Informatii admitere:

Românii de pretutindeni sunt cetățeni străini cu origini românești, care nu dețin buletin/carte de identitate românească, de provenienţă din: Serbia, Albania, Macedonia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Ungaria sau Diaspora.

Conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România pentru anul universitar 2018-2019, acești cetățeni participă la admitere pe locuri special acordate, subvenționate de statul român. Bursele din partea M.E.N. se împart în două categorii: fără plata taxelor de şcolarizare, dar CU BURSĂ, şi fără plata taxelor de şcolarizare, dar FĂRĂ BURSĂ, ambele categorii de beneficiari având următoarele facilități:

- finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru annul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;
- finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară, după caz;
- finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției alocate;
- asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
- transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
- alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Cetățenii românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în străinătate, absolvenți cu diplome de studii obținute în străinătate sau în România, pot candida pe locuri de studii CU TAXĂ în lei (în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români) în învățământul de stat / particular din România în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români din țară. Un student declarant admis la studii universitare poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români.

Cunoaşterea limbii române: Românii de pretutindeni trebuie să urmeze Anul Pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul în care aceștia nu au studiat în limba română. Candidații care dovedesc acte de studii româneşti sau certificate de competență lingvistică (nivel minim B1) nu sunt nevoiți să aplice pentru Anul Pregătitor. Candidații care cunosc limba română din surse informale, pot obține certificat de competență lingvistică în urma unei evaluări organizate la nivelul Facultăţii de Litere, Istorie și Teologie din cadrul UVT.

Candidații au obligația să respecte calendarul admiterii de la Universitatea de Vest din Timişoara, respectiv de la facultatea unde îşi doresc să studieze în cadrul UVT, și să confirme, la rândul lor, în intervalul menționat, locul obținut, prin transmiterea Anexei 4 şi depunerea documentelor în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși și au confirmat locul. DRI este responsabil de transmiterea listei candidaților admiși și a dosarelor acestora, la cerere, către MEN-DGRIAE în vederea emiterii Aprobărilor de Şcolarizare pentru fiecare student declarat admis.

Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie să intre în România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii (PERMIS DE ȘEDERE pe toată perioada studiilor). În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciuliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările UVT pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

Atentie!

Nu se percep taxe de admitere pentru candidații români de pretutindeni. Candidaților admiși în regim CB (cu bursă) sau FTB (fără taxă, fără bursă) nu li se percep taxe de confirmare a locului de studii obţinut. Candidații admiși în regim CPL (cont propriu lei, cu plata taxelor de școlarizare) vor fi condiționați de achitarea taxei de confirmare (150 RON) și achitarea a 20% din taxa de școlarizare, specifică facultății la care doresc să confirme locul, după afișarea rezultatelor admiterii.

Candidații cu statut Români de Pretutindeni care au aplicat la mai multe universități din țară pot confirma UN SINGUR loc de studii obţinut în urma admiterilor la care au participat. Vă rugăm insistent să aveţi în vedere că după ultima zi din calendarul admiterii la UVT nu se mai pot face modificări/anulări ale confirmărilor transmise.