ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Informatii admitere:

Românii de pretutindeni sunt cetățeni străini cu origini românești, care nu dețin buletin/carte de identitate românească, de provenienţă din: Serbia, Albania, Macedonia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Ungaria sau Diaspora.

Conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România pentru anul universitar 2018-2019, acești cetățeni participă la admitere pe locuri special acordate, subvenționate de statul român. Bursele din partea M.E.N. se împart în două categorii: fără plata taxelor de şcolarizare, dar CU BURSĂ, şi fără plata taxelor de şcolarizare, dar FĂRĂ BURSĂ, ambele categorii de beneficiari având următoarele facilități:

  - finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru annul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;
  - finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară, după caz;
  - finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției alocate;
  - asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
  - transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
  - alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Cetățenii românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în străinătate, absolvenți cu diplome de studii obținute în străinătate sau în România, pot candida pe locuri de studii CU TAXĂ în lei (în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români) în învățământul de stat / particular din România în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români din țară. Un student declarant admis la studii universitare poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români.

  Asigurarea cunoașterii limbii române: Românii de pretutindeni trebuie să urmeze Anul Pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul în care aceștia nu au studiat în limba română. Candidații care dovedesc acte de studii româneşti sau certificate de competență lingvistică (nivel minim B1) nu sunt nevoiți să aplice pentru Anul Pregătitor. Candidații care cunosc limba română din surse informale, pot obține certificat de competență lingvistică în urma unei evaluări organizate la nivelul Facultăţii de Litere, Istorie și Teologie din cadrul UVT.

  ATENȚIE!

  Candidații cu statut Români de Pretutindeni care au aplicat la mai multe universități din țară și au confirmat ulterior simultan, vor rămâne în baza de date MEN ca admiși la doua universități.

  Dacă până la emiterea aprobărilor nu refuza unul din locuri, li se va emite aprobarea la una din universități și la cea dea doua li se va da negație (emiterea aprobărilor se va face în ordinea numerelor de înregistrare la MEN).
Toți candidații români de pretutindeni trebuie să prezinte dosarele de admitere Departamentului de Relații Internaționale din cadrul UVT spre verificare.

!!! ATENȚIE: Candidații trebuie să pregătească câte un dosar pentru fiecare facultate la care dorește să aplice, precum și un dosar separat care va rămâne la DRI. Toate dosarele trebuie să conțină aceleași documente solicitate. (a se vedea la ,,Documente utile,,-LICENȚĂ- Documente necesare dosar admitere).

Procesul de admitere propriu-zis va fi organizat direct la Universitatea de Vest din Timișoara.

Admiterea se va desfășura pe bază de concurs de dosare, cu respectarea condițiilor solicitate în privința dosarelor de candidatură și a criteriilor precizate în metodologia proprie fiecărei facultăți din cadrul UVT.

În cazul învăţământului superior vocaţional (Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Muzică și Teatru și Facultatea de Educație Fizică și Sport), admiterea la studii este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini. În acest caz dosarul se depune direct la UVT, nu e posibilă transmiterea prin e-mail.

Concursul de dosare este organizat la UVT, candidații având posibilitatea să transmită documentele necesare înscrierii după cum urmează:
• direct la sediul DRI (sediul central UVT-cam.155B)
• pe e-mail: international@e-uvt.ro

În cazul transmiterii dosarului de candidatură pe email, DRI are la dispoziție un termen de 48 ore pentru confirmarea primirii și verificarea conţinutului.

DRI se ocupă de verificarea documentelor și avizarea dosarelor pe loc, urmând să transmită candidații la secretariatele facultăților pentru care au optat, în vederea înscrierii la admitere.

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul: https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/ , candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea unui formular de confirmare a locului (disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/). Confirmarea se poate realiza atât online (la adresa: international@e-uvt.ro), cât și direct la UVT.

Candidații admiși care au optat pentru transmiterea dosarului de candidatură prin e-mail vor avea posibilitatea ca în termen de 10 zile de la începerea anului universitar să depună documentele în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși și au confirmat locul.

Nu se percep taxe de înscriere la studii superioare pentru candidații români de pretutindeni.

Candidaților admiși în regim CB (cu bursă) sau FTB (fără taxă, fără bursă) nu li se percep taxe de confirmare a locului de studii obţinut.
Candidații admiși în regim CPL (cont propriu lei, cu plata taxelor de școlarizare) vor fi condiționați de achitarea taxei de confirmare (150 RON) și achitarea a 20% din taxa de școlarizare, specifică facultății la care doresc să confirme locul, după afișarea rezultatelor admiterii.
Admiterea pentru această categorie de candidați se va desfășura direct la UVT prin depunerea dosarelor la DRI spre verificare.

!!! ATENȚIE: Candidații trebuie să pregătească câte un dosar pentru fiecare facultate la care dorește să aplice, precum și un dosar separat care va rămâne la DRI. Toate dosarele trebuie să conțină aceleași documente solicitate. (a se vedea la ,,Documente utile,,- MASTER- Documente necesare dosar admitere). Procesul de admitere propriu-zis va fi organizat direct la Universitatea de Vest din Timișoara.

Candidații vor susține probe de admitere în funcție de opțiunea aleasă, conform metodologiei de admitere la masterat a fiecărei facultăți pentru care au optat.

DRI se ocupă de verificarea documentelor și avizarea dosarelor pe loc, urmând să transmită candidații la secretariatele facultăților pentru care au optat, în vederea înscrierii la admitere.

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul:https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/, candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea formularului de confirmare a locului (disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/), precum și prin depunerea documentelor în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși.

Admiterea pentru această categorie de candidați se va desfășura direct la UVT prin depunerea dosarelor la DRI spre verificare.

Candidații trebuie să pregătească un dosar pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), precum și un dosar separat care va rămâne la DRI. Ambele dosare trebuie să conțină aceleași documente solicitate. (a se vedea la ,,Documente utile,,-DOCTORAT-Documente necesare dosar admitere).

ATENȚIE! La momentul înscrierii candidații trebuie să prezinte aprobarea coordonatorului de doctorat din UVT.

DRI se ocupă de verificarea documentelor și avizarea dosarelor pe loc, urmând să transmită candidații la CSUD.

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul: https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/, candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea formularului de confirmare a locului obţinut (disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/ ), precum și prin depunerea documentelor în original la CSUD.

INFORMAȚII UTILE

Candidații au obligația să respecte calendarul admiterii, specific UVT și să confirme, la rândul lor, în intervalul menționat, locul obținut, prin achitarea taxei de confirmare şi depunerea documentelor în original la secretariatele facultăților la care au fost admiși și au confirmat locul. DRI este responsabil de transmiterea listei candidaților admiși și a dosarelor acestora, la cerere, către MEN-DGRIAE în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student declarat admis.

Calendarul admiterii în funcție de facultate se poate consulta la: Calendar Admitere 2017-2018.

Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie să intre în România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii (PERMIS DE ȘEDERE pe toată perioada studiilor). În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciuliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările UVT pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.
Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul institutiilor de învățământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de scolarizare.

În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită transferul.

Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de școlarizare.

Cerere mobilitate academica definitiva