Mobilităţi SEE la UVT

Universitatea de Vest din Timișoara se numără printre instituţiile de învăţământ superior din România care implementează proiecte de mobilităţi finanţate prin programul "Burse și cooperare inter-instituțională" din cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009- 2014 (SEE). Acest program pune la dispoziția României fonduri de peste 4,4 milioane euro, în perioada iunie 2013 – decembrie 2016.

Astfel, prin intermediul granturilor SEE, atât studenții cât și personalul didactic sau nedidactic afiliat UVT pot beneficia de burse pentru mobilități de studiu sau plasament, respectiv stagii de predare/formare la instituţii partenere din Norvegia, Islanda si Liechtenstein.
I. MOBILITĂȚI DE STUDIU SEE
Studenții din UVT pot efectua o perioadă de studii de 5 pana 10 luni (în cadrul aceluiași an academic) în instituţii partenere din Norvegia. Mobilitățile de studiu se vor efectua la universităţile partenere, în funcție de acordurile inter-instituționale existente. Pot fi selectați pentru mobilitate studenți aflați în 2 din cele 3 cicluri: licență și masterat. Acestia vor fi considerati "beneficiari de fonduri SEE" și echivalenți cu studenții Erasmus.

Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract fiannciar pentru studii care include următoarele documente:
 • un "acord de studiu" ce conţine programul de studiu; acest acord trebuie aprobat și semnat de UVT, de instituția gazdă și de către student;
 • "Carta studentului SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similară cu Carta Studentului Erasmus.

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute, recunoașterea perioadei de mobilitate fiind asigurată prin intermediul creditelor ECTS.
Perioada de mobilitate SEE va fi inclusă şi în Suplimentul la Diplomă.

CINE POATE BENEFICIA?

În cazul Universității de Vest din Timișoara, condițiile pentru a beneficia de o bursă SEE sunt următoarele:
 • Ești student la UVT și ai terminat deja anul 1 (nivel licență)
 • Ai media anilor de studiu minim 7,00
 • Cunoști limba engleză.

UNDE ÎMI POT EFECTUA MOBILITATEA DE STUDII SEE?

În ceea ce privește această componentă a programului SEE mobilitățile pentru studenți se realizează în baza unui acord bilateral încheiat între UVT și universitatea parteneră. Lista acordurilor pentru fiecare facultate/specializare se poate găsi la sfârșitul paginii.

Este recomandat să vizitezi site-ul universităţii care te interesează. Astfel poți afla mai multe informaţii despre programele de studiu disponibile, cât şi despre aspecte practice legate de viaţa în orasul respectiv, costuri de subzistenţă, cazare etc.

PRIMESC BURSĂ?

Grantul pentru studenții UVT care beneficiaza de o mobilitate studii sau plasament SEE este în valoare de 1200 €/lună, sumă forfetară.
Adițional: 500 € suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.
Înainte de începerea mobilității veți primi 80% din grantul câștigat, iar la sfârșitul mobilității, daca au fost îndeplinite toate condițiile stabilite în contractul financiar, veți primi și restul de 20%.

ÎMI SUNT STUDIILE RECUNOSCUTE LA ÎNTOARCEREA ÎN ȚARĂ?

Acordurile între UVT și universitățile partenere au fost stabilite tocmai pentru că există cursuri similare la aceste instituții, fapt ce ajută la recunoașterea studiilor tale. În funcție de ceea ce se studiază la UVT pe perioada mobilității tale, tu îți vei căuta materii echivalente la universitatea gazdă. Pentru o mai bună recunoaștere, Coordonatorul Departamental Erasmus/SEE din cadrul facultății tale (UVT) te va ajuta să alegi aceste cursuri.

CUM SE REALIZEAZĂ SELECȚIA?

