. Studenții cu nevoi speciale pot beneficia de sprijin (financiar) suplimentar, în vederea desfăşurării în condiţii optime a mobilităţilor respective.

Anual, începând cu anul universitar 2013/2014, studenți cu nevoi speciale din cadrul Universității de Vest din Timișoara au beneficiat de mobilități internaționale.

Studenții cu nevoi speciale interesați de desfășurarea unei mobilități internaționale Erasmus+ sunt încurajați să contacteze Biroul Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara.

Ce sunt Programele Intensive Mixte?

Mobilitățile de scurtă durată reprezintă noua inițiativă din Programul Erasmus+ care vine din nou în ajutorul studenților. Acestea pot fi accesate de către studenții de la ciclul licență, masterat sau doctorat și desfășurate în cadrul unor Programe Intensive Mixte. Programele Intensive Mixte (PIM) sau Blended Intensive Programmes (BIP) sunt programe de studiu de scurtă durată, intensive, care utilizează modalități inovatoare de învățare și predare, inclusiv cooperarea online. Un BIP Trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare.

Mobilitatea fizică poate avea loc pe o perioadă de cel puțin 5 zile și de cel mult 30 de zile din durata programului. Nu sunt stabilite criterii de eligibilitate pentru durata componentei virtuale, dar prin combinarea mobilității virtuale și fizice, studenții trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

 • să fii student UVT înregistrat la învățământ cu frecvență;
 • să ai media ponderată a anilor de studiu minim 7.00;
 • să cunoști limba țării în care vrei să îți desfășori mobilitatea sau limba în care își desfășoară activitatea organizația gazdă (dacă este diferită) – minim nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine;

CUM APLIC PENTRU UN PROGRAM INTENSIV MIXT?

Selecţia studenţilor pentru mobilități de studiu de scurtă durată se desfășoară în mod centralizat la nivelul Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al UVT și rămâne deschisă pe tot parcursul anului universitar.

Dosarul de candidatură se trimite la adresa bianca.moldovan@e-uvt.ro cu minimum șase săptămâni înainte de începerea perioadei de mobilitate și trebuie să conțină:

1. Formular de înscriere – cerere către Coordonatorul Instituţional Erasmus+ care să conțină următoarele informații: facultatea, secția, anul, universitatea/ programul intensiv mixt pentru care se optează etc.;
2. Learning Agreement for Studies ( OLA ***) aprobat de către Coordonatorul Departamental Erasmus+ din UVT, respectiv de către universitatea gazdă;
*** Online Learning Agreement se realizează creând un cont pe platforma OLA:

- la crearea contului OLA se va folosi adresa de e-mail instituțională UVT;

- înregistrarea se face utilizând adresa instituțională de STUDENȚI UVT (@e-uvt.ro);

- se crează un Learning Agreement selectând opțiunea Blended Mobility with Short-term Physical Mobility;

administrative contact person at the sending institution: Bianca Bekir, bianca.moldovan@e-uvt.ro, +40 256 592 324;

responsible person at the sending instituțion (persoana care semmnează OLA): Coordonatorul Departamental Erasmus+ aferent facultății din care faci parte (Îl găsești aici );

- detaliile aferente "receiving institution" se obțin de către student în comunicarea cu instituția gazdă.

3. Curriculum Vitae în limba română sau o limbă de circulație internațională;

4. Scrisoare de intenţie, redactată în limba română sau o limbă de circulație internațională, care să precizeze obiectivele de studii urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);

5. Adeverinţă eliberată de facultate cu media ponderată a anilor anteriori de studii universitare și a semestrului încheiat sau foaie matricolă (se includ ciclurile anterioare de studii; ex. masteranzii vor prezenta atât adeverință de master, cât și copie față-verso după diploma de licență sau foaia matricolă, doctoranzii vor prezenta atât adeverință de doctora);

6. Atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile la universitatea pentru care optează, nivel minim recomandat B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (câte un atestat pentru fiecare zonă lingvistică,  în cazul în care candidatul își exprimă mai multe opțiuni); sunt scutiți de transmiterea acestui document studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor;

7. Documente opționale (în fotocopie): alte certificate lingvistice, atestate profesionale, diplome, c ertificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proi ecte extra-curriculare etc.

