ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Admiterea românilor de pretutindeni în învățământul universitar, pe locuri bugetate și cu taxă în lei

A.1 Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri bugetate :

(1) Românii de pretutindeni, absolvenţi de studii liceale în România, cu diplomă de bacalaureat, se înscriu direct la concursul de admitere organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, pe locurile repartizate de MENCS în acest scop, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, conform metodologiei de admitere a UVT. Dosarul de înscriere va fi completat conform anexei 1 (vezi secțiunea ”Documente utile”). Instituţiile de învăţământ superior acreditate transmit la MENCS – DGRIAE listele candidaţilor admişi, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Românii de pretutindeni, absolvenţi de studii liceale în Republica Moldova sau alte state, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, depun dosarele la sediile misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților, conform graficului activității Comisiei mixte MENCS-MAE (anexa 7 din Metodologia de admitere) sau la Registratura MENCS (cu excepția statelor în care se deplasează Comisia mixtă MECS-MAE).

A.2 Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri cu taxă în lei:

Românii de pretutindeni, absolvenți de studii liceale în România, Republica Moldova sau alte state, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, se pot înscrie direct la Universitatea de Vest din Timișoara pe locurile cu taxă în lei, în cuantumul egal cu cel pentru cetăţenii români și în aceleași condiții ca și cetățenii români. Dosarul de înscriere va fi completat conform anexei 1 (vezi secțiunea ”Documente utile”).
De asemenea, se pot înscrie direct la universitate, pe locurile cu taxă în lei, candidații care au participat la admiterea organizată de MENCS la sediile misiunilor diplomatice ale României din străinătate și nu au obținut un loc bugetat.
Instituţiile de învăţământ superior acreditate transmit la MENCS–DGRIAE dosarele candidaţilor declaraţi admişi, în sesiunile legal organizate, în vederea emiterii aprobării de înmatriculare. Dosarele candidaților declarați admiși se transmit în termen de 5 zile de la finalizarea sesiunii de admitere.
B.1 Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri bugetate:

Românii de pretutindeni, absolvenți cu diplomă de licenţă din România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate pe baza evaluării formulate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul superior (EQAR), se înscriu direct la concursul de admitere organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, conform metodologiei proprii de admitere, pe locurile bugetate, alocate de MENCS în acest scop.
Dosarul de înscriere va cuprinde documentele prevăzute în anexa 1* (vezi secțiunea ”Documente utile”).

*Candidații care au obținut diploma de licență în alte state, cu excepția României, vor adăuga la dosar și o adeverință, eliberată de instituția emitentă a diplomei, care să dovedească faptul că programul de studii de licență absolvit este acreditat pe baza evaluării formulate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul superior (EQAR) (www.eqar.eu).

B.2 Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri cu taxă în lei:

Românii de pretutindeni, absolvenți cu diplomă de licenţă din România sau alte state se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români și în aceleași condiții cu cetățenii români.
Dosarul de înscriere va fi completat cu documentele prezentate în anexa 1 (vezi secțiunea ”Documente utile”) și depus la Universitatea de Vest din Timișoara.
Instituţiile de învăţământ superior acreditate transmit la MENCS–DGRIAE dosarele candidaţilor declaraţi admişi, în sesiunile legal organizate, în vederea emiterii aprobării de înmatriculare. Dosarele candidaților declarați admiși se transmit în termen de 5 zile de la finalizarea sesiunii de admitere.

ATENȚIE ! Admiterea se realizează în felul următor:
Toți candidații vor depune două dosare de admitere, astfel:

- primul dosar se depune la Departamentul de Relații Internaționale (DRI – sediul central UVT, cam. 155B), cu documentele prevăzute în anexa 1 (vezi secțiunea ”Documente utile”), în perioada de admitere specifică facultății pentru care optează;

- al doilea dosar se depune la facultatea pentru care optează candidatul, cuprinzând documentele solicitate de fiecare facultate în parte și în perioada de admitere specifică acesteia. Pentru verificarea listei cu documentele necesare, precum și pentru perioada de admitere, vă rugăm să consultați metodologia de admitere a fiecărei facultăți, disponibilă pe site-urile acestora (http://www.uvt.ro/ro/educatie/facultati/).

