Granturi SEE : Proiecte de cooperare inter-instituționale

Proiectele de cooperare inter-institutională sunt destinate să sprijine procesul de inovaţie şi îmbunătăţire a predării în învăţământul superior, să contribuie la modernizarea universităților și să asigure o legătură mai strânsă între oferta academică și piața muncii. Ele pot fi propuse pentru orice disciplină universitară.

 Astfel, cooperarea interinstituțională poate viza dezvoltarea de curriculum comun , prin crearea de:
 • programe integrate care acoperă un ciclu complet de studii (la nivel de licenţă, masterat sau doctorat) şi care se finalizează cu o diplomă dublă sau recunoscută reciproc
 • programe de studiu şi module pentru formarea continuă
 • module de predare în domenii cu o puternică componentă interdisciplinară

Programele de studiu comune sau modulele de predare se pot referi la primul ciclu de studii (licenţă), la al doilea ciclu (masterat) sau la al treilea (doctorat). Curriculumul şi modulele pentru învăţarea continuă vor viza actualizarea cunoştinţelor deja dobândite, cu un accent special pe îmbunătăţirea abilităţilor şi a competenţelor care conduc la creşterea şanselor de angajare.

Proiectele care isi propun dezvoltarea unor module comune trebuie să abordeze si probleme precum rezultatele învăţării, aspecte legate de recunoaştere şi tipul de diplomă / certificatele ce se vor elibera precum şi Sistemul European de Trasfer şi Echivalare a Creditelor Tranferabile (ECTS) si Suplimentul la Diplomă (DS).

După faza iniţială de dezvoltare de un an sau doi, aceste programe sau module trebuie puse la dispoziţia instituţiilor partenere într-un mod cu adevărat integrat, care include mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic, asigurand astfel sustenabilitate. Studenţii trebuie să primească la sfârşitul programului de studii diplome multiple sau comune (sau certificate în cazul modulelor), recunoscute de instituţiile şi ţările participante.

Proiectele de modernizare presupun acţiuni pentru creşterea atractivităţii instituţiilor de invățămant superior şi pentru a le face mai receptive la nevoile pieţei muncii, cetăţenilor și societăţii în general.

Modernizarea învăţământului superior este necesară în domeniul programelor de studiu (procesul Bologna), finanţării şi guvernanţei universitare , astfel încât instituţiile de învăţământ superior să poată face faţă provocărilor globalizării şi să contribuie mai eficient la formarea şi reconversia profesională a populaţiei active din Europa.

Activitățile de cooperare în cadrul acestor proiecte pot viza:
 • să elaboreze strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurând legătura dintre învăţământul superior pe de o parte şi asigurarea formării profesionale (VET) menite să ajute instituţiile de învăţământ superior sa devină “centre de educaţie continuă” sau "centre de învăţare deschise” pentru regiunea lor
 • să faciliteze accesul pentru persoanele din domenii dezavantajate socio-economic, care au beneficiat de educaţie non-formală sau informală sau care dispun de calificări alternative, cum ar fi cele obţinute în urma învăţării prin acumularea de experienţă practică
 • să asigure transparenţa misiunii şi a performanţelor instituţiilor de învăţămînt superior, creşterea calităţii, imbunătăţirea guvernanţei sau diversificarea surselor de finanţare.

Proiectele care au ca scop întărirea legăturii dintre oferta educațională și piața muncii pot aduce împreună instituții de învățâmant superior, întreprinderi, organizaţii profesionale, Camere de Comerţ, parteneri sociali sau organizaţii locale/regionale.

Parteneriatele structurate cu comunitatea de afaceri (inclusiv IMM-urile) pot creşte relevanţa, calitatea şi atractivitatea educaţiei şi a programelor de educaţie şi formare: transferul accelerat de cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi şi vice versa, plasamentele de studenţi, personal şi cercetători în întreprinderi şi integrarea personalului întreprinderilor în instituţii de învăţământ superior pot aduce avantaje reciproce şi pot mări şansele absolvenţilor şi cercetătorilor, dat fiind că expertizei lor ştiinţifice i se adaugă în acest fel cunoştinţe antreprenoriale. Aceasta mai înseamnă şi că dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi inovaţionale trebuie să fie un obiectiv cheie al acestor proiecte.

