Erasmus+ Mobilități cu PARTNER COUNTRIES

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020, conform Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE şi nr. 1298/2008/CE. Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul uman și capitalul social al Europei, confirmând în același timp principiul învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

Programul Erasmus+ oferă granturi pentru următoarele tipuri de mobilităţi:

 • mobilităţi de studiu pentru studenţi (SMS);
 • mobilităţi de plasament pentru studenţi (SMP);
 • mobilităţi ale personalului didactic cu scop de predare (STA);
 • mobilităţi ale personalului cu scop de formare (STT).


Conform Ghidului Programului Erasmus+ eliberat de Comisia Europeană şi pus la dispoziţie aici de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), toate tipurile de mobilități se realizează pe baza unor acorduri inter-instituționale care stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților individuale, acorduri semnate de către o instituție care deține o Cartă Universitară Erasmus+, cum este şi UVT, şi o instituţie provenientă din:

 • ţări participante la programul Erasmus+ (Programme Countries): țările membre UE, din spațiul SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din țările afiliate la Programul Erasmus+ (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia);
 • ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries): ţările din afara spaţiului european, altele decât cele menţionate mai sus.


În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate.

În cazul mobilităţilor individuale Erasmus+ INCOMING, desfăşurate între UVT şi o instituţie provenientă din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), finanțarea activităților specifice programului Erasmus+ (mobilităţi incoming) se efectuează utilizând fondurile alocate UVT de către ANPCDEFP (în baza contractului financiar semnat de cele două instituții). Participantului la mobilitatea Erasmus+ INCOMING i se acordă:

 • grant Erasmus+ pentru subzistenţă:
  • studenţi străini: 800 euro / 30 zile;
  • personal academic şi administrativ străin: 140 euro / zi.
 • grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

 

DistanţaSuma per participant în euro
Între 10 şi 99 km:20
Între 100 şi 499 km:180
Între 500 şi 1999 km:275
Între 2000 şi 2999 km:360
Între 3000 şi 3999 km:530
Între 4000 şi 7999 km:820
8000 km sau mai mult:1500Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană.

Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între UVT şi instituţii proveniente din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), valoarea grantului Erasmus+ se calculează pe lună (30 zile).
Participantului la mobilitatea Erasmus+ OUTGOING i se acordă:

 • grant Erasmus+ pentru subzistenţă:
  • studenţi UVT: 700 euro / 30 zile;
  • personal academic şi administrativ UVT: 180 euro / zi.
 • grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

 

DistanţaSuma per participant în euro
Între 10 şi 99 km:20
Între 100 şi 499 km:180
Între 500 şi 1999 km:275
Între 2000 şi 2999 km:360
Între 3000 şi 3999 km:530
Între 4000 şi 7999 km:820
8000 km sau mai mult:1500

 

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană.

Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între UVT şi instituţii proveniente din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), monitorizarea şi finalizarea acestor mobilităţi individuale se realizează în conformitate cu Regulamentul Erasmus+ OUTGOING al UVT. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi: erasmus-outgoing-studenti, respectiv: erasmus-outgoing-mobilitati-de-predare-si-formare.

În cazul mobilităţilor individuale Erasmus+ OUTGOING de predare şi formare, criteriul de selecţie referitor la competenţele lingvistice va departaja candidaţii înscrişi în concurs (se recomandă nivel minim C1 de competenţe lingvistice în limba engleză). Vor fi declaraţi admişi candidaţii care contribuie în mod activ la procesul instituţional de internaţionalizare derulat în UVT, acest tip de mobilităţi având ca scop principal implementarea principiilor Cartei Erasmus+ cu privire la internaţionalizarea învăţământului superior atât din interiorul, cât şi din afara spaţiului european. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care contribuie în mod activ la procesul instituţional de internaţionalizare derulat în UVT, acest tip de mobilităţi având ca scop principal implementarea principiilor Cartei Erasmus+ cu privire la internaţionalizarea învăţământului superior atât din interiorul, cât şi din afara spaţiului european.