Alte proiecte de Cooperare Erasmus+

Universitatea de Vest din Timişoara încurajează dezvoltarea de proiecte de cooperare în domeniul învăţământului superior sub umbrela programului Erasmus+. Pentru alte tipuri de proiecte de cooperare internaţională finanţate prin programul Erasmus+, altele decât cele de mobilităţi, persoanele de contact din cadrul DRI sunt:

Pentru anul 2024, informaţiile specifice privind fiecare linie de finanţare pot fi gasite în Ghidul Erasmus+ 2024. Acesta este disponibil şi în limba română pe site-ul Agenţiei Naţionale Erasmus, aici. La acesta se adaugă informaţiile detaliate din cadrul Apelului european Apelului naţional la proiecte (care poate fi găsit pe website-ul Agenţiei Naţionale la secțiunea “Candidatură”, unde sunt publicate toate documentele esențiale (https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura) sub umbrela Programului Erasmus+. Aceste documente includ priorităţile de la nivel european şi naţional, care vor trebui să se regăsească în proiectele depuse în vederea finanţării. Formularele de candidatură pot fi accesate la urmatoarea adresă: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Apelurile la proiecte finanţate la nivel naţional, prin Agenţia Naţională din România, se găsesc pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Erasmus, cât şi în Apelul Naţional Erasmus 2024, printre cele mai cunoscute fiind proiectele Erasmus+ Parteneriate pentru Cooperare. Pentru Acțiunea Cheie 2, în domeniul universitar nu pot fi depuse proiecte de parteneriat la scară mică, ci doar parteneriate de cooperare.

Tipuri de proiecte:

 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică

Termene limită:
Parteneriate de cooperare în domeniile educaţie, formare şi tineret: 05.03.2024.
Parteneriate de cooperare în domeniul sportului: 05.03.2024.

NOTĂ: Parteneriatele la scară mică sunt concepute pentru extinderea accesului la program pentru actorii la scară mică și persoanele al care întâmpină dificultăți de acces la învățământul școlar, la învățământul pentru adulți, la educația și formarea profesională la activități pentru tineret și la sport.

Modelul de finanţare propus pentru parteneriatele de cooperare în cadrul apelului 2024 constă într-un set de trei sume forfetare unice, care corespund valorii totale a grantului pentru un proiect:

 • 120 000 EUR
 • 250 000 EUR
 • 400 000 EUR.

Pentru o candidatură de proiect ce va fi depusă se va alege una dintre cele trei sume predefinite, în funcţie de activităţile propuse spre implementare şi de rezultatele dorite. Ȋn cazul în care candidatura este selectată pentru finanţare, suma forfetară solicitată devine valoarea totală a grantului alocat. Depunerea candidaturilor Erasmus+ se face strict in format online prin intermediul Platformei Erasmus+ and ESC a Comisiei Europene (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home) care poate fi accesată pe baza contului de înregistrare.

Depunerea proiectului se face în numele Universității de Vest din Timișoara, care deja deține un cod PIC (necesar în vederea creării formularelor de aplicaţie), prin urmare vă rugăm să contactați şeful Biroului Erasmus din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al UVT pentru obținerea acestuia și a altor informaţii utile, dar şi pentru evitarea oricăror probleme în demararea procesului de scriere şi transmitere/depunere a proiectului. În cele din urmă, vă rugam să:

 • descărcați formularele necesare aplicației de la secţiunile specifice dedicate fiecărui sub-program în parte (Description, Budget, Declaration of Honour, E-form);
 • ţineți cont de faptul că primele trei formulare trebuie ataşate la cel de-al patrulea (E-form), iar depunerea proiectului se face numai online. În cazul în care aveti probleme în a obţine documentele şi formularele relevante, vă stăm la dispoziţie pentru sprijin.
 • luaţi în considerare că pentru a depune o aplicaţie este recomandată contactarea Biroului Erasmus+ pentru a ne asigura împreună că datele cu caracter obligatoriu privind Universitatea de Vest din Timişoara din aplicaţia pe care intenţionaţi să o depuneţi sunt cele corecte (codul PIC, codul Erasmus+, documentul „Declaration of Honour” cu semnăturile aferente, Anexele la Application Form, etc), cât şi pentru a primi sprijin în crearea contului de utilizator necesar transmiterii online a aplicaţiei, dacă e necesar.