Proiectele de acest tip iși pot propune activități care:
 • întăresc legăturile dintre curriculum şi viitoarele abilităţi necesare pentru angajare, de exemplu prin evaluarea nevoilor viitoare de competenţe şi prin promovarea input-ului mediului de afaceri în proiectarea cursurilor aşa cum este specificat în iniţiativa ‘New Skills for New Jobs’
 • promovează mobilitatea, antreprenoriatul, gândirea critică şi abordările inovatoare ca parte a curriculum-ului studenţilor şi ca nucleu de competenţe cheie pentru profesori/cercetători.
Deasemenea, proiectele de cooperare inter-institutionala iși pot propune dezvoltarea de Programe Intensive.

Cine poate beneficia?
 • Instituţii de învăţământ superior (universități) acreditate din România
 • Instituția din Romania depune candidatura la ANPCDEFP, in numele unui consorțiu format din cel puțin 3 instituții, din care trebuie să facă parte obligatoriu cel puțin o instițutie de învățâmant superior dintr-unul din SD ; ceilalți membri ai consorțiului pot fi universități, întreprinderi, centre de cercetare, organizaţii profesionale, Camere de comerţ, parteneri sociali, asociaţii, reţele şi alte organizaţii care au un rol în modernizarea învăţământului superior, situate în SD sau intr-un Stat Beneficiar. Lista tuturor Statelor Beneficiare se afla pe www.see-burse.ro

Cum se candidează?
 • Universitatea trimite candidatura la ANPCDEFP, urmând reglementările din Apelul Național 2015 (disponibil pe www.see-burse.ro)

Termenul limită pentru depunerea candidaturii:
 • 31.03.2015 (data postei pentru dosarul cu documente, ora 22 pentru formularul electronic)

Durata minimă: 1 an
Durata maximă: 2 ani

Durata unei vizite pregătitoare este între minim 1 zi și maxim 5 zile (lucrătoare).

Finanțare, plăți:
Proiectele vor primi finantare intre 20 000 si 100 000 Euro, in functie de complexitate si durată.

Tipuri de cheltuieli eligibile:
 • transport, asigurare în cazul mobilităților transnaționale-costuri reale, până la maximum 500 € dacă deplasarea are loc între SD și SB, respectiv maximum 300 € în cazul unei deplasări între două SB
 • subzistența în cazul mobilităților transnaționale ale personalului–suma forfetară, barem de costuri unitare (pe baza numărului de zile de activitate), ținând cont de tabelul Ratele de subzistență și costurile de personal de la pagina 21; ratele de subzistență pentru studenți sunt de maximum 30% din ratele menționate în tabel
 • transport în cazul mobilităților naționale: costuri reale până la maximum 0.15 Euro/km multiplicat cu distanța dus-întors între localitatea instituției de origine și localitatea unde se desfășoară activitatea
 • subzistența în cazul mobilităților naționale pentru personal (mobilitate între două localități diferite): suma forfetară, barem de costuri unitare (pe baza numărului de zile de activitate), conținute în tabelul Ratele de subzistenta si costurile de personal de la pagina 21; ratele de subzistență pentru studenți sunt de maximum 30% din rațele menționate în tabel
 • organizare de seminarii, ateliere, conferințe (inchiriere săli, închiriere echipamente, subcontractare servicii diverse de ex. catering, etc.)-costuri reale
 • cheltuieli cu personalul care lucrează în proiect (maximum 40% din totalul costurilor eligibile ale proiectului): salarii, inclusiv taxele și impozitele legale- barem de costuri unitare (pe baza numărului de zile lucrate și costul unei zile de lucru), ținând cont de tabelul Ratele de subzistenta si costurile de personal de la pagina 21; conform cu Regulamentul Mecanismului Financiar al SEE, costurile cu personalul desemnat în echipele de proiect sunt eligibile în măsura în care ele corespund cu politica uzuală de remunerare a promotorului și partenerilor; pentru experți externi necesari în proiect (doar din SD sau SB) se vor aplica ratele maximale din tabelul de la pagina 21; în cazuri excepționale, bine justificate de candidat, procentul de 40% poate fi mărit
 • publicații - costuri reale
 • pregătirea și realizarea de materiale/produse în cadrul proiectului-costuri reale
 • achiziția de echipamente necesare pentru proiect-până la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului - costuri reale (se va ține cont de regula de depreciere/amortizare)

