MOBILITIES FOR TEACHING AND TRAINING

Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

DETALII PENTRU PERSONALUL ACADEMIC

  Mobilități de predare prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021
Acest program permite personalului academic din cardul UVT să întreprindă o mobilitate de predare în cadrul unei instituții de învățământ superior participantă la program cu care UVT are semnat un acord bilaterals. Durata totală a unei mobilități de predare este de minim 8 ore de predare pe săptămână (5 zile lucrătoare) ăntr-un an academic, ăn limita locurilor disponibile în cadrul accordurilor bilaterale în vigoare în anul universitar în cauză.

Obiectivele acestui tip de mobilitate sunt următoarele:

-Să încurajeze instituţiile de învăţământ superior să îşi lărgească şi să îşi îmbogăţească oferta de cursuri, precum şi conţinutul acestora;
-Să permită studenţilor care nu au posibilitatea să participe la programele de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza cadrelor didactice din instituţii de învăţământ superior şi a personalului invitat din întreprinderi din alte ţări participante la program;
-Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă privind metodele pedagogice;
-Să creeze legături între instituţiile de învăţământ superior participante la program;
-Să motiveze studenţii şi personalul din universitate să participe la mobilităţi şi să-i ajute la pregătirea mobilităţii.

  Mobilitățile de predare pot fi realizate de cadre didactice din instituţii de învăţământ superior. În toate cazurile, activităţile personalului care efectuează o mobilitate de predare trebuie să fie integrate în curriculum-ul instituţiei gazdă. Instituţiile de învăţământ superior trebuie să fi convenit în prelabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare profesorii participanţi (programul de predare). Atunci când persoana venită în mobilitate de predare provine dintr-o instituţie de învăţământ superior, mobilitatea trebuie să aibă la bază un acord interinstituţional între instituţia de origine şi cea gazdă.

Participanții vor primi un ajutor financiar care va acoperi cheltuielile de subzistență și pe cele de transport.

Valoare grantului SEE este:
Suport individual (subzistență) pentru personal din Romania într-o mobilitate la o instituție din țările partenere 250 € /zi (cost unitar) 1250 € /săptămână (cost unitar) 2200 € /2 săptămâni (cost unitar)
Cheltuieli adiționale de subzistență pot fi allocate pemtru maximum 2 zile de transport days of transport (una înainte de vizită și una după aceasta), dacă timpul de călătorie este mai lung de o jumătate de zi, iar garntul aditional va fi plătit la întoarcerea la universitatea de origine, împreună cu tranșa de 20% din grantul total SEE.
 

Valorile grantului SEE pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Distanță Sumă
10 ---- 99 KM: 20 EUR per participant
 100 --- 499 KM: 180 EUR per participant
 500 ----1999 KM: 275 EUR per participant
2000 --- 2999 KM: 360 EUR per participant
3000 --- 3999 KM: 530 EUR per participant
4000 ---- 7999 KM: 820 EUR per participant


Nota bene:  Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

  Plata grantului SEE se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la Banca Comercială Română) după cum urmează:
 • -prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate;
 • -a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea următoarelor documente (certificat de prezență, raport final al mobilității și declarație de evitare a dublei finanțări;
   

SELECȚIA

  Fiecare cadru didactic interesat va întocmi un dosar de candidatură, care cuprinde:
 • formularul de înscriere – cerere către decan care să conțină următoarele informații: facultatea şi departamentul de origine, universitatea pentru care se optează;
 • curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de predare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • scrisoare de recomandare din partea decanului / directorului de departament, redactată în limba română;
 • programul de predare (Mobility Agreement for Teaching) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile la universitatea gazdă, eliberat de instituţii autorizate (se recomandă nivel minim C1 de competenţe lingvistice în limba engleză/ limba ţării respective/ limba în care se va desfăşura activitatea);
 • o invitaţia de la instituţia gazdă (opțional).


  Dosarul de candidatură se depune la secretariatul facultății în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate. Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit conform calendarului selecției determină eliminarea candidatului. Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate. Se acordă prioritate cadrelor didactice care realizează pentru prima dată o mobilitate de predare în cadrul Programului SEE, precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şiextinderea legăturilor între catedre şi facultăţi sau vor intermedia noi proiecte de cooperare.  