CUM GĂSESC UN PROGRAM INTENSIV MIXT?

Ai atât libertatea, cât și responsabilitatea de a căuta Programe Intensive Mixte organizate de universități partenere UVT pe site-urile acestora. Noi vă punem la dispoziție și secțiunea Oferte Erasmus+ Blended Intensive Programmes unde urcăm ofertele de BIP-uri primite de la universitățile partenere UVT.

BURSA ERASMUS+ (GRANTUL)

Partea de grant destinată sprijinului individual de subzistență este de 70 EUR pe zi până la a 14-a zi de activitate şi 50 EUR pe zi începând din ziua a 15-a. De asemenea, se poate acorda sprijin individual pentru o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după activitate.

Dacă segmentele de călătorie sunt parcurse prin mijloc de transport verde, studentul poate solicita suplimentarea grantului cu un top-up pentru ”green travel”.

Studenţii cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de sau se încadrează pentru bursă socială) primesc atât o sumă suplimentară la sprijinul individual de subzistență, cât și grant de transport, după cum urmează :
1. Sprijin suplimentar de subzistență:

 • 100 Euro dacă mobilitatea se încadrează între 5-14 zile;
 • 150 Euro dacă mobilitatea se încadrează între 15-30 zile;

2. Grant de transport în funcție de distanța dintre UVT și universitatea gazdă, obținut cu ajutorul unui calculator de distanță pus la dispoziție de către Comisia Europeană.

AM FOST SELECŢIONAT. CE FAC ACUM?

Dacă Biroul Erasmus+ al DRI te-a anunțat că ai obținut o mobilitate Erasmus+ de scurtă durată, trebuie să trimiți la adresa bianca.moldovan@e-uvt următoarele documente:

1. Extras de cont eliberat de BCR aferent unui cont în EUR deschis pe numele tău (nu se acceptă: cont de la altă bancă sau trimiterea IBAN-ului sub formă de mesaj text sau Screenshot din aplicație; se acceptă documentul generat din aplicația George);

2. Copie după cartea ta de identitate sau pașaport;

3. Asigurare internațională de sănătate (acceptăm și Cardul European de Sănătate, dacă valabilitatea acestuia acoperă perioada mobilității în întregime)

4. Notă de informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.

După îndeplinirea pașilor de mai sus, vom semna un contract financiar. UVT va avea la dispoziţie 30 de zile de la încheierea contractului financiar pentru virarea tranșei de 80% din grant în contul tău.
Felicitări! Începe noua ta experiență Erasmus+!

LA FINALIZAREA MOBILITĂȚII (COMPONENTEI FIZICE)

La final de mobilitate trebuie să ajungă la biroul Erasmus+ în original, fizic următoarele:
1. After the mobility din Learning Agreement for Studies semnat+ ștampilat de către universitatea gazdă cel mai devreme la data ultimei zile de mobilitate din contractul financiar;
2. Certificat de prezență: completat, semnat și ștampilat de către universitatea gazdă; perioada trebuie să coincidă cu cea din contractul financiar!
3. Declarație de evitare a dublei finanțări: completată și semnată de către tine, cel mai devreme la data ultimei zile de mobilitate.

4. Documente de călătorie, bilete de transport sau dovada cazării în mobilitate.

5. Completarea chestionarului de feedback al Comisiei Europene (Participant Survey) - chestionar pe care participanții la mobilitate îl vor primi pe e-mail la finalul mobilității și care va fi completat online.

După prezentarea tuturor documentelor de mobilitate, UVT are la dispoziție 45 zile pentru a îţi vira în cont şi tranşa de 20% din grantul total Erasmus+.