Pentru a beneficia de o mobilitate SEE, trebuie să îți pregătești următoarele documente, pe care le depui la secretariatul Facultății unde studiezi, în perioada de selecţie organizată în timpul anului universitar şi promovată ca atare:
 • CV;
 • Adeverinta cu media anilor anteriori – minim 7;
 • Scrisoare de motivație;
 • Atestarea competenței lingvistice în engleză.
 • Cerere catre Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplică).
În cazul studenților, criteriile de selecție vor fi:
 • rezultatele academice ‐20% din punctaj;
 • scrisoare de motivație ‐20% din punctaj;
 • interviu care are scopul de a confirma conținutul scrisorii de motivație și de a evalua atitudinea față de posibila experiență de mobilitate în țara aleasă ‐40% din punctaj;
 • competențele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii țării gazdă va fi considerată un avantaj)‐20% din punctaj. Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul Facultății unde studiezi.

Priorităţi: studenţii de etnie romă, precum şi studenţii provenind din categorii socio-economice defavorizate sau cu nevoi speciale vor primi puncte suplimentare în calculul punctajului final din cadrul selecţiilor- 20% din valoarea maximă posibilă.
Atentie: conform regulilor programului, un beneficiar de grant SEE pentru mobilitate de studiu nu mai poate beneficia de acest tip de grant a doua oara.

TESTE DE LIMBĂ

Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștintele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. Taxa este de 20 de lei și se plătește în ziua examenului. Înscrierile se fac la camera 228.

Studenții care au sau au avut ca specializare limba engleza sunt scutiți de orice test.

Am fost selecţionat. Ce fac acum ?

Pentru o mobilitate de studii SEE, în baza principiului autonomiei universitare, trebuie să ai în vedere faptul că fiecare universitate are o modalitate unică de selecție a studenților. Mai mult decât atât, fiecare aplicație este unică. Aici vei citi câțiva pași general valabili care te vor ajuta să parcurgi acest proces administrativ.

APPLICATION FORM

Este modalitatea prin care anunți universitatea gazdă că urmeză să petreci o perioadă în mobilitate SEE studii la acea instituție. Vei completa un formular în care se cere să menționezi clar facultatea/specializarea pe care o urmezi, perioada pe care o vei petrece în mobilitate (unul sau două semestre), limbile străine pe care le cunoști etc. De asemenea, unele universități solicită și o Foaie matricolă/ Transcript of Records în limba engleză, în acest caz, formularul este atașat mai jos, precum și lista cursurilor desfășurate pentru fiecare facultate și traducerea acestora în limba engleză.

LEARNING AGREEMENT

Este formularul în care sunt specificate materiile pe care le vei studia pe perioada mobilității și care îți vor fi recunoscute la întoarcerea în țară.
Atenție: unui semestru îi corespund 30 de credite ECTS și unui an universitar 60 de credite ECTS.
Pentru completarea unui Learning Agreement:
 • In primul rând fă-ţi o listă care conţine cursurile ce se vor ţine la facultatea/secţia ta de la UVT pe perioada cât eşti plecat la studii.
 • Apoi, caută online pe adresa universităţii gazdă şi ce cursuri oferă ei - informaţia ar trebui să fie afişată ori pe pagina de net a facultăţii respective, ori pe cea a departamentului lor de relaţii internaţionale.
 • Dacă îţi faci Learning Agreement-ul bine (adică găseşti cât mai multe cursuri asemănătoare - nu uita să discuţi lista acestora cu Coordonatorul Departamental de la facultatea ta), nu o să ai nicio problemă cu recunoaşterea studiilor făcute în străinătate la întoarcere. Există şi posibilitatea schimbării cursurilor alese, după sosirea la universitatea gazdă, cu acordul Coordonatorului Departamental din ţară .
 • Pentru a fi valabil, Learning Agreement-ul trebuie semnat de către Coordonatorul Departamental şi apoi de Coordonatorul Instituţional al UVT, Dr. Andra-Mirona DRAGOTESC (semnătura se obţine la Departamentul de Relații Internaționale).

OBSERVAȚII:
 • Pe site-ul nostru, vei găsi un model de Learning Agreement. Îl poți folosi doar dacă nu îl găsești pe cel al universității gazdă.
 • Te rugăm să respecți termenele limită de trimite/completare a formularelor; o încălcare a acestora poate atrage refuzul universității gazdă de a te primi în mobilitate
 • Îți recomandăm să cauți cât mai multe informații pe site-ul universității gazdă! Poți găsi referiri la alte oportunități de cazare, reduceri la produse și servicii, afilierea la organizații studențești, activități extracurriculare, costuri de viață etc.

