Echipa DRI

DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE

Oana IVAN-HOROBEŢ

Director interimar Departament Relații Internaționale
Coordonator Instituţional Erasmus+ / SEE

Cabinet: DRI

Coordonează activitățile Departamentului de Relații Internaționale cu privire la: strategia de internaționalizare a Universității de Vest din Timișoara; acordurile bilaterale universitare; programele de mobilităţi internaţionale pentru studenţi şi cadre didactice; afilierea UVT la asociaţii internaţionale pentru învăţământ superior; bursele oferite de agenții naționale, fundații sau universități partenere; studenți internaționali; lectori internaționali; programul de granturi Visiting@UVT; deplasări în străinătate ale cadrelor didactice, personalului auxiliar şi studenţilor afiliaţi UVT; programe de cooperare internațională în domeniul învăţământului superior.

BIROU COOPERARE GLOBALĂ, STUDENŢI INTERNAŢIONALI ŞI DIASPORA

Roxana DIACONESCU

Şef Birou

Cabinet: DRI

Coordonează activităţile Biroului Cooperare Globală, Studenţi Internaţionali şi Diaspora din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la:  procedura de admitere a cetăţenilor din state UE şi state terţe UE; diseminarea informației privind ȋntocmirea dosarului pentru aplicație la ciclurile de licență, masterat și doctorat, în rândul cetǎțenilor strǎini interesaţi de urmarea unui program de studiu la UVT; comunicarea cu Ministerul de resort privind studenţii internaţionali care urmează un ciclu complet de studii la UVT; oferirea suportului administrativ pentru obținerea permisului de ședere ȋn România pentru studenţii internaţionali; gestionarea transferurilor de studenți internaționali la UVT. Gestionează acordurile bilaterale și afilierea la asociații internaționale ale Universităţii de Vest din Timişoara cu parteneri internaţionali şi oferă suport administrativ pentru activităţile prevăzute de acestea.

Andrei NISTORESCU

Referent specialitate

Cabinet: DRI

Studenţi internaţionali (cetăţeni non-UE) - informează persoanele interesate cu privire la înscrierea și admiterea la studii universitare, postuniversitare și doctorat (condiții, documente necesare, taxe), în conformitate cu Metodologiile naţionale în vigoare şi Regulamentele UVT. Asigură comunicarea cu Ministerul de resort (Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene) și transmite actele necesare pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii. Asigură comunicarea cu platformele de recrutare, canalele de Social Media și participarea la târguri de recrutare studenți internaționali. Asigură procesarea cererilor de rambursare a taxei de şcolarizare în conformitate cu Metodologiile naţionale în vigoare şi Regulamentele UVT. Gestionează programele de schimburi academice: CEEPUS, Fulbright, DAAD, ACBS, Eugen Ionescu oferite de AUF, etc., adresate studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor.

Rebeca DRAGOMIR

Referent specialitate

Cabinet: DRI

Studenţi internaţionali (cetăţeni UE) - informează persoanele interesate cu privire la înscrierea și admiterea la studii universitare, postuniversitare și doctorat (condiții, documente necesare, taxe), în conformitate cu Metodologiile naţionale în vigoare şi Regulamentele UVT. Asistă studenții internaționali care au fost acceptați la studii să se înscrie la concursul de admitere la facultăţile din cadrul UVT. Asigură comunicarea cu Ministerul de resort (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) și transmite actele necesare pentru eliberarea Atestatului de echivalare a studiilor. Asigură comunicarea cu platformele de recrutare, canalele de Social Media și participarea la târguri de recrutare studenți internaționali.

Claudia POPESCU

Referent specialitate

Cabinet: DRI

  • Lectori internaționali– suport administrativ în vederea organizării activităţii şi şederii în România, la UVT; asigură comunicarea cu Departamentul Resurse Umane şi facultăţile privind angajarea lectorilor străini care desfăşoară activităţi pe termen lung la UVT; asigură comunicarea cu organisme internaţionale care susţin lectorate străine în România.
  • Programul de granturi Visiting@UVT– lansarea şi promovarea apelului la candidaturi; suport informaţional oferit candidaţilor; suport administrativ oferit participanţilor la program şi Facultăților-gazdă/DPPD privind asigurarea beneficiilor prevăzute pe parcursul activităţii desfăşurate în UVT. 