Felicitări! Te așteptăm pentru o nouă mobilitate!
Don’t forget: Once Erasmus, always Erasmus!

Responsabil mobilități Erasmus+ Scurtă Durată: Bianca Bekir, +40 256 592 324.

Short-term Doctoral Mobilities reprezintă oportunitatea din cadrul Programului Erasmus+ destinată doctoranzilor care doresc să acceseze surse internaționale în vederea realizării cercetării pentru teza de doctorat. Încurajăm o mobilitate de practică, întrucât nu va fi nevoie să existe un parteneriat între instituția gazdă și UVT când se alege destinația – este de ajuns ca persoana responsabilă la instituția gazdă aleasă de către doctorand să fie de acord să semneze un acord de practică (Learning Agreement for Traineeships). Se încurajează atât mobilități în contextul unei cotutele, cât și cele pentru cercetare pe cont propriu. Studenții pot aplica pentru a desfășura mobilități de practică și sub statutul de proaspăt absolvenți pe durata anului universitar imediat următor absolvirii, dacă depun dosarele de candidatură cel târziu înainte de absolvire.

Mobilitatea fizică poate avea loc pe o perioadă de cel puțin 5 zile și de cel mult 30 de zile. Indicat, dar nu obligatoriu, componentei fizice i se poate atașa o componentă virtuală.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

să fii doctorand în cadrul UVT înregistrat la învățământ cu frecvență;
să ai media ponderată a anilor de studiu minimum 7.00;
să cunoști limba de desfășurare a activității la instituția gazdă – nivelul minim B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.

BURSA ERASMUS+ (GRANTUL)

Finanțarea va fi aferentă componentei fizice. Partea de grant destinată sprijinului individual de subzistență este de 70 EUR pe zi până la a 14-a zi de activitate şi 50 EUR pe zi începând din ziua a 15-a. Se poate acorda sprijin individual pentru o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după activitate. De asemenea, se poate oferi sprijin suplimentar pentru "transportul verde" (green travel: autobus, tren, etc.)

Grantul Erasmus+ se transferă în două tranșe:
80% la plecarea în mobilitate;
20% la întoarcerea din mobilitate.

Studenţii cu oportunităţi reduse (cei care se încadrează în condițiile pentru bursă socială conform regulamentului de acordare a burselor la UVT) primesc atât o sumă suplimentară la sprijinul individual de subzistență, cât și grant de transport, după cum urmează:

 • Sprijin suplimentar de subzistență:
  - 100 Euro dacă mobilitatea se încadrează între 5-14 zile;
  - 150 Euro dacă mobilitatea se încadrează între 15-30 zile.
 • Grant de transport în funcție de distanța dintre UVT și universitatea gazdă, obținut cu ajutorul unui calculator de distanță pus la dispoziție de către Comisia Europeană.

SELECȚIA

Selecţia pentru mobilități de scurtă durată pentru doctoranzi se desfășoară în mod centralizat la nivelul Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al UVT și rămâne DESCHISĂ PE TOT PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR.

Dosarul de candidatură se trimite la adresa bianca.moldovan@e-uvt.ro cu MINIMUM ȘASE SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE de începerea mobilității:
1.
Formular de înscriere (RO/ ENG);
2. Learning Agreement:

 • Dacă organizația gazdă aleasă este o INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR se va utiliza:

Online Learning Agreement - se generează online de către student în platforma OLA:

- înregistrarea se face utilizând adresa instituțională de STUDENȚI UVT (@e-uvt.ro);

- se crează un Learning Agreement selectând opțiunea Short-term Doctoral Mobility;

- administrative contact person at the sending institution: Bianca Bekir, bianca.moldovan@e-uvt.ro, +40 256 592 324;

- responsible person at the sending instituțion: Oana-Roxana IVAN-HOROBEȚ, oana.ivan@e-uvt.ro;

- detaliile aferente "receiving institution" se obțin de către student în comunicarea cu organizația gazdă.

