Cetateni din state ale Uniunii Europene

      Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât în România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației Naţionale care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene, şi va emite Adeverința de Echivalare. Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate vor fi depuse la Departamentul de Relații Internaționale, care le va transmite ulterior către M.E.N./ C.N.R.E.D. Doar după primirea Adeverinței de Recunoaștere a Studiilor se vor putea înscrie la facultățile optate. Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate trebuie trimise cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere (data registraturii M.E.C.T.S.). Prin Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului U.V.T. din 23.03.2010, s-a hotărât taxa de 100 lei pentru procesarea şi transmiterea la CNRED – MEN. a dosarelor candidaților cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi ai Confederației Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul cont: Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara) Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 300223-Timisoara Nume Banca: Banca Transilvania IBAN: RO05BTRL03601202618849XX SWIFT: ROBTRL22 Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, precum și codul IBAN, precum si "taxa procesare dosar CNRED" menționat pentru ca plata să fie valabilă. Drept urmare, candidații nu se vor înscrie direct la facultatea optată, ci trebuie să efectueze pre-înscrierea la studii prin depunerea dosarului la Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.): Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223 Tel: 004 – 0256 – 592.227; Fax: 004 – 0256 – 592.313.

Documente necesare pentru recunoașterea studiilor de către C.N.R.E.D. (se vor depune câte 2 exemplare din fiecare document) în vederea admiterii la studii universitare de licenţă:

⦿Cerere tip pentru recunoașterea studiilor. Documentul tipizat va putea fi descărcat de la adresa: http://cnred.edu.ro/#cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta
⦿Diploma de absolvire a liceului – copie legalizată
⦿Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 - 12/13) – în copie simplă şi traducerea legalizată
⦿Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate în copie simplă;
⦿Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :

Beneficiar : Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Cod Fiscal: 13729380

Banca: Acivitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Formularul "Authorization for verification" completat:
Formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf


Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, precum și codul IBAN menționat pentru ca plata să fie valabilă.

Documente necesare pentru recunoașterea studiilor de către C.N.R.E.D. (se vor depune câte 2 exemplare din fiecare document) în vederea admiterii la studii universitare de masterat/doctorat:.

⦿Cerere tip pentru recunoașterea studiilor. Documentul tipizat va putea fi descărcat de la adresa: http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat_2015.pdf
⦿Diploma de bacalaureat - copie legalizată;
⦿Diploma de studii superioare - în copie simplă şi traducerea legalizată;
⦿Foaia matricolă / supliment la diplomă - în copie simplă şi traducerea legalizată;
⦿Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate în copie simplă:
⦿Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :

Beneficiar : Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Cod Fiscal: 13729380

Banca: Acivitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Formularul "Authorization for verification" completat:
Formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf


Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii, precum și codul IBAN menționat pentru ca plata să fie valabilă.
La înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariat documentele de studiu în original și traducerile aferente.IMPORTANT:

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente, în copie simplă:
 • Brazilia – Vestibular
 • Chile - Prueba de selección universitaria
 • China - Chinese National University Entrance Examination (Gao Kao)
 • Cipru - Öğrenci Seçme Sınavı - Lisans Yerleştirme Sınavı
 • Columbia - Examen del estado
 • Ecuador - Cursos pre-universitarios
 • Grecia - Panelladikes exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii)
 • Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma
 • Republica Moldova - Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original, pentru diplome emise anterior anului 2008
 • Noua Guinee - one-year foundation course
 • Peru - Curso preparatorio
 • Portugalia - Provas de Ingreso
 • Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto"
 • Suedia - adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare
 • S.U.A. - rezultate oficiale SAT sau ACT transmise prin College Board sau Department of Education
 • Venezuela - Prueba de Aptitud Academica
Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original.

Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România.

ATENTIE!

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare în vederea înscrierii la studii universitare de licenţă, se eliberează la sediul C.N.R.E.D. titularului sau delegatului universității, prin prezentarea, în mod obligatoriu, pentru verificare, a diplomei în original, cu Apostila de la Haga, dacă este cazul.

Răspunsurile cu privire la Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor în vederea înscrierii la studii universitare de masterat sau doctorat, se vor comunica Universităţii de Vest din Timişoara, de către C.N.R.E.D.
Pentru cei care doresc să studieze în limba română – în cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat de cunoaştere a limbii române, trebuie să-l obţină în urma unui examen. Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu. În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române. În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

a.
persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate școlară preuniversitară sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul național din România;


b.
cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.
La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituția de învățământ superior primitoare, organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care dețin un atestat lingvistic cu recunoaștere internațională.Pentru cei care doresc sa studieze într-o limbă străină de circulaţie internaţională – U.V.T. oferă următoarele cursuri de licenţă (este necesar testul de limbă daca nu se poate dovedi că a studiat în limba respectivă):