DUPĂ SELECȚIE

  Cu minim o lună înaintea plecării în mobilitatea SEE, participantul depune la DRI o cerere pentru dispoziţia de deplasare. Cererea trebuie să fie însoţită de scrisoarea de acceptare / mail de acceptare de la instituţia gazdă, din care să rezulte perioada exactă a mobilităţii.

La depunerea cererii pentru dispoziţia de deplasare, participantului i se va întocmi contractul financiar aferent mobilităţii SEE de care va beneficia. În acest sens, participantul este rugat să prezinte copie după C.I. şi extras de cont IBAN deschis în euro la Banca Comercială Română.

    La finalul mobilității SEE, cadrul didactic se va prezenta la sediul UVT în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la BE+ documentele ce marchează încheierea mobilității. De asemenea, participantul va completa și va transmite online Raportul final aferent finalizării mobilităţii, după întoarcerea din mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea invitației de completare. Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul online solicitate de Comisia Europeană li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.  

La întoarcerea din mobilitatea SEE, participantul trebuie sa prezinte următoarele documente la DRI (cam. 155B):
 • certificatul de prezenţă (semnat şi stampilat de instituţia parteneră)
 • Mobility Agreement for Teaching (semnat şi ştampilat de către UVT şi de către instituţia parteneră)
 • declaraţie de evitare a dublei finanţări
 • acte care dovedesc cheltuieli de transport şi / sau cazare din perioada mobilităţii (bilet avion/ tren/ autocar/ bon benzină din ţara gazdă/ chitanţă cazare)
 • raport de activitate.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

DETALII PENTRU PERSONALUL ADMINISTRATIV, DIDACTIC SI NEDIDACTIC    

Mobilități de formare  
Această acţiune permite personalului administrativ, didactic si nedidactic al UVT să desfăşoare un stagiu de formare într-o întreprindere sau o instituție de învăţământ superior participantă la Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021, cu care UVT are un acord bilateral. Durata totală a perioadei de mobilitate de formare este de 5 zile lucrătoare, în cadrul unui singur an universitar, în limita locurilor disponibile în cadrul acordurilor inter-instituționale în vigoare în anul universitar respectiv.

  Obiectivele acestor mobilităţi de formare ale personalului în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021, programme, are:
 
 • Să ofere posibilitatea beneficiarilor de a învăţa prin schimbul de cunoştinţe şi priceperi pentru a capta îndemânare practică, în urma unor activităţi precum: seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, perioade de formare practică, perioade de detaşare scurte etc.
 • Să permită beneficiarilor să înveţe din experinţa şi bunele practici ale instituţiei partenere şi de a-şi îmbunătăţii îndemânarea necesară slujbei curente, în urma unei perioade de detaşare scurtă, vizite de studiu etc.


Se recomandă ca participantul la o mobilitate SEE de formare să îşi desfăşoare stagiul în cadrul unui eveniment de tipul „Staff Training Week” / „International Week” organizat de instituţia gazdă cu acest scop. Informaţii cu privire la aceste evenimente pot fi găsite pe site-urile universităţilor cu care UVT are încheiat un acord interinstituţional, precum şi verificând pe site-ul nostru lista de “Oferte Staff Training Week” sau accesând platforma IMOTION (link: staffmobility.eu), unde participantul poate afla detalii cu privire la organizarea acestor evenimente.  

Participanții vor primi un ajutor financiar care va acoperi cheltuielile de subzistență și pe cele de transport.

Valoare grantului SEE este:
Suport individual (subzistență) pentru personal din Romania într-o mobilitate la o instituție din țările partenere 250 € /zi (cost unitar) 1250 € /săptămână  (cost unitar) 2200 € /2 săptămâni (cost unitar)
Cheltuieli adiționale de subzistență pot fi allocate pemtru maximum 2 zile de transport days of transport (una înainte de vizită și una după aceasta), dacă timpul de călătorie este mai lung de o jumătate de zi, iar garntul aditional va fi plătit la întoarcerea la universitatea de origine, împreună cu tranșa de 20% din grantul total SEE.
 

