Granturi SEE: Vizite pregătitoarePrincipalul obiectiv al Vizitelor Pregătitoare este acela de a ajuta instituţiile de învăţământ superior să stabilească contacte cu instituţii partenere potenţiale din SD (statele donatoare) în vederea stabilirii de:
 • noi acorduri interinstituţionale (nu reînnoiri) privind mobilitatea studenţilor şi/sau a personalulu
 • plasamente studenţeşti
 • proiecte de cooperare inter-instituțională
 • Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit pentru a vizita:
 • una sau mai multe instituţii de învăţământ superior potenţial partenere
 • o întreprindere, o organizaţie, un institut/centru de cercetare potential partenere

 • Contactul cu instituția/organizația/întreprinderea gazdă trebuie stabilit înainte de depunerea candidaturii și va fi documentat prin invitație oficială si o agendă estimativă a vizitei.

  Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit şi pentru a participa la un "seminar de contact" pentru identificarea de parteneri. Detalii privind seminariile vor fi disponibile pe site-ul www.see-burse.ro. (În cazul unui “seminar de contact”, sunt necesare invitația oficială transmisă de către organizatori și agenda seminarului).

  Cine poate beneficia?
  Persoane care lucrează într-o instituţie de învăţământ superior (cadre didactice sau personal nedidactic)

  Cine poate candida?
  Instituţii de învăţământ superior (universități) acreditate din România și SD.

  Cum se candidează?
  Universitatea trimite candidatura la ANPCDEFP, urmând reglementările din Apelul Național 2015 (disponibil pe www.see-burse.ro).

  Termen limită
  Candidaturile pentru Vizite Pregatitoare au regim de rolling deadline, dar vor respecta trimiterea cu cel putin 6 săptămâni înainte de perioada vizitei.

  Durata unei vizite pregătitoare este între minim 1 zi și maxim 5 zile (lucrătoare).

  Finanțare
  Grantul pentru o vizită este în valoare de 250 euro/zi sumă forfetară (cheltuieli subzistență).
  Adițional: 500 euro sumă forfetară pentru transport și asigurare medicală.
  Nu este necesară cofinanțarea.
    După semnarea contractului de către ambele părți, ANPCDEFP va transfera beneficiarului 80% din suma contractată. Plata soldului (dacă este cazul) se va face numai după aprobarea raportului final.

  Proceduri de evaluare și selecție
  Candidaturile trebuie depuse de entități cu personalitate juridică. Organizaţiile candidate trebuie să fie institutii de învățământ superior acreditate din România sau SD, deținătoare de Carta Universitară Erasmus dacă vizita solicitată are ca scop pregătirea unui Proiect de Mobilitate.
  De obicei, un grant se acordă universității candidate pentru o singură persoană pe vizită, dar în cazuri excepţionale doi angajaţi ai aceleiaşi instituţii pot primi un grant pentru a întreprinde o vizită împreună (daca necesitatea e argumentată în candidatură). Se finanţează o singură vizită pentru fiecare proiect potenţial.
  Nu se vor finanța mai mult de 2 vizite pregătitoare pentru o universitate, pe toata durata programului.
  Candidaturile pentru vizite pregătitoare în vederea depunerii unui anume proiect nu mai sunt eligibile după depunerea candidaturii pentru proiectul respectiv.

  Criterii de acordare a grantului

 • Exista o agendă și un plan al activităților care se vor derula în timpul vizitei
 • Planul este clar şi rezonabil; durata sa este realistă şi adecvată
 • Este descris clar rolul fiecărui participant (vizitator sau gazdă)
 • Este descrisă detaliat contribuția activităților planificate ( în timpul vizitei ) la inițierea unui nou proiect
 • Există scrisoarea de intenție din partea universității candidate și scrisorii de invitație din partea entității gazdă, atașate la candidatură, care confirmă sprijinul pentru vizită în vederea pregătirii unui nou proiect; în cazul unui « seminar de contact » este necesară doar scrisoarea de invitație din partea entității gazdă
 • Este argumentată o legătură clară între activităţile şi strategia universității candidatului şi scopul şi conţinutul vizitei pregătitoare

 • Candidaturile pentru vizite având ca scop inițierea unor proiecte care se adresează sustenabilității sociale, în particular inițiative care ajută la combaterea discriminării și intolerantei, si initiative care vor îmbunătăți situația populației de etniă Romă vor fi încurajate prin acordarea unor puncte adiționale de prioritate (20% din scorul maxim posibil).

  Proceduri contractuale

  Rezultatul procesului de selecție se va transmite în 15 zile lucrătoare de la primirea candidaturii de către ANPCDEFP.
  Beneficiarul va primi versiunea electronică a contractului și va trimite prin poștă la ANPCDEFP, 2 exemplare de contract completate, ștampilate și semnate în original atât de către reprezentantul legal al instituției cât si de către participant, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.
  Beneficiarul va depune raportul final în maximum 10 zile lucrătoare după finalizarea vizitei. Împreună cu acesta, se vor depune: certificatul/atestatul de participare, emis de entitatea gazdă și documentele de călătorie (bilete, tichete de îmbarcare, etc.)

  Mai multe detalii găsiți aici: http://www.see-burse.ro/pagina/vizite_pregatitoare

   Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta de luni până vineri la Departamentul de Relații Internaționale, biroul 155 B sau puteți trimite un e-mail la andra.dragotesc@e-uvt.ro


  DOCUMENTE UTILE

  Formular de candidatură
  Fișa de eligibilitate formală
  Fișa de evaluare calitativă