 • Dacă organizația gazdă aleasă nu este o instituție de învățământ superior (ex. companie, ONG etc.) se va utiliza Learning Agreement for Traineeship, varianta clasică în format Word.

3. Curriculum Vitae în limba română sau o limbă de circulație internațională - model Europass;

4. Scrisoare de intenţie redactată în limba română sau o limbă de circulație internațională, care să

precizeze obiectivele de urmărite de tine pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);

5. Adeverinţă eliberată de școala doctorală cu media ponderată a anilor anteriori de studii universitare și a ultimului semestru încheiat sau foaie matricolă (se includ ciclurile de studii anterioare);

6. Atestat de cunoaştere a limbii în care se va desfășura activitatea la instituția gazdă, nivel minim recomandat B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine; studentul poate fi scutit de prezentarea certificatului dacă studiază limba respectivă ca parte integrantă specializării sale;

7. Documente opționale (fotocopie): alte certificate lingvistice, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc.

Comisia de selecție se întrunește regulat. După depunerea dosarului de candidatură va avea loc un interviu. Ulterior candidatul va primi prin e-mail rezultatul final. Depunerea unor dosare incomplete sau fără respectarea termenului de minimum 6 săptămâni înainte de începerea mobilității determină eliminarea candidaturii. Un certificat lingvistic se poate obține prin susținerea unei testări în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). Informații despre înscrierea la examen, programări, taxe, conținutul examenului etc. se obțin pe cont propriu accesând www.litere.uvt.ro. Studenții de la FEAA pot susține examenul și în cadrul facultății lor.

AM FOST SELECŢIONAT. CE FAC ACUM?

Dacă Biroul Erasmus+ al DRI te-a anunțat că ai obținut o mobilitate Erasmus+ de scurtă durată, trebuie să trimiți la adresa bianca.moldovan@e-uvt următoarele documente:

 1. Extras de cont eliberat de BCR aferent unui cont în EUR deschis pe numele tău (nu se acceptă: cont de la altă bancă sau trimiterea IBAN-ului sub formă de mesaj text sau Screenshot din aplicație);
 2. Copie după cartea ta de identitate sau pașaport;
 3. Asigurare internațională de sănătate (acceptăm și Cardul European de Sănătate, dacă valabilitatea acestuia acoperă perioada mobilității în întregime)
 4. Notă de informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal

După îndeplinirea pașilor de mai sus, se va semna un contract financiar fizic la Biroul Erasmus+. UVT va avea la dispoziţie 30 de zile de la încheierea contractului financiar pentru virarea tranșei de 80% din grant în contul tău.
Felicitări! Începe noua ta experiență Erasmus+!

LA FINALIZAREA MOBILITĂȚII (COMPONENTEI FIZICE)

La final de mobilitate trebuie să ajungă la biroul Erasmus+ în original, fizic următoarele:
1. After the mobility din Learning Agreement for Traineeshipsemnat+ ștampilat de către universitatea gazdă cel mai devreme la data ultimei zile de mobilitate din contractul financiar;
2. Certificat de prezență: completat, semnat și ștampilat de către universitatea gazdă; perioada trebuie să coincidă cu cea din contractul financiar.
3. Declarație de evitare a dublei finanțări: completată și semnată de către tine, cel mai devreme la data ultimei zile de mobilitate din contractul financiar.

4. Documente de călătorie, bilete de transport sau dovada cazării în mobilitate.

5. Completarea chestionarului de feedback al Comisiei Europene (Participant Survey)

După prezentarea tuturor documentelor de mobilitate, UVT are la dispoziție 45 zile pentru a îţi vira în cont şi tranşa de 20% din grantul total Erasmus+.

Responsabil mobilități Erasmus+ Scurtă Durată: Bianca Bekir, +40 256 592 324.