Echipa DRI

DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE


Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC
Director Departament Relații Internaționale
Coordonator Instituţional Erasmus / Coordonator Instituţional SEE
Tel.:0040 256 592352
E-mail: andra.dragotesc@e-uvt.ro
Coordonează activitățile Departamentului de Relații Internaționale cu privire la: strategia de internaționalizare a Universității de Vest din Timișoara; acordurile bilaterale universitare; programele de mobilităţi internaţionale pentru studenţi şi cadre didactice; afilierea UVT la asociaţii internaţionale pentru învăţământ superior; bursele oferite de agenții naționale, fundații sau universități partenere; studenți internaționali; lectori internaționali; programul de granturi Visiting@UVT; deplasări în străinătate ale cadrelor didactice, personalului auxiliar şi studenţilor afiliaţi UVT; programe de cooperare internațională în domeniul învăţământului superior.

BIROU COOPERARE GLOBALĂ, STUDENŢI INTERNAŢIONALI ŞI DIASPORA


Roxana Petronela DIACONESCU
Şef Birou
Tel: 0040 256 592227
E-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro
Coordoneaza activităţile Biroului Cooperare Globală, Studenţi Internaţionali şi Diaspora din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la: procedura de admitere a cetăţenilor din state UE şi state terţe UE; diseminarea informației privind ȋntocmirea dosarului pentru aplicație la ciclurile de licență, masterat și doctorat, în rândul persoanelor interesate – cetǎțeni strǎini – de urmarea unui program de studiu la UVT; comunicarea cu Ministerul de resort privind studenţii internaţionali care urmează un ciclu complet de studii la UVT; oferirea suportului administrativ pentru obținerea permisului de ședere ȋn România pentru studenţii internaţionali; gestionarea transferurilor de studenți internaționali la UVT. Gestionează acordurile bilaterale și afilierea la asociații internaționale ale Universităţii de Vest din Timişoara cu parteneri internaţionali şi oferă suport administrativ pentru activităţile prevăzute de acestea.

Diana PLEŞCA
Referent specialitate
Tel: 0040 256 592 227
E-mail: diana.plesca@e-uvt.ro
Studenţi internaţionali - informează persoanele interesate cu privire la înscrierea și admiterea la studii universitare, postuniversitare și doctorat (condiții, documente necesare, taxe), în conformitate cu Metodologiile naţionale în vigoare şi Regulamentele UVT; asigură comunicarea cu Ministerul de resort, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și transmite actele necesare pentru eliberarea Atestatului de echivalare a studiilor.
Lectori internaționali– suport administrativ în vederea organizării activităţii şi şederii în România, la UVT; asigură comunicarea cu Departamentul Resurse Umane şi facultăţile privind angajarea lectorilor străini care desfăşoară activităţi pe termen lung la UVT; asigură comunicarea cu organisme internaţionale care susţin lectorate străine în România.
Programul de granturi Visiting@UVT– lansarea şi promovarea apelului la candidaturi; suport informaţional oferit candidaţilor; suport administrativ oferit participanţilor la program şi Facultăților-gazdă/DPPD privind asigurarea beneficiilor prevăzute pe parcursul activităţii desfăşrate în UVT.
Dispoziţii de deplasare în străinătate - întocmește dispoziții de deplasare pentru cadrele didactice, personalul administrativ și studenții UVT, care participă la evenimente academice organizate în străinătate (conferințe, schimb de experiență, întâlniri de proiecte, acorduri bilaterale, altele decât prin programul ERASMUS+) și ține evidența lor înainte, în timpul și după întoarcerea în țară.


Anca IONĂŞCUŢI
Referent specialitate
Tel: 0040 256 592 352
E-mail: anca.ionascuti@e-uvt.ro
Acorduri bilaterale internaţionale – actualizează baza de date, activează parteneriatele inter-instituţionale şi contribuie la implementarea acestora în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Programe de schimburi academice – gestionează schimburile inter-instituţionale pentru studenţi (mobilităţi de scurtă durată şi/sau de tip „free-mover”) şi pentru cadre didactice şi cercetători, în cadrul acordurilor bilaterale internaţionale; precum şi programele de schimburi academice: CEEPUS, Fulbright, DAAD, ACBS, Eugen Ionescu oferite de AUF, etc., adresate studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor. Organizează evenimentele de tip „şcoală de vară”/ „şcoală de iarnă” la Universitatea de Vest din Timişoara şi asigură dezvoltarea/susţinerea dimensiunii internaţionale a acestor evenimente.

BIROU ERASMUS+


Oana-Roxana IVAN
Şef Birou Erasmus+
Tel.: 0040 256 592372
E-mail: oana.ivan@e-uvt.ro
Coordoneaza activităţile Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la: inițierea și funcționarea acordurilor bilaterale Erasmus+; promovarea, organizarea, implementarea și monitorizarea programului Erasmus+ şi SEE în Universitatea de Vest din Timişoara; consilierea cadrelor didactice și personalului administrativ ȋn vederea desfășurării unei mobilități SEE în scop de predare sau formare; raportarea activităților Biroului Erasmus+ al UVT la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Cristina COJOCARU
Responsabil Erasmus+ Outgoing predare şi formare
Tel.: 0040 256 592271
E-mail: cristina.cojocaru@e-uvt.ro
Coordonează mobilitățile de predare şi formare desfăşurate prin programul Erasmus+, consiliază şi monitorizează cadrele didactice şi personalul administrativ din cadrul UVT care intenţionează să realizeze o mobilitate de predare/formare, de la exprimarea intenţiei de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus+ în cadrul unei selecţii, la realizarea unei mobilităţi de predare/formare, până la raportarea finală a mobilităţilor, în urma raportării rezultatelor obţinute în urma activităţii la instituţia parteneră UVT.

Horațiu HOT
Responsabil Erasmus+ Incoming
Tel.: 0040 256 592271
E-mail: horatiu.hot@e-uvt.ro
Coordonează mobilitățile Incoming ale studenţilor şi cadrelor didactice, desfăşurate prin programul Erasmus+ ȋn Universitatea de Vest din Timișoara, de la nominalizarea acestora de către instituţiile partenere şi până la finalizarea mobilităţilor. Asigură promovarea ofertei de mobilităţi Erasmus+ la UVT în rândul partenerilor universităţii.

Flavia SEREȘ
Responsabil Erasmus+ Outgoing Studii
Tel: 0040 256 592 324
E-mail: flavia.seres@e-uvt.ro
Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Studiu în UVT, prin promovarea și consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilităţi de studiu finanţate prin programul Erasmus+, cât şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierului.

Bianca-Lorena MOLDOVAN
Responsabil Erasmus+ Outgoing Plasament şi mobilităţi SEE de studii
Tel: 0040 256 592 324
E-mail: bianca.moldovan@e-uvt.ro
Organizează și asigură asistență instituţională ȋn implementarea programelor de mobilitǎți internaționale la UVT, ȋndeosebi a celor de practicǎ – Erasmus+ Outgoing Placement Mobilities şi a mobilităţilor de studii desfăşurate în cadrul programului de cooperare finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European SEE. Oferă consiliere studenților în vederea obținerii unui grant Erasmus+/SEE precum și în demersurile necesare colaborării cu instituțiile gazdă.