Carta Studentului Erasmus/SEE

Statutul de student Erasmus/SEE se aplică acelor studenţi care satisfac criteriile de eligibilitate Erasmus/SEE şi care au fost selectaţi de către UVT să petreacă o perioadă de studiu Erasmus/SEE la o universitate parteneră din Europa în cazul Erasmus și din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) în cazul SEE. Ambele universităţi trebuie să deţină o Cartă Erasmus acordată de către Comisia Europeană.

Ca şi student Erasmus/SEE, eşti îndreptăţit să beneficiezi de:
 • Existenţa unui contract de studiu semnat între tine, UVT şi universitatea gazdă. Acest contract este semnat înainte de plecarea în străinătate şi specifică detaliile programului tău de studiu la universitatea gazdă (titlurile cursurilor, nivelul acestora, etc.), inclusiv numărul de credite pe care îl vei obţine. Contractul de studiu poate fi modificat în timpul şederii în străinătate, cu acordul părţilor.
 • La sfârşitul perioadei de studiu în străinătate, vei obţine un extras de foaie matricolă (un model care conţine informaţiile ca trebuiesc prezentate poate fi downloadat de mai jos), semnat de către universitatea gazdă. Acesta menţionează rezultatele obţinute (notele şi creditele aferente). Trebuie să realizezi minim 30 ECTS / semestru sau minim 60 ECTS / an academic.
 • Recunoaşterea academică deplină de către UVT a creditelor obţinute în străinătate în conformitate cu contractul de studiu.
 • Gratuitatea înscrierii la universitatea gazdă şi scutirea de plata taxelor percepute în mod normal de aceasta; universitatea gazdă poate cere plata unor mici taxe pentru înscrierea la bibliotecă, etc.
 • În cazul în care eşti bursier în ţară, UVT va continua plata bursei şi pentru perioada cât studiezi în străinătate ca şi student Erasmus/SEE.

Ca şi student Erasmus/SEE, eşti obligat să:
 • Respecţi regulile şi obligaţiile contractului financiar SEE semnat cu UVT.
 • Te asiguri că orice schimbare survenită în contractul de studiu este convenită în scris atât cu universitatea gazdă cât şi cu UVT, la momentul apariţiei acestei situatii.
 • Studiezi la universitatea gazdă pentru întreaga perioadă convenită cu UVT, incluzând examinările; trebuie să respecţi toate regulile stabilite de universitatea gazdă.
 • Dacă eşti înscris la UVT în regim cu taxă, să continui plata acesteia pentru perioada cât eşti plecat la studii în străinătate ca şi student SEE.

Dacă ai probleme:
 • Identifică în mod clar problema şi verifică-ţi drepturile şi obligaţiile.
 • Contactează coordonatorul tau departamental şi anunţă situaţia apărută.

Mai multe detalii puteți găsi pe:
www.see-burse.ro
www.eeagrants.org

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta de luni până vineri la Departamentul de Relații Internaționale (clădirea principală UVT, biroul 155 B), în intervalul orar 10-14, ne puteți trimite un e-mail la alexandra.bilteanu@e-uvt.ro sau ne puteti găsi și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/international.uvt .

LOCURI DISPONIBILE

Nr. crt Țara Codul Erasmus Universitatea parteneră Facultate UVT Specializare ISCED Stud Luni Nivel
1 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder AD Visual Arts 210 2 10 1
2 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder FEAA Economics 314 4(3 niv. 1+1 niv. 2) 20 1, 2
3 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold FEAA Economics 314 2 10 1
4 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold LIT Humanities 220 2 10 1
5 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder MI Computer Science 481 2 10 1, 2
6 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold MI Computer Science 481 2 10 2
7 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder MUZ Music and Performing Arts 212 4(3 niv. 1+1 niv. 2) 20 1, 2
8 Norvegia N OSLO40 MF Norwegian School of Theology SP Social Sciences 310 1 5 1
9 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder SP Sociology 312 2 10 1
10 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder PFC Political Sciences 313 4(2 niv. 1+2 niv. 2) 20 1, 2