Parteneriatele pentru excelență susțin proiecte cu o perspectivă durabilă pe termen lung. Acest tip de parteneriate susține următoarele acțiuni:

 • Centre de excelență profesională (CEP)- solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie 2024. Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresivă a platformelor europene ale centrelor de excelență profesională, contribuind la strategiile de dezvoltare regională, la inovare și la specializarea inteligentă, precum și la platformele internaționale de colaborare.
 • Academii Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies)- solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 6 iunie 2024. Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației.
 • Acțiunea Erasmus Mundus: Programe de masterat comun Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters) și Măsuri de proiectare Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures)- solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 15 februarie 2024.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) urmăresc să îmbunătățească atractivitatea și excelența învățământului superior european la nivel mondial și să atragă talente în Europa, printr-o combinație de:

 • (i) cooperare academică instituțională pentru a evidenția excelența europeană din învățământul superior și
 • (ii) mobilitate individuală pentru toți studenții care participă la programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM), cu burse finanțate de UE pentru cei mai buni studenți care se înscriu.

Principalul obiectiv al măsurilor de proiectare Erasmus Mundus este de a încuraja dezvoltarea la nivel de masterat a unor programe de studii transnaționale integrate noi, inovatoare și de nivel înalt. Aceste măsuri de proiectare trebuie să implice (a) țările participante la programul Erasmus+, (b) instituțiile și/sau (c) domeniile tematice care sunt subreprezentate în programul Erasmus Mundus (a se vedea Catalogul Erasmus Mundus).

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).
Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Alianțele pentru inovare își propun să consolideze capacitatea de inovare a Europei, prin stimularea inovării prin cooperare și flux de cunoștințe în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale (atât inițiale, cât și continue), și în mediul socioeconomic mai larg, inclusiv în domeniul cercetării. De asemenea, aceste alianțe își propun să stimuleze dobândirea de noi competențe și să abordeze decalajul dintre competențe și cererea pieței prin proiectarea și crearea unor noi programe de studii pentru învățământul superior (ÎS) și pentru educația și formarea profesională (EFP), sprijinind astfel dezvoltarea unui spirit de inițiativă și a unor mentalități antreprenoriale în UE.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 martie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Proiectele orientate spre viitor sunt proiecte la scară largă care vizează identificarea, dezvoltarea, testarea și/sau evaluarea abordărilor (de politică) inovatoare care au potențialul de a deveni integrate, îmbunătățind astfel sistemele de educație și formare. Ele vor sprijini ideile orientate spre viitor care răspund priorităților-cheie europene și care au potențialul de a fi difuzate la scară largă și de a contribui la îmbunătățirea sistemelor din domeniul educației, al formării și al tineretului, precum și de a exercita un efect inovator semnificativ, în ceea ce privește metodele și practicile, asupra tuturor tipurilor de învățare și asupra cadrelor de participare activă pentru coeziunea socială a Europei.

Obiectivul este de a sprijini proiectele de cooperare transnațională care pun în aplicare un set coerent și cuprinzător de activități sectoriale sau transsectoriale care:

 • (a) să încurajeze inovarea în ceea ce privește domeniul de aplicare, metodele și practicile revoluționare și/sau
 • (b) să asigure transferul inovării (între țări, sectoare de politică sau grupuri-țintă), asigurând astfel, la nivel european, exploatarea durabilă a rezultatelor proiectelor inovatoare și/sau transferabilitatea în diferite contexte și în rândul unor categorii de public diferite.