Doar după depunerea primului dosar la DRI, candidatul își va depune al doilea dosar la facultatea unde dorește să studieze, în sesiunile de admitere din iulie și septembrie specifice facultății respective !

Un candidat poate aplica la mai multe facultăți, depunându-și câte un dosar pentru fiecare facultate, însă doar un singur dosar se depune la Departamentul de Relații Internaționale.

Facultățile vor transmite către Departamentul de Relații Internaționale, la finalul sesiunilor de admitere, lista nominală a candidaților admiși cuprinzând domeniul de studiu/specializarea și media de admitere pentru a putea fi distribuite locurile alocate Universității de Vest din Timișoara pentru fiecare categorie de candidați. Locurile subvenționate, în cazul celor pentru care admiterea are loc la UVT, se vor aloca după centralizarea situaţiei admiterii pentru această categorie de cetăţeni, în ordinea descrescătoare a mediilor, ţinându-se cont, dacă va fi cazul, de numărul de candidați înmatriculați în anii universitari anteriori la facultatea respectivă.

INFORMAȚII UTILE

Pentru anul universitar 2016-2017, se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă,locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:
- finanțarea taxelor de şcolarizare;
- bursă lunară (bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele legale şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară studenţii pot primi bursă numai în cazul în care sunt reţinuţi la facultate pentru activităţi curriculare; pentru doctoranzi bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic;
- cazarea în căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate.

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități:
- finanțarea taxelor de şcolarizare;
- cazarea în căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate.


Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licență, masterat și doctorat, pe locuri bugetate, au obligaţia să confirme locul de studii prin depunerea dosarului cu acte de studii în original la facultatea pentru care au optat, conform metodologiei proprii de admitere a acesteia. În caz contrar, candidaţii admişi pierd locul de studii.

Un candidat declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.

Finanțarea studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă în cazul în care aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.

Candidaţii declaraţi admişi într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului UVT.

În cazul în care un student admis pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă sau pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta își pierde locul cu bursă și finanțarea cheltuielilor de școlarizare și cazare.

Studiile cu finanțare din partea statului român se desfășoară doar în limba română. Pentru a studia într-o limbă străină, candidații se pot înscrie direct la UVT pe locurile cu taxă în lei, în același cuantum cu cetățenii români.


Mobilitatea academică internă definitivă (transferul), de la o instituție de învățământ superior de stat la alta, se realizează prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în următoarele condiții:

a) obținerea acceptului ambelor instituții de învățământ superior, conform regulamentului intern al acestora;
b) cu excepția primului și ultimului an de studii;
c) să întrunească numărul minim de credite transferabile pentru promovarea în anul următor, conform regulamentului propriu celor două instituții de învățământ superior;
d) să întrunească un număr de 60 de credite transferabile pentru păstrarea statului de bursier al statului roman;
e) cererea de mobilitate (anexa 2) să fie aprobată de cei doi rectori și cei doi decani, urmând a fi transmisă la MENCS până la începerea anului universitar. În cazul nerespectării prevederilor menționate mai sus, solicitarea de mobilitate va fi aprobată în regim cu plata taxei în lei.

În cazul în care în primul an de studii există trunchi comun de materii, candidații pot opta pentru schimbarea domeniului de licență, dar numai în cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare, la care au fost admiși initial.

Pentru românii de pretutindeni, aflați la studii universitare –ciclurile licență, master sau doctorat- pe parcursul anilor de studii nu se admite schimbarea domeniului fundamental de ierarhizare în cadrul căruia au fost admiși în calitate de bursieri ai statului roman.

Candidații pentru studii universitare de licență, care initial au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în vaza aprobării anterioare.