II. MOBILITĂȚI DE PLASAMENT SEE

Studenții din UVT pot efectua o perioadă de plasament de 3 până la 5 luni (în cadrul aceluiași an academic) în instituţii partenere din Norvegia. Mobilitățile de plasament se poate efectua în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau alte organizații, inclusiv instituții de învățământ superior, în funcție de acordurile inter-instituționale existente. Pot fi selectați pentru mobilitate studenți aflați în 2 din cele 3 cicluri: licență și masterat. Acestia vor fi considerati "beneficiari de fonduri SEE" și echivalenți cu studenții Erasmus. Stagiul se poate derula imediat după finalizarea selecției, însă studentul trebuie să revină în țară până cel târziu la data de 30 septembrie (inclusiv).

Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract financiar pentru plasament care include următoarele documente:
 • un "acord de formare" ce conţine programul plasamentului; acest acord trebuie aprobat și semnat de UVT, de instituția gazdă și de către student;
 • "Carta studentului SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similară cu Carta Studentului Erasmus.
 • un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate.

CINE POATE BENEFICIA?

În cazul Universității de Vest din Timișoara, condițiile pentru a beneficia de o bursă SEE sunt următoarele:
 • Ești student la UVT și ai terminat deja anul 1 (nivel licență)
 • Ai media anilor de studiu minim 7,00
 • Cunoști limba engleză.

PRIMESC BURSĂ?

Grantul pentru studenții UVT care beneficiaza de o mobilitate de plasament SEE este în valoare de 1200 €/lună, sumă forfetară.
Adițional: 500 € suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.
Înainte de începerea mobilității veți primi 80% din grantul câștigat, iar la sfârșitul mobilității, daca au fost îndeplinite toate condițiile stabilite în contractul financiar, veți primi și restul de 20%.

CUM SE REALIZEAZĂ SELECȚIA?

Pentru a beneficia de o mobilitate SEE, trebuie să îți pregătești următoarele documente, pe care le depui la Departamentul de Relații Internaționale, în perioada de selecţie organizată în timpul anului universitar şi promovată ca atare:
 • CV;
 • Adeverinta cu media anilor anteriori – minim 7;
 • Scrisoare de motivație;
 • Atestarea competenței lingvistice în engleză.
 • Cerere catre Coordonatorul instituțional Erasmus+/SEE (se menționează facultatea, secția, anul, instituția pentru care aplici).

În cazul studenților, criteriile de selecție vor fi:
 • rezultatele academice ‐20% din punctaj;
 • scrisoare de motivație ‐20% din punctaj;
 • interviu care are scopul de a confirma conținutul scrisorii de motivație și de a evalua atitudinea față de posibila experiență de mobilitate în țara aleasă ‐40% din punctaj;
 • competențele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate ‐20% din punctaj.

Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul Facultății unde studiezi.
Priorităţi: studenţii de etnie romă, precum şi studenţii provenind din categorii socio-economice defavorizate sau cu nevoi speciale vor primi puncte suplimentare în calculul punctajului final din cadrul selecţiilor- 20% din valoarea maximă posibilă.
Atentie: conform regulilor programului, un beneficiar de grant SEE pentru mobilitate de predare nu mai poate beneficia de acest tip de grant a doua oara.

TESTE DE LIMBĂ

Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștintele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. Taxa este de 20 de lei și se plătește în ziua examenului. Înscrierile se fac la camera 228.

Studenții care au sau au avut ca specializare limba engleza sunt scutiți de orice test.

DE CE MOBILITĂȚI DE PLASAMENT SEE?

 • Cunoști o altă țară, cultură și limbă
 • Îți poți petrece vara lucrând, dar și călătorind în timpul liber
 • Îți poți realiza cercetarea pentru licență/dizertație la cele mai bune universități/biblioteci alese de tine
 • Ai șansa să-ți echivalezi plasamentul cu stagiul de practică de la UVT
 • Poți rămâne angajat în organizația gazdă (pentru anii terminali)
 • Primești bursă pentru a face practică
 • Poți să adaugi în CV experiență pentru viitoarea ta carieră

Mai multe detalii puteți găsi pe:
www.see-burse.ro
www.eeagrants.org

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta de luni până vineri la Departamentul de Relații Internaționale (clădirea principală UVT, biroul 155 B), în intervalul orar 10-14, ne puteți trimite un e-mail la alexandra.bilteanu@e-uvt.ro sau ne puteti găsi și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/international.uvt .