Valorile grantului SEE pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Travel distance Amount
10 --- 99 KM: 20 EUR per participant
 100 --- 499 KM: 180 EUR per participant
 500 --- 1999 KM: 275 EUR per participant
2000 --- 2999 KM: 360 EUR per participant
3000 --- 3999 KM: 530 EUR per participant
4000 --- 7999 KM: 820 EUR per participant


Nota bene: Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

  Plata grantului SEE se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la Banca Comercială Română) după cum urmează:
 • -prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate;
 • -a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea următoarelor documente (certificat de prezență, raport final al mobilității și declarație de evitare a dublei finanțări;
 

SELECȚIA

 
 1. Selecția mobilităților de formare a cadrelor didactice din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021se realizează la nivelul facultăților UVT.
 

Fiecare cadru didactic interesat va întocmi un dosar de candidatură, care cuprinde:
 • formularul de înscriere – cerere către decan care să conțină următoarele informații: facultatea şi departamentul de origine, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferințelor);
 • curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de formare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • scrisoare de recomandare din partea decanului / directorului de departament redactată în limba română;
 • programul de formare (Mobility Agreement for Training) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu/utilizată la instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii în care se va desfăşura activitatea la universitatea gazdă, eliberat de instituţii autorizate ((se recomandă nivel minim C1 de competenţe lingvistice în limba engleză/ limba ţării respective/ limba în care se va desfăşura activitatea);
 • invitaţia de la instituţia gazdă (opțional la momentul selecţiei, dar de adăugat în mod obligatoriu la momentul depunerii Cererii pentru dispoziţia de deplasare în străinătate, în cazul acordării grantului).


Dosarul de candidatură se depune la secretariatul facultăţii în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate. Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit conform calendarului selecției determină eliminarea candidatului. Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate. Se acordă prioritate cadrelor didactice care realizează pentru prima dată o mobilitate de predare în cadrul Programului SEE, precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şiextinderea legăturilor între catedre şi facultăţi sau vor intermedia noi proiecte de cooperare.

  La finalul mobilității SEE, cadrul didactic se va prezenta la sediul UVT în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la BE+ documentele ce marchează încheierea mobilității. De asemenea, participantul va completa și va transmite online Raportul final aferent finalizării mobilităţii, după întoarcerea din mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea invitației de completare.

  Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul online solicitate de Comisia Europeană li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.

 
 1. Selecția mobilităților de formare a personalului administrativ din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021se realizează în mod centralizat la nivelul Departamentului de Relații Internaționale, Biroul Erasmus+.
 

Pentru mobilități de formare ale personalului administrativ, apelul la selecţie este deschis pe durata întregului an universitar. Dosarul de candidatură se depune la BE+ în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate, cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începutul perioadei de mobilitate planificată. Comisia de selecție se va întruni periodic, în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate a dosarelor de candidatură depuse în perioada anterioară.

  Dosarul de candidatură pentru mobilităţi de formare ale personalului administrativ conţine:
 • formularul de înscriere – cerere către Coordonatorul Instituţional Erasmus+ care să conțină următoarele informații: departamentul de origine, universitatea pentru care se optează; o curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de formare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • scrisoare de recomandare din partea directorului de departament / şefului serviciu, redactată în limba română;
 • programul de formare (Mobility Agreement for Training) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu/utilizată la instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii în care se va desfăşura activitatea la universitatea gazdă, eliberat de instituţii autorizate – nivel minim recomandat B2 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine;
 • invitaţia de la instituţia gazdă.
 

Depunerea unor dosare incomplete sau fără respectarea termenului de minim 6 săptămâni înainte de începutul perioadei de mobilitate planificată determină eliminarea candidatului. Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate.  

DUPĂ SELECȚIE

  Cu minim o lună înaintea plecării în mobilitatea SEE, participantul depune la DRI o cerere pentru dispoziţia de deplasare. Cererea trebuie să fie însoţită de scrisoarea de acceptare / mail de acceptare de la instituţia gazdă, din care să rezulte perioada exactă a mobilităţii.
La depunerea cererii pentru dispoziţia de deplasare, participantului i se va întocmi contractul financiar aferent mobilităţii SEE de care va beneficia. În acest sens, participantul este rugat să prezinte copie după C.I. şi extras de cont IBAN deschis în euro la Banca Comercială Română.