Co-finanțarea: consorțiul/parteneriatul va cofinanța proiectul cu cel puțin 10% din costul total

Plăți:
 1. în cazul proiectelor cu un buget peste 50 000 €, o prefinanțare în cuantum de 40% din suma contractată va fi transferată beneficiarului/promotorului după semnarea contractului; a doua prefinanțare, de 40% din suma contractată, se va transfera dupa ce promotorul dovedește că a cheltuit cel puțin 70% din primul avans; soldul se va plăti după aprobarea raportului final
 2. în cazul proiectelor cu un buget mai mic sau egal cu 50 000 €, prefinanțarea de 80% din suma contractată se va transfera beneficiarului/promotorului după semnarea contractului, urmând ca soldul de până la 20% să se plătească după aprobarea raportului final.

Proceduri de evaluare şi selecţie: ( reguli specifice de eligibilitate )
 • candidaturile trebuie depuse de instituții de învățământ superior acreditate din România, în numele întregului consorțiu/parteneriat
 • cel puțin unul dintre parteneri trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-un SD
 • ceilalți parteneri pot să provină din SD sau State beneficiare
 • consorțiul trebuie să conțină cel puțin trei parteneri diferit

Numărul minim de ţări: 2
Numărul minim de parteneri: 3

Criterii de acordare a grantului:
 1. Relevanța: Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se încadrează clar în obiectivele specifice, operaţionale şi generale ale Programului si Măsurii III. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/grup ţintă adecvate
 2. Calitatea programului de lucru: Organizarea muncii în proiect este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget. Calendarul de implementare e realist
 3. Caracterul innovator: Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările SEE
 4. Calitatea consorţiului: Consorţiul reuneşte toate competenţele, abilitătile și experiența profesională necesare pentru punerea în practică a tuturor activităților Programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite partenerilor în mod adecvat
 5. Valoarea adăugată a cooperarii transnaționale în spațiul SEE: Beneficiile şi nevoia cooperării transnaționale în spațiul SEE (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau locale) sunt clar demonstrate
 6. Raportul costuri-beneficii: Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul corespunzător acestora
 7. Impactul: Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Deasemenea, este stabilita o procedura si sunt descrise metode si instrumente de evaluare a proiectului pe parcursul implemnetarii
 8. Calitatea planului de diseminare şi exploatarea rezultatelor: Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului

Proiectele care se adresează sustenabilității sociale, în particular inițiativele care sprijină combaterea discriminării și intoleranței sau inițiativele care vizează îmbunătățirea situației populației de etnie Romă vor fi încurajate prin acordarea unor puncte suplimentare de prioritate, valorând 20% din scorul maxim posibil.

Proceduri contractuale:
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie: 31.05.2015

Raportare:
 • în cazul proiectelor de durată mare ( mai mare de 1 an) beneficiarul va depune un raport intermediar la jumătatea perioadei contractuale, incluzând informații despre progresul proiectului și o raportare financiară. Raportul final se va depune în termen de 2 luni de la terminarea perioadei contractuale și va include documente justificative ale activităților și cheltuielilor și trebuie să demonstreze că proiectul și-a atins toate obiectivele și a obținut toate rezultatele asumate în candidatură
 • în cazul proiectelor cu durată mai mică sau egala cu 1 an beneficiarul va depune raportul final în termen de 2 luni de la terminarea perioadei contractuale. Raportul final va include documente justificative ale activităților și cheltuielilor și trebuie să demonstreze că proiectul și-a atins toate obiectivele și a obținut toate rezultatele asumate în candidatură

Mai multe detalii găsiți aici: http://www.see- burse.ro/pagina/proiecte_de_cooperare_inter-institutionale

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta de luni până vineri la Departamentul de Relații Internaționale, biroul 155 B sau puteți trimite un e- mail la andra.dragotesc@e-uvt.ro

DOCUMENTE UTILE