Nr. crt Țara Codul Erasmus Universitatea parteneră Facultate UVT Specializare ISCED Stud Luni Nivel Sector economic
1 Norvegia N OSLO40 MF Norwegian School of Theology SP Social Sciences 310 1 5 1 P
2 Norvegia Nu este cazul United World College Red Cross Nordic nespecificat nespecificat Nu este cazul 2 6 1, 2 P

„Finanțat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia“
I. MOBILITĂȚI DE PREDARE SEE

Această acţiune include finanțarea următoarelor activităţi:
 • Misiuni de predare pentru personalul didactic din UVT de până la o săptămână (5 zile), la universităţile partenere, cu un minim de 8 ore de predare pe saptamana;
Mobilitatile de predare se desfasoara in institutiile participante la program, cu care UVT are acord bilateral in acest sens.

Obiectivele acestui tip de mobilitate SEE sunt următoarele:
 • Să încurajeze instituţiile de învăţământ superior să îşi lărgească şi să îşi îmbogăţească oferta de cursuri, precum şi conţinutul acestora;
 • Să permită studenţilor care nu au posibilitatea să participe la programele de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza cadrelor didactice din instituţii de învăţământ superior şi a personalului invitat din întreprinderi din alte ţări participante la program;
 • Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă privind metodele pedagogice;
 • Să motiveze studenţii şi personalul din universitate să participe la mobilităţi şi să-i ajute la pregătirea mobilităţii.
 • Să ofere posibilitatea beneficiarilor de a învăţa prin schimbul de cunoştinţe şi priceperi pentru a capta îndemânare practică, în urma unor activităţi precum: seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, perioade de formare practică, perioade de detaşare scurte etc.

Instituția de origine și cea gazdă trebuie să fii convenit în prealabil asupra programului de activități ce urmează să le desfășoare personalul participant la mobilitate. Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program concret al întregii perioade. Participanții selectați vor fi considerați "beneficiari de fonduri SEE" și echivalenți cu "personalul didactic și nedidactic Erasmus".

Grantul pentru personalul din UVT care desfăşoară o mobilitate de predare în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein este în valoare de 250 € /zi; 1250 € / săptămână, sume forfetare (echivalentul in LEI).
Adițional: 500 € (echivalentul in LEI) suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.
Plata grantului SEE se face către participant prin transfer bancar (cont în LEI) după cum urmează:
 • prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate
 • a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate.

SELECȚIA PERSONALULUI DIDACTIC

Fiecare cadru didactic interesat de o mobilitate de predare va întocmi un dosar de candidatură, care cuprinde:
 • cerere către decan care să conțină următoarele informații: facultatea şi departamentul de origine, universitatea pentru care optează;
 • curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de predare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • o scrisoare de recomandare din partea decanului / directorului de departament, redactată în limba română;
 • programul de predare (Mobility Agreement for Teaching) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii engleze;
 • fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional);

Dosarul de candidatură se depune la secretariatul facultății în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate. Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit conform calendarului selecției determină eliminarea candidatului. Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate.

La finalul mobilității SEE cadrul didactic se va prezenta la sediul UVT în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune la DRI documentele aferente mobilităţii de predare de care a beneficiat.

Atentie: conform regulilor programului, un beneficiar de grant SEE pentru mobilitate de predare nu mai poate beneficia de acest tip de grant a doua oara.

Mai multe detalii puteți găsi pe:
www.see-burse.ro
www.eeagrants.org

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta de luni până vineri la Departamentul de Relații Internaționale (clădirea principală UVT, biroul 155 B), ne puteți trimite un e-mail la alexandra.bilteanu@e-uvt.ro sau ne puteti găsi și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/international.uvt .