  LA FINALUL MOBILITĂȚII

Participantul la mobilitatea de formare se va prezenta la sediul UVT în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la BE+ documentele ce marchează încheierea mobilității. De asemenea, participantul va completa și va transmite online Raportul final aferent finalizării mobilităţii, după întoarcerea din mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea invitației de completare. Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul online solicitate de Comisia Europeană li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.

  La întoarcerea din mobilitatea SEE, participantul trebuie sa prezinte următoarele documente la DRI (cam. 155B):
 • certificatul de prezenţă (semnat şi stampilat de instituţia parteneră)
 • Mobility Agreement for Teaching (semnat şi ştampilat de către UVT şi de către instituţia parteneră)
 • declaraţie de evitare a dublei finanţări
 • acte care dovedesc cheltuieli de transport şi / sau cazare din perioada mobilităţii (bilet avion/ tren/ autocar/ bon benzină din ţara gazdă/ chitanţă cazare)
 • raport de activitate.

MOBILITIES FOR STUDIES

Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

Alege Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021 pentru că:
 • Ai oportunitatea să studiezi într-un sistem de învățământ diferit de cel cu care te-ai obisnuit;
 • Ai șansa să descoperi o țară, cultură și limbă nouă;
 • Vei intra în contact cu studenți străini de pe tot globul;
 • Își poți petrece un semestru studiind și călătorind în timpul liber;
 • Îți poți face cercetarea pentru lucrările de licență, masterat sau doctorat în cadrul celor mai bune universități / biblioteci din lume;
 • Primești finanțare ca să studiezi cum știi tu mai bine;
 • Angajatorii cer experiență internațională, așa că îți poți trece în CV mobilitatea de studii și experiența acumulată pe parcursul ei;


Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021 permite studenților UVT să ia parte la mobilități de studiu în cadrul universităților partenere din Spaţiului Economic European. Obiectivele mobilităților de studiu din cadrul programului SEE sunt următoarele:
 • Să ofere studenţilor posibilitatea de a descoperi avantajele unei experienţe de studiu în alte ţări europene din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural;
 • Să contribuie la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu experienţă internaţională ca viitori profesionişti.
  Poți beneficia de la 3 luni (1 semestru) până la 12 luni de mobilitate de studiu pe ciclu academic (licență, masterat, doctorat) în cadrul proiectelor ce se află sub egida Granturilor SEE - Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021.
Poți beneficia de aceste mobilități chiar și dacă ai beneficiat în prealabil de o mobilitate Erasmus+, în timpul aceluiasi ciclu de studii, atâta timp cât nu se depășesc cele 12 luni de mobilitate pe fiecare ciclu de studii.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

Pentru a putea beneficia de o mobilitate SEE de studiu trebuie întrunite următoarele condiții:
 • Să fii student UVT la ciclul de studii de licență / masterat / doctorat.
 • Trebuie să ai media ponderată a anilor de studiu minim 7.00.
 • Trebuie să cunoști limba engleză – minim nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.


Mobilități pentru studenți cu nevoi speciale

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021 susține studenții cu nevoi speciale în mod particular pentru a beneficia de o mobilitate internațională.
Studenții cu nevoi speciale pot beneficia de support financiar additional astfel încît să se poată bucura de o mobilitate reușită în condiții optime. Annual, începând cu anul academic 2013/2014, studenții cu nevoi special de la Universitatea de Vest din Timișoara au beneficiat de mobilități internaționale . Cei interesați de desfăsurarea unei mobilități internaționale sunt încurajați să contacteze Departamentul de Relații Internaționale din cadrul Universității de Vest din Timișoara pentru mai ulte detalii.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