Parteneriatele ar trebui să fie alcătuite dintr-o combinație de organizații publice și private care să reunească cercetători, practicieni și parteneri cu capacitatea de a ajunge la factorii de decizie politică. Prin urmare, proiectele orientate spre viitor ar trebui puse în aplicare printr-un parteneriat mixt între diverse tipuri de organizații.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 15 martie 2023.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior sprijină proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior. Aceasta sprijină relevanța, calitatea, modernizarea și capacitatea de adaptare a învățământului superior din țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+ pentru redresare socioeconomică, creștere și prosperitate și pentru a reacționa la tendințele recente, în special la globalizarea economică, dar și la declinul recent al dezvoltării umane, la fragilitatea și inegalitățile sociale, economice și de mediu în creștere, exacerbate de pandemia de COVID-19.
Se așteaptă ca acțiunea să contribuie la prioritățile generale ale Comisiei Europene: Pactul verde european (inclusiv schimbările climatice, mediul și energia), transformarea digitală și tehnologiile de date, alianțele pentru creștere durabilă și locuri de muncă, parteneriatele în domeniul migrației și guvernanța, pacea și securitatea, precum și dimensiunea externă a politicilor interne ale UE în domeniul educației. Acțiunea va sprijini o redresare economică globală ecologică și durabilă de succes în țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+, legată de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și de Acordul de la Paris. Activitățile și rezultatele proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să fie orientate astfel încât să aducă beneficii țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, instituțiilor și sistemelor lor de învățământ superior.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 8 februarie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul EFP din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Acestea urmăresc să susțină relevanța, accesibilitatea și capacitatea de adaptare ale instituțiilor de educație și formare profesională din țări terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 29 februarie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul sportului din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Aceste proiecte urmăresc să sprijine activități și politici în domeniul sportului în țări terțe care nu sunt asociate la program, ca mijloc de promovare a valorilor, precum și ca instrument educațional pentru promovarea dezvoltării personale și sociale a persoanelor și pentru crearea unor comunități cu un nivel mai mare de coeziune.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 9 martie 2023.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Această acțiune își propune să sprijine organizarea de evenimente sportive cu dimensiune europeană în următoarele domenii:

 • voluntariatul în domeniul sportului;
 • incluziunea socială prin sport;
 • combaterea discriminării în sport, incluzând egalitatea de gen;
 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, inclusiv:
  • (a) punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind activitatea fizică de îmbunătățire a stării de sănătate, a Orientărilor UE privind activitatea fizică și a Apelului de la Tartu pentru un stil de viață sănătos;
  • (b) sprijinirea punerii în aplicare a Săptămânii europene a sportului;
  • (c) promovarea sportului și a activității fizice ca instrument pentru sănătate;
  • (d) promovarea tuturor activităților care încurajează practicarea sportului și a activității fizice, inclusiv sporturile și jocurile tradiționale și sportul intergenerațional. Proiectul trebuie să se concentreze asupra unuia dintre aceste obiective. Se poate concentra și asupra obiectivelor rămase, dar obiectivul principal trebuie să fie clar identificabil și să prevaleze în propunere. În cadrul proiectului se oferă sprijin financiar pentru organizarea unui eveniment sportiv la nivel european într-o țară participantă la program sau pentru organizarea de evenimente locale europene în mai multe țări participante la program.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 22 martie 2023.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).
Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Acțiunile Jean Monnet oferă oportunități în domeniul învățământului superior și în alte domenii ale educației și formării. Acțiunile Jean Monnet contribuie la diseminarea cunoștințelor despre aspectele de integrare ale Uniunii Europene. Sunt sprijinite următoarele acțiuni:

 • Acțiunile Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunile Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării
 • Dezbaterea de orientare Jean Monnet (învățământ superior și alte domenii ale educației și formării)

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 1 februarie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).
Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).