Nr. crt Țara Codul Erasmus Universitatea parteneră Facultate UVT Specializare ISCED Prof Zile
1 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder FEAA Economics 314 2 10
2 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold FEAA Economics 314 1 5
3 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold LIT Humanities 220 1 5
4 Norvegia N OSLO01 University of Oslo LIT Languages and Philological Sciences 222 1 5
5 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold MI Computer Science 481 1 5
6 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder MUZ Music and Performing Arts 212 2 10
7 Norvegia N OSLO40 MF Norwegian School of Theology SP Sociology 312 2 10
II. MOBILITĂȚI DE FORMARE SEE

Această acţiune include finanțarea următoarelor activităţi:
 • Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferințe pentru personalul didactic și nedidactic din UVT, pe perioade de timp de până la o săptămână (5 zile);
 • Participare la activităţi de "job shadowing" pe o perioadă de timp de până la o săptămână (5 zile).
Mobilitățile de formare se desfășoară în instituțiile participante la program, cu care UVT are acord bilateral in acest sens.

Obiectivele acestui tip de mobilitate SEE sunt următoarele:
 • Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă privind metodele pedagogice;
 • Să creeze legături între instituţiile de învăţământ superior participante la program;
 • Să ofere posibilitatea beneficiarilor de a învăţa prin schimbul de cunoştinţe şi priceperi pentru a capta îndemânare practică, în urma unor activităţi precum: seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, perioade de formare practică, perioade de detaşare scurte etc.
 • Să permită beneficiarilor să înveţe din experinţa şi bunele practici ale instituţiei partenere şi de a-şi îmbunătăţii îndemânarea necesară slujbei curente, în urma unei perioade de detaşare scurtă, vizite de studiu etc.

Instituția de origine și cea gazdă trebuie să fii convenit în prealabil asupra programului de activități ce urmează să le desfășoare personalul participant la mobilitatea de formare.
Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program concret al întregii perioade.
Participanții selectați vor fi considerați "beneficiari de fonduri SEE" și echivalenți cu "personalul didactic și nedidactic Erasmus".

Grantul pentru personalul din UVT care desfăşoară o mobilitate de formare în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein este în valoare de 250 € /zi; 1250 € / săptămână, sume forfetare (echivalentul in LEI).
Adițional: 500 € (echivalentul in LEI) suma forfetară pentru transport și asigurare medicală.

Plata grantului SEE se face către participant prin transfer bancar (cont în LEI) după cum urmează:
 • prima tranşa (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate
 • a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate.

SELECȚIA PERSONALULUI ADMINISTRATIV

Dosarul de candidatură va cuprinde următroarele documente:
 • cerere către coordonatul instituțional Erasmus/SEE care să conțină următoarele informații: departamentul de origine, instituția pentru care optează;
 • curriculum vitae redactat în limba engleză;
 • scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
 • o scrisoare de recomandare din partea directorului de departament, redactată în limba română;
 • programul de formare (Mobility Agreement for Training) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă;
 • atestat de cunoaştere a limbii engleze;
 • fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional);

Dosarul de candidatură se depune la Departamentul de Relații Internaționale în vederea evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate. Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit conform calendarului selecției determină eliminarea candidatului. Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate.

La finalul mobilității SEE beneficiarul acestui tip de mobilități de formare SEE se va prezenta la DRI în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune documentele aferente mobilităţii de formare de care a beneficiat.

Atentie: conform regulilor programului, un beneficiar de grant SEE pentru mobilitate de formare nu mai poate beneficia de acest tip de grant a doua oara.

Mai multe detalii puteți găsi pe:
www.see-burse.ro
www.eeagrants.org
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta de luni până vineri la Departamentul de Relații Internaționale (clădirea principală UVT, biroul 155 B), ne puteți trimite un e-mail la alexandra.bilteanu@e-uvt.ro sau ne puteti găsi și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/international.uvt .

Nr. crt Țara Codul Erasmus Universitatea parteneră Persoane Zile Departament UVT
1 Norvegia N OSLO40 MF Norwegian School of Theology 1 5 Nespecificat
2 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder 2 10 Nespecificat
3 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold 1 5 DRI
4 Norvegia Nu este cazul United World College Red Cross Nordic 1 5 Nespecificat