Pentru a beneficia de o bursă de studiu în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021, în anul academic 2020-2021, trebuie să depui, în format electronic, un dosar la adresa:
Facultatea de Economie și de Administrarea a Afacerilor- ioana.vadasan@e-uvt.ro
Facultatea  de Litere, Istorie și Teologie - erasmus.lit@e-uvt.ro
Matematică și Informatică - erasmus.fmi@e-uvt.ro
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării -erasmus.pfc@e-uvt.ro
Facultatea de Sociologie și Psihologie -erasmus.fsp@e-uvt.ro
Intre 1–  19 martie 2021, conținând următoarele documente:
 • Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Masterat se va lua în calcul, în mod obligatoriu, și media anilor absolviți la nivel de Licență;
 • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass;
 • Scrisoare de motivaţie care să justifice universitatea aleasă;
 • Certificat de cunoaștere a limbii engleze- nivel minim B1 (poate fi orice diplomă care atestă cunoștințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor);
 • Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplică și propunerea disciplinelor ce vor fi studiate pe durata mobilității).
În perioada 22- 25 martie 2021 se va realiza selecția internă (evaluarea dosarelor și interviu), după care, pe 26 martie 2021 se pot depune eventualele contestații și se vor afișa rezultatele finale.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

Ajutorul financiar pentru o mobilitate SEE de studiu:
 • Subzistență 1200 euros/lună (cost unitar), sumă ce va fi plătită în 2 tranșe:
 • 80% din totalul grantului înainte de începerea mobilității;
 • 20% din totalul grantului la terminarea mobilității.
 • Valorile grantului SEE pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează

 
Distanță Sumă per participant în euro
 10 - 99 km: 20 EUR per participant
 100 - 499 km: 180 EUR per participant
500 - 1999 km: 275 EUR per participant
2000 - 2999 km: 360 EUR per participant
3000 - 3999 km: 530 EUR per participant
4000 -7999 km: 820 EUR per participant


Nota bene:  Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)  
Dacă la UVT ești beneficiarul unei burse de merit/studiu sau a unei burse sociale, o vei primi și pe perioada mobilității.

NB: Drepturile și îndatoririle tale la UVT nu se opresc în timpul mobilității Erasmus+ Placement.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

Acordurile dintre UVT și universitățile partenere au fost stabilite exact pentru că există cursuri similare la aceste instituții, ceea ce ajută la recunoașterea studiilor la întoarcerea din mobilitate.

În funcție de ce cursuri sunt predate la UVT în timpul mobilității, veți aplica pentru universitatea parteneră.

Pentru o recunoaștere exactă, coordonatorul departamental de la facultatea voastră (UVT), vă va ajuta să decideți cursurile pe care le veți urma în timpul mobilității.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

În cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021, mobilitățile dedicate studenților pot fi realizate în baza acordurilor interinstituționale pe care UVT le are cu universități partenere în program.
studenților pot fi realizate în baza acordurilor interinstituționale pe care UVT le are cu universități partenere în program.
Destinații disponibile pentru mobilități în funcție de domeniul de studiu:
Universitate parteneră Domeniu de studiu Websites
University of Iceland Economie www.hi.is https://english.hi.is/university/prospective_exchange_students  
Østfold University College   Economie; Literatură și lignvistică; Informatică și științele comunicării; www.hiof.no/english  
Western Norway University of Applied Sciences Științe sociale și politice https://www.hvl.no/en/
MF Norwegian School of Theology   Teologie; https://www.mf.no/en
Nord University: Asistență socială https://www.nord.no/en/Pages/default.aspx
 

Vă recomandăm să vizitați site-urile universităților care vă interesează pentru a găsi mai multe informații despre programele de studiu disponibile, precum și informații despre aspecte practice legate de viața de zi cu zi, costurile de subzistență etc.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se achită în ziua examenului. Înscrierile se fac la camera 228.
Rugăm studenții de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, să consultate informațiile disponinile la secretariatul facultății despre testul de evaluare a abilităților lingvistice.

Studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor sunt nu au nevoie de certificat de limbă.
Mobilități SEE de studiu outgoing de la Universitatea de Vest din Timişoara

Acum, după ce ai fost selectat pentru o mobilitate SEE, pregătește-te pentru succes!