Alexandra JEBELEAN

Referent specialitate

Cabinet: DRI

Gestionează comunicarea și implementarea de inițiative cu membrii Diaspora și cu membrii comunității internaționale Alumni UVT. Acorduri bilaterale internaţionale – actualizează baza de date, activează parteneriatele inter-instituţionale şi contribuie la implementarea acestora în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Asigură suportul și comunicarea cu asociațiile internaționale din care face parte UVT. Sprijină dezvoltarea/susţinerea dimensiunea internaționalizării, împreună cu participarea la târguri de recrutare studenți internaționali / evenimente cu caracter internațional.

POST VACANT

Referent specialitate

Cabinet: DRI

Dispoziţii de deplasare în străinătate - întocmește dispoziții de deplasare pentru cadrele didactice, personalul administrativ și studenții UVT, care participă la evenimente academice organizate în străinătate (conferințe, schimb de experiență, întâlniri de proiecte, acorduri bilaterale, altele decât prin programul ERASMUS+) și ține evidența lor înainte, în timpul și după întoarcerea în țară.

BIROU ERASMUS+

Cristina COJOCARU

Şef Birou Erasmus+

Cabinet: DRI

Coordoneaza activităţile Biroului Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universității de Vest din Timișoara cu privire la: inițierea și funcționarea acordurilor bilaterale Erasmus+; promovarea, organizarea, implementarea și monitorizarea programului Erasmus+ şi SEE în Universitatea de Vest din Timişoara; consilierea cadrelor didactice și personalului administrativ ȋn vederea desfășurării unei mobilități Erasmus+ în scop de predare sau formare; raportarea activităților Biroului Erasmus+ al UVT la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Ana-Maria MECEA

Responsabil Erasmus+ Incoming

Cabinet: DRI

Coordonează mobilitățile Incoming ale studenţilor şi cadrelor didactice, desfăşurate prin programul Erasmus+ ȋn Universitatea de Vest din Timișoara, de la nominalizarea acestora de către instituţiile partenere şi până la finalizarea mobilităţilor. Asigură promovarea ofertei de mobilităţi Erasmus+ la UVT în rândul partenerilor universităţii.

Flavia SEREȘ

Responsabil Erasmus+ Outgoing Studii

Cabinet: DRI

Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Studiu în UVT, prin consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilitate internaţională şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierului.

Elena STARCIUC

Responsabil Erasmus+ Outgoing Studii

Cabinet: DRI

Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Studiu în UVT, prin consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilitate internaţională şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierului.

Denisa BULZA

Responsabil Erasmus+ Outgoing Practică

Cabinet: DRI

Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi Outgoing de Practică pentru studenți, prin consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilitate internaţională şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția beneficiarilor și continuȃnd până la întoarcerea în țară a bursierilor.

Bianca BEKIR

Responsabil Erasmus+ Scurtă Durată

Cabinet: DRI

Organizează și implementează programul Erasmus+ Mobilităţi de Scurtă Durată, prin consilierea studenților în vederea obţinerii unui grant Erasmus+ în acest sens. Organizează promovarea proiectelor de mobilitate internaţională şi implementarea acestora la Universitatea de Vest din Timişoara, ȋncepȃnd de la selecția/nominalizarea beneficiarilor și continuȃnd până la finalizarea mobilităţilor.

Alexandru DOBRESCU

Responsabil Erasmus+ Outgoing Predare şi Formare

Cabinet: DRI

Coordonează mobilitățile de predare şi formare desfăşurate prin programul Erasmus+, consiliază şi monitorizează cadrele didactice şi personalul administrativ din cadrul UVT care intenţionează să realizeze o mobilitate de predare/formare, de la exprimarea intenţiei de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus+ în cadrul unei selecţii, la realizarea unei mobilităţi de predare/formare, până la raportarea finală a mobilităţilor, în urma raportării rezultatelor obţinute în urma activităţii la instituţia parteneră UVT.