 
 •  ÎNAINTE DE MOBILITATE
 1. Vom trimite nominalizare ta la universitatea parteneră.
 2. Veți completa un FORMULAR DE APLICARE pentru a da mai multe detalii despre universitatea gazdă. Acest formular se regasește fie pe website-ul universității pe care ai ales-o sau, ăn anumite cazuri, îl vei primi pe e-mail de la partenerii nostri.
 3. Vă rog să luați în considerare posibilitatea existenței unei aplicări online făcută de către universitatea gazdă pentru cazare și varii detalii. Verificați-vă e-mail-urile și urmați pașii indicați de către partenerii noștri.
 4. Veți completa un LEARNING AGREEMENT. În acest sens, studiați site-ul universității gazdă și discutați opțiunile de cursuri împreună cu coordonatorul departamental de la facultatea voastră  din cadrul UVT.
Nu uitați, pentru 1 semestru de mobilitate veți avea nevoie de 30 ECTS, iar pentru un an academic 60 ECTS.
 1. Când aveți Learning Agreement-ul pregătit vom trece la semnarea a CONTRACTULUI FINANCIAR.

Pentru acesta, este necesar să prezentațiurmătoarele documente cu cel puțin 1 lună înainte de începerea mobilității voastre:
 • Acceptul din partea universității gazdă;
 • Learning Agreement, datat și semnat de toate părțile implicate;
 • O copie a cărții de identitate sau a pașaportului tău;
 • O copie a asigurării internaționale de sănătate;
 • cod IBAN (numărul internațional al contului bancar) al unui cont în euro la banca BCR;
 • Formular GDPR completat;
 

 1. În termen de 15 zile de la semnarea Contractului financiar, va trebui să ne furnizezi o declarație notarială de către un garant și o copie a buletinului garantului tău;

NB: Este recomandat ca garantul să fie un părinte sau o rudă care va răspunde solidar cu tine dacă nu respecți angajamentele asumate prin Contractul financiar.
 1. La aproximativ 30 de zile de la întocmirea contractului financiar, prima tranșă de 80% din grantul SEE va fi transferată în contul tău.

NB: Procedurile de plată a bursei sunt condiționate de prezentarea declarației notariale de către un garant și a copiei buletinuului garantului tău.

 
 • ÎN TIMPUL MOBILITĂȚII
 1.  După ce ai ajuns la organizația gazdă, va trebui să ți se semneze Certificatul de Prezență.Te rugăm să te asiguri că datele din Contractul financiar se potrivesc cu cele din certificatul de prezență! Când universitatea gazdă îți semnează și ștampilează Certificatul de prezență, scanează-l și trimite-l pe adresa bianca.moldovan@e-uvt.ro. Păstrează originalul!
 2. Prezintă Learning Agreement-ul coordonatorului de la universitatea gazdă pentru a fi semnat și ștampilat.
 3. Ai dreptul să modifici lista de cursuri inițială în prima lună de mobilitate.
În cazul în care apar modificări ale activităților stabilite inițial pentru mobilitatea ta, te rugăm să completezi partea „During the mobility” din Learning Agreement și să ne informezi trimitând documentul la adresa bianca.moldovan@e-uvt.ro precum și coordonatorului departametal din cadrul UVT pentru a fi semnat și aprobat.

 
 • LA SFĂRȘITUL MOBILITĂȚII TALE
Când totul este bine finalizat, va trebui să ne furnizezi următoarele documente semnate și ștampilate în original:
 1. Certificatul de Prezență. (Asigură-te că el conține datele exacte menționate în Contractul financiar).
 2. Learning Agreement semnat și ștampilat în original – Before the mobility, During the mobility (dacă au existat modificări pe parcurs) și After the mobility.
 3. Transcript of Records – vă rog să aveți în vedere că, în anumite cazuri, universitățile partenere îl vor trimite prin poșta după încheierea mobilității voastre.
 4. Raportul finalși declarația de evitare a dublei finanțări pe care le veți completa online. (ofițerul SEE vă va furniza link-ul). La sfîrșitul Reportului final veși avea o pagină de confirmare pe care va fi nevoie să o imprimați, datați și semnați.
După procesarea și verificarea îndeplinirii tuturor solicitărilor de mai sus, ultima tranșă de 20% din grantul SEE va fi transferată în contul tău.